La IA al res­cat del mi­no­ris­ta

Una de ca­da tres em­pre­ses del sec­tor in­te­gra so­lu­ci­ons in­tel·li­gents, so­bre­tot en l’àrea d’aten­ció al cli­ent

La Vanguardia (Català) - Diners - - SECTORS - Aint­za­ne Gas­te­si

En ple­na ex­pan­sió de l’e- com­mer­ce i can­vi d’hà­bits de con­sum, la in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al (IA) tam­bé ir­romp al sec­tor mi­no­ris­ta amb un ven­tall de so­lu­ci­ons per, en­tre al­tres co­ses, mi­llo­rar l’aten­ció al cli­ent i mi­llo­rar la ca­de­na de sub­mi­nis­tra­ment. Se­gons un es­tu­di de la con­sul­to­ra Cap­ge­mi­ni, ac­tu­al­ment un 28% de les em­pre­ses del sec­tor co­mer­ci­al uti­lit­zen al­gu­na so­lu­ció d’IA, en­front del 4% que n’uti­lit­za­ven al­gu­na fa no­més dos anys. Als ope­ra­dors purs en lí­nia la pe­ne­tra­ció de la IA ar­ri­ba a un 68%, men­tre que a les bo­ti­gues fí­si­ques es que­da en un pír­ric 10%. Pel que fa a les em­pre­ses amb una dis­tri­bu­ció om­ni­ca­nal, la ten­dèn­cia a què apun­ta el mer­cat del co­merç mi­no­ris­ta, un 30% ja han in­te­grat la IAen el seu fun­ci­o­na­ment ha­bi­tu­al.

Per sec­tors, la mo­da i com­ple­ments, amb un 33%, i l’ali­men­ta­ció i el gran con­sum, amb un 29%, són els seg­ments in­di­vi­du­als amb més pe­ne­tra­ció. De totes ma­ne­res, són els ope­ra­dors mul­ti­ca­te­go­ria, tant co­merç elec­trò­nic­com dis­tri­bu­ï­dors om­ni­ca­nal, els que te­nen­més quo­ta d’IA en les se­ves ope­ra­ci­ons, un to­tal de 42%, se­gons l’in­for­me de Cap­ge­mi­ni.

Se­gons les con­clu­si­ons de l’es­tu­di, el sec­tor ha in­cor­po­rat la tec­no­lo­gia de la IA de ma­ne­ra ha- bi­tu­al, la ma­jo­ria de les em­pre­ses cen­tren el seu desen­vo­lu­pa­ment en l’ac­ti­vi­tat de ven­des imàr­que­ting, i en­ca­ra no apro­fi­ten el gran po­ten­ci­al a la res­ta de la ca­de­na de va­lor. L’in­for­me va­lo­ra en 300.000 mi­li­ons de dò­lars l’es­tal­vi que el sec­tor po­dria acu­mu­lar l’any 2022 grà­ci­es a la im­plan­ta­ció en tots els àm­bits ope­ra­tius de l’em­pre­sa.

Al mer­cat es­pa­nyol “són els grans grups els que més in­ver­si­ons es­tan afron­tant en aquest camp, mal­grat que es­tan sor­gint start-ups que in­cor­po­ren la IA des del prin­ci­pi; l’avenç és im­pa­ra­ble”, des­ta­ca Ra­úl Bar­to­lo­mé, di­rec­tor d’anà­li­si i da­des de Cap­ge­mi­ni al mer­cat es­pa­nyol. Bar­to­lo­mé as­se­gu­ra que l’om­ni­ca­na­li­tat s’en­tre­veu com el fu­tur del sec­tor, i per avan­çar en aquest sen­tit la IA és una ei­na bà­si­ca. “L’ús cor­rec­te de da­des i la se­va apli­ca­ció són la gran ei­na del co­merç om­ni­ca­nal”, ex­pli­ca.

Cap­ge­mi­ni va­lo­ra en 300.000 mi­li­ons de dò­lars l’es­tal­vi que el sec­tor po­dria acu­mu­lar el 2022

INDITEX

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.