Bit­coin

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

És la crip­to­mo­ne­da més fa­mo­sa. La se­va ca­rac­te­rís­ti­ca és que no de­pèn d’un banc cen­tral i que té una quan­ti­tat li­mi­ta­da (21 mi­li­ons) d’emis­si­ons fi­xa­da en el temps. Es dis­cu­teix si és mit­jà de pa­ga­ment, ac­tiu fi­nan­cer o totes du­es co­ses al­ho­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.