Ve­ge­ta­rià i sa

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

He­althy Gour­met Fo­ods co­mer­ci­a­lit­za ham­bur­gue­ses ve­ge­ta­ri­a­nes i fa­là­fels amb in­gre­di­ents na­tu­rals Sa­merJa­ray­seh ésu­na­pas­si­o­nat de la gas­tro­no­mia iun cui­ne­tes.“Un­dia vaig tas­tar una ham­bur­gue­sa ve­ge­ta­ri­a­na ino em­va agra­dar gens”, ex­pli­ca. “Vaig co­men­çar a es­tu­di­ar els in­gre­di­ents d’aquests pro­duc­tes i vaig veu­re que por­ta­ven po­ca ver­du­ra i, en can­vi, mol­ta fa­ri­na, co­lo­rants i con­ser­vants... es­ta­va con­ven­çut que la fór­mu­la po­dia ser molt mi­llor, i vaig co­men­çar a fer pro­ves a ca­sa”. Des­prés de vuit me­sos d’as­sa­jos i ambl’aju­da de Jor­di Pi­cas, propietari de Mun­di­al Gour­metSA (Mun­di­sa), faun any va cre­ar He­althyGour­metFo­od. So­ta la mar­ca Ter­ra Nos­tra, Ja­ray­seh iPi­cas co­mer­ci­a­lit­zen ham­bur­gue­ses ve­ge­ta­ri­a­nes i fa­là­fel­samb in­gre­di­ents na­tu­rals, sen­se fer ser­vir con­ser­vants, co­lo­rants ni cap ti­pus d’ali­ment al·ler­go­gen:“Vam­co­men­çar a ven­dre el fe­brer d’aquest any al ca­nal ho­re­ca i faun me­si­mig­vam­treu­re una lí­nia per al sec­tor mi­no­ris­ta”, ex­pli­ca Pi­cas. He­althy Gour­metFo­ods pre­veu tan­car l’anyam­bu­na fac­tu­ra­ció de 60.000 eu­ros i ar­ri­bar als 300.000 a fi­nals del 2019.

Un 60% del pro­cés d’ela­bo­ra­ció de les ham­bur­gue­ses i fa­là­fels és ar­te­sà

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.