El desit­jat Qu­a­drat d'Or de Bar­ce­lo­na

El Qu­a­drat d'Or reu­neix l'es­sèn­cia del mo­der­nis­me ca­ta­là, i és una de les zo­nes més 'pri­me' de la ciu­tat

La Vanguardia (Català) - Diners - - MOTOS - Na­tà­lia Bosch

ElQu­a­drat d'Or és el con­juntd'illes que trans­cor­ren en­tre els car­rers d'Ari­bau i pas­seig de Sant Jo­an, la GranVia i laDi­a­go­nal, i amb el pas­seig deG­rà­cia co­ma ar­tè­ria cen­tral. De fet, aquest va ser el car­rer prin­ci­pal d'aquest nou Ei­xam­ple que nai­xia a par­tir del 1860 amb el Pla Cer­dà. La ur­ba­nit­za­ció del bar­ri es va­for­ja­ram­bels­di­ners­de les fa­mí­li­es bur­ge­ses i aco­mo­da­des de Bar­ce­lo­na, que, am­bla­cons­truc­ci­ó­dels seus ha­bi­tat­ges, com­pe­ti­en en re­fi­na­ment es­tè­tic. El re­sul­tat és que al­gu­nes­de­les­jo­ies­del­mo­der­nis­me ca­ta­là i els edi­fi­cis­més­ma­jes­tu­o­sos i ar­qui­tec­tò­ni­ca­ment sor­pre­nents de la ciu­tat es­tan en aques­ta zo­na cen­tral de l'Ei­xam­pleD­ret. Be­lle­sa ar­qui­tec­tò­ni­ca i es­ta­tus so­ci­al "Viu­re­alQu­a­dratd'Oré­su­na­qües­tió d'es­ta­tus. És la zo­na­més­pri­me de l'Ei­xam­ple. I la que reu­neix l'es­sèn­cia se­nyo­ri­al i mo­der­nis­ta de Bar­ce­lo­na, que és úni­ca al món. Al nu­cli an­tic hi ha fin­ques pre­ci­o­ses, pe­rò d'aques­tes ca­rac­te­rís­ti­ques en pots tro­bar en al­tres llocs del­món. Pe­rò el mo­der­nis­me ca­ta­là no­més el te­nim aquí. És un ele­ment di­fe­ren­ci­al i únic. I ai­xò­es­va­lo­ra­molt", ex­pli­ca Ve­ró­ni­ca Es­cu­de­ro, mà­na­ger de l'equip­deCap­ta­ci­ó­deLu­cas Fox Bar­ce­lo­na. En la ma­tei­xa lí­nia s'ex­pres­sa Pa­lo­ma In­fan­te, di­rec­to­ra de Di­vi­sió de l'Ei­xam­ple d'En­gel & Völkers Bar­ce­lo­na: "El Qu­a­drat d'Or és si­nò­nim de be­lle­sa ar­qui­tec­tò­ni­ca, d'im­po­nèn­cia, d'es­sèn­cia bar­ce­lo­ni­na...". I tot ai­xò és el que bus­quen els qui op­ten per aques­ta zo­na ex­clu­si­va de Bar­ce­lo­na. Els car­rers­menys so­ro­llo­sos imés a prop­del pas­seig de Grà­cia són els­més sol·li­ci­tats dins del Qu­a­drat d'Or Aquest in­terès té cert punt ro­màn­tic, per­què en molts ca­sos es pri­o­rit­za­la­be­lle­sa­a­la­fun­ci­o­na­li­tat. "Aquí no bus­quis gau­dir de zo­nes ver­des­ni­te­nir­pàr­quin­ga­la­ma­tei­xa fin­ca, per­quèés re­al­ment­com­pli­cat. Pe­rò, a can­vi, es­ta­ràs al cen­tre de la ciu­tat, on hi ha les bou­ti­ques de­mo­da més ex­clu­si­ves, amb una àm­plia ofer­ta­gas­tro­nò­mi­ca, cul­tu­ra­lid'oci. Iet­po­dràs­mou­re­ca­mi­nant, per­què tot et que­da a prop", sos­téVe­ró­ni­ca. En aquest sen­tit, In­fan­te afe­geix que el per­fil de com­pra­dor és tant lo­cal, que té una sen­si­bi­li­tat es­pe­ci­al per l'ar­qui­tec­tu­ra i la be­lle­sa sin­gu­lar d'aques­tes­pro­pi­e­tats, co­min­ter­na­ci­o­nal. Tot i queVe­ró­ni­ca fa un­ma­tís: "Si te­nen nens pe­tits, mol­tes ve­ga­des re­nun­ci­en a viu­re aquí, tot i que és el que vol­dri­en, en pro de la zo­na al­ta, per­què és a prop dels col·le­gis in­ter­na­ci­o­nals, hi ha més zo­nes ver­des i parcs... Viu­re al Qu­a­drat d'Or té avan­tat­ges, pe­rò tam­bé li­mi­ta­ci­ons". Els car­rers­més imenys desit­jats Tant Pa­lo­ma com Ve­ró­ni­ca coin­ci­dei­xen a apunt ar­que no­to t sels car­rers del Qu­a­drat d' Ores va­lo­ren igual. "És ha­bi­tu­al que el cli­ent fa­ci un mi­ni Qu­a­drat d'Or dins del­ma­teixQu­a­drat d'Or. Per exem­ple, et di­uen que fins al­pas­seig de Sant Jo­an­pe­rò no gai­re amunt de la Di­a­go­nal, i el lí­mit se­ri­a­laG­ranVia", afir­maPa­lo­ma. En aquest sen­tit, Es­cu­de­ro apun­ta que hi­ha car­rers­molt sol·li­ci­tats id'al­tres que in­ten­ten evi­tar: "La Gran Via o Ara­gó te­nen po­ca de­man­da per­què són­molt so­ro­llo­sos. En­can­vi, la ram­bla de Ca­ta­lu­nya, Au­si­àsMarch, Gi­ro­na, Casp o Di­pu­ta­ció agra­den molt. A més del pas­seig de Grà­cia, que­é­sel­mé­sim­por­tant". Sen­se­o­bli­dar el pas­seig­de SantJo­an, que s'ha re­va­lo­rat­mol­tís­sim. De­fet, Ve­ró­ni­ca des­ta­ca la im­por­tant trans­for­ma­ció d'aquest­car­rer:"No­fa­tant, el­pas­seig de Sant Jo­a­nes ve­ia co­ma se­cun­da­ri dins del Qu­a­drat d'Or. I ara té­mol­ta de­man­da. Tens­vis­tes es­pa­io­ses, es­tàs aprop­de la­plat­ja idelParc­de la Ciu­ta­de­lla i hi ha fin­ques pre­ci­o­ses imés as­se­qui­bles que al pas­seig de Grà­cia. De­fet, el­pas­seig­deSantJo­an pot ser un se­gon pas­seig deG­rà­cia, enel fu­tur". Pel que fa a preus, Ve­ró­ni­ca i Pa­lo­ma coin­ci­dei­xen a des­ta­car la di­fi­cul­tat­de­do­na­run­preu­mit­jà, per­què de­pèn mol­tís­sim dels car­rers. "I el pas­seig­deG­rà­cia, amb­preus­de­cinc xi­fre­selm2, fa­dis­pa­rar els preus­mit­jans, i per tant dei­xen de ser re­pre­sen­ta­tius", opi­naVe­ró­ni­ca.•

02 01 Dú­plex amb ter­ras­saAm­bun pa­ti cen­tral llu­mi­nós, el pis, sen­se cè­du­la d'ha­bi­ta­bi­li­tat, té 290 m2 i una ter­ras­sa de 65m2. Cos­ta 1.160.000 €.02 Re­for­mat i amb en­cant Aquest pis de148 m2 es­tà enu­na­fin­ca rè­gia que con­ser­va ele­ments ori­gi­nals. Téun­preu de 1.100.000 €.03 Àtic dú­plex al pas­seig de Grà­cia

04 Aquest pis té 315 m2 dis­tri­bu­ïts en du­es plan­tes i una ter­ras­sa es­pa­io­sa de 174m2. Con­sul­teu-ne el preu.04Amb­lli­cèn­cia tu­rís­ti­caSi­tu­at en una fin­ca rè­gia del 1905, aquest pis del 188m2con­ser­va ele­ments ori­gi­nals i té capa­ci­tat per a 15 per­so­nes. Val 1.580.000 €.

03

01

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.