El co­bra­dor de fac­tu­res vir­tu­al

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

DunFor­ce au­to­ma­tit­za la ges­tió dels pa­ga­ments de les em­pre­ses i acon­se­gueix re­duir cos­tos i es­cur­çar ter­mi­nis

En mol­tes com­pa­nyi­es la ges­tió de co­bra­ments es con­ti­nua fent fac­tu­ra per fac­tu­ra, i el pit­jor de tot és que “és una tas­ca que no apor­ta va­lor a l’em­pre­sa”, as­se­gu­ra Al­ban Sau­va­net, CEO i co­fun­da­dor de DunFor­ce. Tot i ai­xò, és im­pres­cin­di­ble per­què un ne­go­ci no s’en­fon­si.

DunFor­ce, una start-up nas­cu­da a Bar­ce­lo­na el 2016, ha desen­vo­lu­pat “un softwa­re que fun­ci­o­na com un as­sis­tent vir­tu­al que per­met au­to­ma­tit­zar la ges­tió de co­bra­ments i fer una pre­dic­ció dels ter­mi­nis de co­bra­ment i els ris­cos as­so­ci­ats amb ca­da cli­ent”, ex­pli­ca Sau­va­net. Ai­xò és pos­si­ble grà­ci­es a la in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al i a la ro­bo­tic pro­cess au­to­ma­ti­on.

El softwa­re de DunFor­ce acon­se­gueix re­duir els cos­tos de se­gui­ments de les fac­tu­res en un 80%, as­se­gu­ra l’em­pre­sa. D’al­tra ban­da, Sau­va­net des­ta­ca que “els cli­ents ve­uen re­duir el nom­bre de mo­ro­sos i el ter­mi­ni mit­jà de co­bra­ment, amb un sa­ne­ja­ment de la tre­so­re­ria de l’em­pre­sa i un aug­ment de la pro­duc­ti­vi­tat”.

A la se­va car­te­ra, d’uns 500 cli­ents, en què des­ta­ca Te­le­fó­ni­ca, DunFor­ce hi té em­pre­ses que ges­ti­o­nen des de deu fac­tu­res al­mes fins a 12.000. La ta­ri­fa con­sis­teix en un preu fix de 99 eu­ros al mes, més un per­cen­tat­ge de va­ri­a­bles se­gons el nom­bre de fac­tu­res so­ta ges­tió, amb un mà­xim d’un eu­ro per fac­tu­ra. La start-up fac­tu­ra uns 750.000 eu­ros anu­als.

DunFor­ce va ser cre­a­da per Al­ban Sau­va­net, Fa­bi­en Gi­rard iMon­cef Bi­az amb el su­port deWay­ra, l’ac­ce­le­ra­do­ra de start-up di­gi­tals de Te­le­fó­ni­ca. La fir­ma, que es­tà in­te­gra­da per 25 tre­ba­lla­dors, té la seu cen­tral a Bar­ce­lo­na i una fi­li­al a Pa­rís i una de­le­ga­ció a San Fran­cis­co.

Per a la cre­a­ció de l’star­tup, els tres so­cis fun­da­dors van fer una apor­ta­ció de 300.000 eu­ros iWay­ra en va apor­tar 100.000 més. Ac­tu­al­ment Sau­va­net avan­ça que es­tà pen­dent de re­bre una em­pen­ta d’una d’ac­ce­le­ra­do­ra de San Fran­cis­co que l’aju­da­rà a con­so­li­dar la se­va pre­sèn­cia a Amè­ri­ca del Nord.

DunFor­ce pro­met una re­duc­ció d’un 80% dels cos­tos de se­gui­ment de les fac­tu­res

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.