A bord d’una no­va mo­bi­li­tat

Se­at im­pul­sa la tran­si­ció cap al fu­tur dels mit­jans de trans­port ur­bà amb el fo­cus po­sat en dos pi­lars de la di­gi­ta­lit­za­ció: la con­nec­ti­vi­tat i els ser­veis

La Vanguardia (Català) - Diners - - PUNT EMPRESARIAL - El­vi­ra Llo­part de Mer­ca­der

Els jo­ves ja no com­pren cot­xes. Es­trany, pot­ser, pe­rò cert. Ales ciu­tats d’avui, on­les op­ci­ons de trans­port s’han mul­ti­pli­cat, el cot­xe en la se­va ver­si­ó­més­tra­di­ci­o­nal, ha que­dat ob­so­let. Tant és ai­xí que l’edat­mit­ja­na dels es­pa­nyols que com­pre­nu­nau­to­mò­bil es­mo­uen­tre els 46 i48 anys, se­gon­su­nin­for­me de l’Ob­ser­va­to­ri Ce­te­lem. Un­rang d’edat avan­çat si­mi­rem uns anys en­re­re, quan gran part de la po­bla­ció es­pe­ra­va an­si­o­sa­ment la ma­jo­ria d’edat­per ad­qui­rir el seu pri­mer ve­hi­cle.

Els temps han can­vi­at, i el­ma­pa de la mo­bi­li­tat en àre­es ur­ba­nes, tam­bé. Si bé el pano­ra­ma s’ha trans­for­mat, els pro­ta­go­nis­tes con­ti­nu­en sent els ciu­ta­dans. Els­ma­tei­xos que no ai­xe­quen la mi­ra­da del mò­bil quan tra­ves­sen el car­rer, men­tre des­blo­que­gen un­ve­hi­cle des d’una apli­ca­ció de

car sha­ring. No vo­len re­nun­ci­ar a es­tar con­nec­tats, fins i tot quan es mo­uen­per la ciu­tat. Un­re­clam al qual Se­at ja es­tà do­nant res­pos­ta, cons­ci­ent de l’evi­dent re­es­truc­tu­ra­ció ur­ba­na que, en con­se­qüèn­cia, ha re­vo­lu­ci­o­nat el­món­del mo­tor. Con­nec­ti­vi­tat i ser­veis, jun­ta­ment am­bau­tò­nom i elèc­tric, són du­es de les qua­tre ca­res de la di­gi­ta­lit­za­ció en el sec­tor de l’au­to­mo­ció. Enan­glès, les se­ves ini­ci­als uni­des – ca­se– te­ne­nun­sig­ni­fi­cat: cai­xa. Pos­si­ble­ment­la cai­xa que con­té les claus del fu­tur –can­vi­ant però­amb­ca­pa­ci­tat per rein­ven­tar-se– del cot­xe al nos­tre pa­ís.

La com­pa­nyia ha cen­trat la se­va es­tra­tè­gia co­mer­ci­al en dos dels qua­tre seg­ments­per una raó evi­dent: “El cli­ent de Se­at és deu anys més­jo­ve que el d’al­tres­mar­ques del ma­teix grup Volkswa­gen od’al­tres em­pre­ses au­to­mo­bi­lís­ti­ques”. Si­ho re­a­fir­ma el res­pon­sa­ble de la di­gi­ta­lit­za­ció de Se­at, Fa­bi­an Sim­mer, és per­què co­neix el con­su­mi­dor de la mar­ca i sap que és en el ter­reny de la con­nec­ti­vi­tat i els ser­veis on el pot tro­bar i fi­de­lit­zar.

Ho­la, Ale­xa. Ci­ao. Bon­jour. Des de l’in­te­ri­or del cot­xe ja­po­dem­sa­lu­dar l’as­sis­tent per­so­nal d’Ama­zon, in­te­grat a la gam­maSe­at en di­fe­rents idi­o­mes –ara tam­bé en cas­te­llà, ita­lià i fran­cès–. Atra­vés dels co­man­da­ments de veu es fan pe­ti­ci­ons sen­se des­vi­ar niun­se­gon l’aten­ció de la con­duc­ció. Pre­ci­sa­ment, les fun­ci­o­na­li­tats d’Ale­xa es van po­sar apro­va a l’Smart CityEx­poWorldCon­gress, ce­le­brat fa unes set­ma­nes a Bar­ce­lo­na. Es trac­ta del pri­mer acord que el ge­gant tec­no­lò­gic es­ta­blei­xam­bu­na mar­ca eu­ro­pea, fet que re­pre­sen­ta una apos­ta fer­ma de l’em­pre­sa cap a la con­nec­ti­vi­tat de l’au­to­mò­bil. Ena­ques­ta di­rec­ció, el nouSe­atLe­ón es con­ver­ti­rà en la pri­me­ra ge­ne­ra­ció del cot­xe100% con­nec­tat de la fir­ma.

L’es­pe­rit jo­ve, obert ime­di­ter­ra­ni del grup au­to­mo­bi­lís­tic es­pa­nyol és el res­pon­sa­ble queA­ma­zon­ha­gi de­ci­dit se­ge­llar l’ali­an­ça. Enl’era di­gi­tal, es­cur­çar els temps d’exe­cu­ció és im­pres­cin­di­ble per­què els ser­veis no pa­tei­xi­nun­des­fa­sa­ment tec­no­lò­gic abans i tot de sor­tir al mer­cat.“Menys­bu­ro­crà­cia ipro­ces­sos­mé­sà­gils han es­tat la ba­se per acon­se­gui­run­sis­te­ma apunt per llan­çar al mer­cat en­menys­de qua­tre me­sos”, ex­pli­ca Sim­mer. Tam­bé des­ta­ca la pos­si­bi­li­tat­de tras­lla­dar les so­lu­ci­ons que desen­vo­lu­pe­namb els part­ners a tot el grup Volkswa­gen –que el­pri­mer se­mes­tre de l’any va re­gis­tra­run­rè­cord­de ven­des­de més­de 5,51 mi­li­ons de ve­hi­cles–.

Do­nar res­pos­tes al­nou­con­su­mi­dor és una de les fi­xa­ci­ons de les fir­mes au­to­mo­bi­lís­ti­ques. Des de Se­at en des­ta­quen tres. La pri­me­ra, l’ad­qui­si­ció de Res­pi­ro, el ne­go­ci de

car sha­ring que la com­pa­nyia vol ex­pan­dir aEs­pa­nya i al sudd’Eu­ro­pa. La se­go­na, una­gre­ga­dor de ser­veis de mo­bi­li­tat que in­clou, per exem­ple, el pa­ga­ment­de­pe­at­ges o de pàr­quing. La­ter­ce­ra, el ri­de sha

ring, una ini­ci­a­ti­va de tra­jec­tes com­par­tits ide­a­da en la Me­tro­po­lis:Lab. Els aven­ços en la im­ple­men­ta­ció de so­lu­ci­ons­de trans­port ur­bà no­ces­sen. Se­at ha anun­ci­at el llan­ça­ment de la se­va úl­ti­ma re­vo­lu­ció: un­ve­hi­cle de mi­cro mo­bi­li­tat. El pa­ti­net elèc­tri­ceXS­powe­red by Segway ar­ri­ba­co­ma al­ter­na­ti­va “a l’úl­tim qui­lò­me­tre”. Se­gonsSim­me­res con­ver­teix enu­na so­lu­ció per acos­tar-se a la ciu­tat des­prés d’apar­car a la pe­ri­fè­ria.

L’apos­ta de Se­at per la di­gi­ta­lit­za­ció sim­bo­lit­za la capa­ci­tat­de re­ac­ció als nous temps ide co­mel sec­tor es­tà res­po­nent a l’uní­son als rep­tes del fu­tur. Un­fu­tur que­no s’atu­ra i que mi­ra de re­üll els mi­lers de ve­hi­cles que con­vi­uen di­à­ri­a­ment a les grans urbs. Un­fu­tur en què el ciu­ta­dàun dia es­mo­uamb­cot­xe com­par­tit iun al­tre­am­bau­to­bús in­tel·li­gent. Un fu­tur en què, amés, tot­ho­vol ges­ti­o­nar des d’un dis­po­si­tiu mò­bil. Un fu­tur que re­que­reix d’un so­bre­es­forç de les em­pre­ses au­to­mo­bi­lís­ti­ques que, tal­com­pre­diu el por­ta­veu de Se­at, aca­ba­ran per con­ver­tir-se, a mit­jà ter­mi­ni, “en pro­ve­ï­dors­de ser­veis­de­mo­bi­li­tat 360 graus”.

Ze­ro ac­ci­dents A les ciu­tats in­tel·li­gents hi cir­cu­len ve­hi­cles in­tel·li­gents. Cot­xes que s’an­ti­ci­pen als im­pre­vis­tos i evi­ten ac­ci­dents. Cris­tó­bal 5 G n’és un. El pro­to­tip amb as­sis­tents de se­gu­re­tat avan­çats per a la re­duc­ció de ris­cos con­nec­ta amb l’en­torn grà­ci­es a la tec­no­lo­gia 5G. Un re­tro­vi­sor que eli­mi­na an­gles morts, un de­tec­tor d’obs­ta­cles quan s’obre la por­ta o un adap­ta­dor de la ve­lo­ci­tat al lí­mit de la via. Són tres fun­ci­ons, en­tre d’al­tres, que avi­at es veu­ran en els mo­dels de Se­at.

Les no­ves fun­ci­o­na­li­tats d’Ale­xa es van po­sar a pro­va du­rant la dar­re­ra edi­ció de l’Smart City Ex­po World Con­gress

L’edat mit­ja­na dels es­pa­nyols que ad­qui­rei­xen un au­to­mò­bil se si­tua en­tre els 46 i 48 anys

SE­AT

Se­at llan­ça al mer­cat un pa­ti­net elèc­tric, l’eXS powe­red by Segway

SE­AT

El Se­at Le­ón se­rà el pri­mer cot­xe 100% con­nec­tat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.