ICO

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

És una for­ma de fi­nan­ça­ment per a les em­pre­ses (‘start-up’) que fa ser­vir crip­to­mo­ne­des. Aques­tes es ve­nen en for­ma de ‘tokens’ a can­vi de di­ners tra­di­ci­o­nals. Ai­xí s’evi­ten in­ter­me­di­a­ris i la bor­sa de va­lors.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.