Ca­pi­tal del ví­deo

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES -

Al ma­teix rit­me que les pan­ta­lles pro­li­fe­ra­ven i es con­ver­ti­en en quo­ti­di­a­nes a les nos­tres vi­des, els ar­tis­tes van pren­dre cons­ci­èn­cia del seu po­ten­ci­al ar­tís­tic i van anar cre­ant con­tin­guts, imat­ges en mo­vi­ment, que en­va­ï­en els es­pais ex­po­si­tius de mu­seus, ga­le­ri­es i fi­res, al­ho­ra que les xar­xes so­ci­als i al­tres dis­po­si­tius con­nec­tats a in­ter­net. Des dels sei­xan­ta, quan s’en­cu­nya el ter­me vi­de­o­art, aquests con­tin­guts­no­fan res­més­que des­bor­dar les pan­ta­lles i am­pli­ar les ca­te­go­ri­es del ci­ne­ma d’au­tor, els vi­de­o­jocs, el do­cu­men­tal, l’ar­tist film, els vi­de­o­clips o la­pu­bli­ci­tat, i con­ta­mi­nen i en­ri­quei­xen dis­ci­pli­nes ar­tís­ti­ques ino ar­tís­ti­ques.

ABar­ce­lo­na ja hi va ha­ver als anys se­tan­ta una im­por­tant co­mu­ni­tat ar­tís­ti­ca que va ser pi­o­ne­ra del ví­deo, ambEu­ge­ni Bo­net, An­to­ni Mer­ca­der o Mun­ta­das, per es­men­tar-ne uns quants. Con­ti­nu­ant aques­ta lí­nia, la fi­ra de ví­de­oLOOP, que va te­nir lloc fa unes set­ma­nes a l’ho­telAl­ma­nac de Bar­ce­lo­na, va en­ten­dre molt bé que aquests for­mats re­que- rei­xe­nu­nes­pai par­ti­cu­lar, di­fe­rent del de les fi­res ha­bi­tu­als, que des­per­ti en el vi­si­tant una ac­ti­tud es­pe­cí­fi­ca per po­der vi­si­o­nar aques­tes obres. Jun­ta­men­tam­bel fes­ti­val, que va inun­dar la ciu­tat de pro­pos­tes ví­de­o­ar­tís­ti­ques i la co­mu­ni­tat que ar­ti­cu­len, van con­ver­tir Bar­ce­lo­na en la ca­pi­tal mun­di­al del ví­deo per uns di­es.

L’in­grés a la col·lec­ció delMoMA­deNo­vaYork dels ví­de­os de Bill Vi­o­la, des­prés de la se­va ex­po­si­ció al­mu­se­uel 1987, va su­po­sa­run­gran re­co­nei­xe­ment­pa­tri­mo­ni­al d’aquest llen­guat­ge ar­tís­tic, i tot i que per molts col·lec­ci­o­nis­tes con­ti­nua sen­tun for­mat es­trany, dis­tant, és in­dub­ta­ble que avui els ar­tis­tes el tre­ba­llen al ma­teix temps que el di­buix o la pin­tu­ra, i, in­ter­na­ci­o­nal­ment, s’es­tan ar­ti­cu­lant grans col·lec­ci­ons de ví­deo, co­ma­ra la Go­etz, la Kram­lich o la­de Ju­lia Stosc­hek. Idu­es da­des per re­fle­xi­o­nar: al nos­tre Mac­ba, pi­o­ner en ten­dèn­ci­es i dis­cur­sos, un7% de la col·lec­ció la for­men obres de vi­de­o­art, i si­mi­re­mamb­de­tall les ad­qui­si­ci­ons dels úl­tims 6 anys, un42% de les obres són de ví­deo!

Els ar­tis­tes tre­ba­llen amb el ví­deo a la ve­ga­da que amb el di­buix o la pin­tu­ra

Im­pac­tats pel ví­deo Imat­ge de l’obra de Pa­ri­sa Ami­no­la­hi (Te­he­ran, 1978), que es va ex­po­sar du­rant l’úl­ti­ma edi­ció de la Fi­ra LOOP de Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.