Es­por­tis­tes, em­pre­ne­dors i in­no­va­dors

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

In­des­cat ges­ti­o­na 325.000 eu­ros en ajuts del Mi­nis­te­ri d’In­dús­tria Cinc pro­jec­tes ca­ta­lans vin­cu­lats amb el món de l’es­port, que agru­pen 12 em­pre­ses i en­ti­tats, han acon­se­guit aju­des a la in­no­va­ció per un im­port to­tal de 325.773 eu­ros pro­ce­dents del Mi­nis­te­ri d’In­dús­tria, Co­merç i Tu­ris­me. L’In­des­cat va as­ses­so­rar i acom­pa­nyar les em­pre­ses i en­ti­tats par­ti­ci­pants en la pre­pa­ra­ció i redac­ció de les pro­pos­tes i va pre­sen­tar les sol·li­ci­tuds de fi­nan­ça­ment a la con­vo­ca­tò­ria d’ajuts a Agru­pa­ci­ons d’Em­pre­ses In­no­va­do­res 2018 del Mi­nis­te­ri. En l’edi­ció an­te­ri­or, els pro­jec­tes sub­ven­ci­o­nats van ser tres, amb una sub­ven­ció to­tal de 276.000 eu­ros.

Ca­ta­lu­nya és el ter­ri­to­ri amb la con­cen­tra­ci­ó­més al­ta d’em­pre­ses es­por­ti­ves a Eu­ro­pa. N’hi ha gai­re­bé 600, que fac­tu­ren més de 3.500 mi­li­ons d’eu­ros i do­nen fei­na a prop de 30.000 per­so­nes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.