EX­PO­SI­CIÓ CARÍCIA I CREMADA

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES - C.G.-O.

So­ta el tí­tol La llum de Va­lèn­cia, la ga­le­ria Pe­pi­ta Lu­mi­er de la ca­pi­tal va­len­ci­a­na reu­neix les úl­ti­mes com­po­si­ci­ons de Ja­vi­er Ma­ris­cal (Va­lèn­cia, 1950), que ho­me­nat­ja el seu lloc de nai­xe- ment plas­mant els seus pai­sat­ges d’hor­ta, les fa­mí­li­es que gau­dei­xen de les plat­ges i els xam­frans i les per­si­a­nes re­co­nei­xent que l’as­tre rei en aque­lla part de la Me­di­ter­rà­nia aca­ri­cia a l’hi­vern i cre­ma a l’es­tiu. Els preus de les obres os­cil·len en­tre 120 i 10.000 eu­ros.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.