Una co­mu­ni­tat d’aven­tu­rers

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Sharryup po­sa en con­tac­te amants del surf i l’es­quí per fer vi­at­ges en què po­den prac­ti­car els seus es­ports pre­fe­rits

“No te­nia amics ni ami­gues que sur­fe­ges­sin, però amb la co­mu­ni­tat de Sharryup ja tinc al­gú amb qui puc com­par­tir la me­va pas­sió”, de­cla­ra un dels mem­bres d’aques­ta pla­ta­for­ma que po­sa en con­tac­te amants del surf i de l’es­quí per­què vi­at­gin junts i prac­ti­quin es­port. “Des del ge­ner hem ges­ti­o­nat 260 re­ser­ves i la fac­tu­ra­ció creix en­tre un 15% i un 20% ca­da mes”, ex­pli­ca Ar­tur Mun­né, fun­da­dor de Sharryup jun­ta­ment amb In­dia Ro­vi­ra. “Per al prò­xim exer­ci­ci vo­lem sor­tir de Bar­ce­lo­na i co­men­çar a cre­ar co­mu­ni­tats aMà­la­ga, Ma­drid i Va­lèn­cia”, avan­ça. Sharryup ha par­ti­ci­pat en In­de­sup!, el pro­gra­ma d’em­pre­ne­do­ria de l’In­des­cat.

Sharryup aca­ba d’en­trar a l’ac­ce­le­ra­do­ra Co­nec­tor Tra­vel Tech, de Car­los Blanco

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.