EX­PO­SI­CIÓ PREMONICIONS DE LA VI­DA

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES - Car­los Gar­cía-Osu­na

‘El Mas Blau’, de Jo­a­quim Mir

Ga­le­ria Jor­di Pas­cu­al | Bar­ce­lo­na | Preus: a par­tir de eu­ros | Tel. 93 272 02 09

3.000

La ga­le­ria bar­ce­lo­ni­na Jor­di Pas­cu­al ha pre­pa­rat una ex­po­si­ció de Jo­a­quim Mir (Bar­ce­lo­na, 1873-1940) que es po­drà vi­si­tar fins al 31 de ge­ner, per ex­hi­bir una dot­ze­na de pai­sat­ges, el més an­tic da­tat el 1897, i que es com­ple­men­ta amb obres que per­ta­nyen als perí­o­des del Camp de Tar­ra­go­na, el Va­llès i Vi­la­no­va i la Gel­trú, amb un pa­rell de pin­tu­res que des­ta­quen so­bre el con­junt: No­vi­em­bre, Ca­nye­lles, a la qual es va ator­gar laMe­da­lla d’Ho­nor de l’Ex­po­si­ció Nacional ce­le­bra­da aMa­drid el 1930, i El Mas Blau (que il·lus­tra aquest text), que uneix a la se­va bri­llan­tor plàs­ti- ca unes di­men­si­ons no­ta­bles, que s’acos­ten als qua­tre me­tres d’am­ple pels gai­re­bé dos d’alt.

Mir va for­mar part del col·lec­tiu Co­lla del Sa­frà amb Ra­mon Pic­hot, Isi­dre No­nell (un dels seus amics des de la in­fan­te­sa), Ju­lio Vall­mit­ja­na i Adrià Gu­al, ano­me­nat d’aques­ta ma­ne­ra per la rei­te­ra­ció del cro­ma­tis­me gro­guenc en la plas­ma­ció pai­sat­gís­ti­ca, queMir sem­pre so­lu­ci­o­na­va com una or­gi­às­ti­ca co­mu­nió trac­tant la na­tu­ra com for­mes es­sen­ci­als en què ba­te­guen els co­lors de la vi­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.