CRÍTICA D’ART SA­VI­E­SA INUTILITÀRIA

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES -

Fla­vio Mo­rais Es­cul­tu­ra i di­buix | Ar­te Au­ro­ra Ga­le­ría. Bar­ce­lo­na | Del 9 al 20 de ge­ner del 2019 | Preus: de 50 a

11.000 eu­ros | Tel. 93 534 27 46 Ju­an Bu­fill

Inu­ten­si­li­os és el tí­tol de la for­mi­da­ble ex­po­si­ció d’es­cul­tu­res i di­bui­xos que pre­sen­ta l’ar­tis­ta bra­si­ler Fla­vi­oMo­rais a Ar­te Au­ro­ra. La mos­tra va obrir fa poc i tan­ca per va­can­ces fins des­prés de Reis, o si­gui que con­vé ano­tar-la a l’agen­da com una de les pri­me­res ac­ti­vi­tats agra­da­bles de l’any 2019. És una ex­po­si­ció di­ver­ti­da, tot i que es pre­sen­ta com una lli­çó de fi­lo­so­fia apli­ca­da a la nos­tra com­ple­xa èpo­ca. Mo­rais és el pro­fes­sor de fi­lo­so­fia més di­ver­tit i lliu­re que ens po­drí­em ima­gi­nar. Pro­po­sa re­fle­xi­ons ne­ces­sà­ri­es so­bre l’ac­tu­a­li­tat dra­mà­ti­ca (re­fu­gi­ats, mi­gra­ci­ons, tras­torns aní­mics), so­bre te­mes fi­lo­sò­fics i qües­ti­ons exis­ten­ci­als i so­ci­als. El seu sen­tit de l’hu­mor és alli­be­ra­dor. Cal des­ta­car el seu gran di­buix de la pa­ret del fons i les es­cul­tu­res El pen­sa­dor (amb cap gi­ra­to­ri i pen­jat, se­pa­rat del cos), De­mó­cri­to i SPA, un tem­plet on Sò­cra­tes apa­reix ple de dub­tes, Plató le­vi­ta i Aris­tò­til sem­bla mas­sa se­gur de si ma­teix.

Ex­po­si­ció di­ver­ti­da; una lli­çó de fi­lo­so­fia apli­ca­da a la nos­tra èpo­ca

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.