Ca­ta­lu­nya li­de­ra la trans­for­ma­ció di­gi­tal de Ban­co San­tan­der

L’en­ti­tat con­ti­nua amb l’im­puls de ‘Di­gi­lo­so­fia’ per cre­ar pro­pos­tes di­gi­tals per a par­ti­cu­lars i em­pre­ses

La Vanguardia (Català) - Diners - - PUNT EMPRESARIAL - Redac­ció Apos­ta a Ca­ta­lu­nya L’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat acull un nou cen­tre de San­tan­der Per­so­nal amb la pre­sèn­cia de 30 ges­tors Banc pi­o­ner San­tan­der és el pri­mer que ofe­reix als seus cli­ents la pos­si­bi­li­tat d’afe­gir comp­tes de bancs de fo­ra d’Es­pa­nya

Ban­co San­tan­der ha fet un pas més cap a la se­va im­pa­ra­ble trans­for­ma­ció di­gi­tal. L’en­ti­tat ban­cà­ria ha ac­tu­a­lit­zat Mo­ney Plan, el seu agre­ga­dor de comp­tes de qual­se­vol en­ti­tat. Amb aques­ta up­da­te, l’apli­ca­ció de ban­ca mò­bil és la pri­me­ra del mer­cat que ofe­reix la pos­si­bi­li­tat d’afe­gir comp­tes de bancs de fo­ra d’Es­pa­nya. En aquest sen­tit, els cli­ents po­den afe­gir els comp­tes en al­tres re­gi­ons, com el Reg­ne Unit, Tot­ta, Xi­le, el Bra­sil i Mè­xic. Aques­ta és la prin­ci­pal no­ve­tat d’una ver­sió que in­cre­men­ta el nom­bre de bancs, amb co­ber­tu­ra gai­re­bé uni­ver­sal a Es­pa­nya, i aug­men­ta els pro­duc­tes que es po­den afe­gir de ca­da banc, com ara plans de pen­si­ons, car­te­res de va­lors o fons d’in­ver­sió. D’aques­ta ma­ne­ra, Mo­ney Plan ofe­reix una vi­sió glo­bal més com­ple­ta als usu­a­ris, en es­pe­ra que en el fu­tur l’apli­ca­ció per­me­ti la con­sul­ta de comp­tes d’al­tres bancs agre­gats i la ca­te­go­rit­za­ció dels bancs.

Aquest és un dels exem­ples del ren­di­ment que Ban­co San­tan­der ex­treu de la in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al, una apos­ta del grup que fa­ci­li­ta l’anà­li­si de totes les des­pe­ses i in­gres­sos de l’usu­a­ri, la se­va ca­te­go­rit­za­ció d’una ma- ne­ra sen­zi­lla i im­ple­men­tar sis­te­mes d’aler­tes per avi­sar d’es­de­ve­ni­ments d’in­terès per a la ges­tió de les se­ves des­pe­ses.

La di­gi­ta­lit­za­ció com a eix de la trans­for­ma­ció de la com­pa­nyia va acom­pa­nya­da de la pre­mis­sa d’“hu­ma­nit­zar la di­gi­ta­lit­za­ció”. Una fi­lo­so­fia del San­tan­der, so­ta el nom de Di­gi­lo­so­fia, amb què l’en­ti­tat ban­cà­ria desen­vo­lu­pa no­ves pro­pos­tes per a cli­ents par­ti­cu­lars i em­pre­ses ba­sa­des en tec­no­lo­gi­es avan­ça­des amb l’ob­jec­tiu d’ofe­rir la mi­llor ex­pe­ri­èn­cia per a l’usu­a­ri, una trans­for­ma­ció que San­tan­der ha ac­ce­le­rat a Ca­ta­lu­nya, con­ver­ti­da en un dels mo­tors de crei­xe­ment del banc en la cap­ta­ció de cli­ents di­gi­tals. Ac­tu­al­ment un 52% ja fa ser­vir ha­bi­tu­al­ment els ca­nals di­gi­tals per re­la­ci­o­nar-se amb el banc.

El pro­cés de di­gi­ta­lit­za­ció al llarg del 2018 és pal­pa­ble, per exem­ple, amb l’in­cre­ment del nom­bre de cai­xers equi­pats amb in­gres­sa­dor, o al­tres fun­ci­ons, de ma­ne­ra que un 80% dels in­gres­sos in­fe­ri­ors als 1.000 eu­ros ja es de­ri­ven als cai­xers. Una al­tra de les no­ve­tats im­por­tants del banc a Ca­ta­lu­nya és l’ober­tu­ra d’un nou de cen­tre de San­tan­der Per­so­nal. Aquest es­pai s’ubi­ca a l’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat i es­tà for­mat per 30 ges­tors que do­nen co­ber­tu­ra a Ca­ta­lu­nya i les Ba­le­ars i s’afe­geix als cen­tres que ja hi ha a Ma­drid i San­tan­der. És una ofer­ta amb més de 500 ges­tors di­gi­tals en tot Es­pa­nya per­què els cli­ents pu­guin ser ate­sos a l’ofi­ci­na a qual­se­vol ho­ra i els set di­es de la set­ma­na, amb vi­es de co­mu­ni­ca­ció a tra­vés de l’apli­ca­ció del San­tan­der ma­teix, com el xat amb el ges­tor, les vi­de­o­tru­ca­des, el cor­reu elec­trò­nic o un te­lè­fon gra­tu­ït. En­tre les fun­ci­o­na­li­tats de l’app de San­tan­der des­ta­quen la pos­si­bi­li­tat de con­tac­tar amb el ges­tor di­gi­tal de San­tan­der Per­so­nal mit­jan­çant vi­de­o­tru­ca­da,

l’ob­ten­ció de fi­nan­ça­ment a l’ins­tant, el fi­nan­ça­ment de com­pres a tra­vés de Pa­ga­ment Fà­cil, la con­trac­ta­ció de tar­ge­tes de crè­dit pre­con­ce­di­des, l’apor­ta­ció al pla de pen­si­ons o l’ex­trac­ció de di­ners amb co­di en cai­xers au­to­mà­tics. Per a les em­pre­ses, San­tan­der ofe­reix al­tres ser­veis com l’an­ti­ci­pa­ció de fac­tu­res pen­dents de co­bra­ment, la capa­ci­tat per dei­xar pro­gra­ma­des trans­fe­rèn­ci­es i re­me­ses i pa­ga­ment en ban­ca en lí­nia, els pa­ga­ments d’im­pos­tos el dia 20 o la con­sul­ta de do­cu­men­ta­ció des de la bús­tia de cor­res­pon­dèn­cia en lí­nia.

One Pay FX és una al­tra de les no­ve­tats llan­ça­des per San­tan­der en el marc de la se­va di­gi­ta­lit­za­ció. Aquest ser­vei de trans­fe­rèn­ci­es in­ter­na­ci­o­nals fa ser­vir la tec­no­lo­gia ba­sa­da en el

blockc­hain, co­sa que fa­ci­li­ta la tra­me­sa de pa­ga­ments en­tre par­ti­cu­lars d’una ma­ne­ra més àgil. Una al­tra de les no­ves apli­ca­ci­ons és SO:FIA, una me­na de broker del San­tan­der amb una pla­ta­for­ma ba­sa­da en la in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al que per­met als cli­ents conèi­xer el seu per­fil per con­ver­tir-se en in­ver­sors. Aques­ta ei­na pi­o­ne­ra pre­tén treu­re el mà­xim par­tit als es­tal­vis dels in­ver­sors o l’on­bo­ar­ding di­gi­tal per a les em­pre­ses. Ho fa, amés, de ma­ne­ra sen­zi­lla, ja que San­tan­der ha ha­bi­li­tat el ser­vei per ini­ci­ar-se en no­més cinc pas­sos sen­se ne­ces­si­tat d’in­ter­can­vi de do­cu­men­ta­ció fí­si­ca i amb uns es­tàn­dards de se­gu­re­tat i com­pli­ment idèn­tics als de qual­se­vol ofi­ci­na fí­si­ca.

El Ban­co San­tan­der s’ha pro­po­sat de por­tar la in­no­va­ció a tots els ca­nals d’aten­ció a l’usu­a­ri, en un exer­ci­ci com­plex de com­bi­nar aven­ços tec­no­lò­gics, trac­te hu­mà i pro­xi­mi­tat. L’en­ti­tat des­ta­ca com a exem­ple les ofi­ci­nes, amb les Smart Red, i al­tres ca­nals d’aten­ció al cli­ent com el con­tact cen­ter, que aquest any ha tor­nat a ser guar­do­nat com el mi­llor d’Es­pa­nya amb el CRCOr a l’ex­cel·lèn­cia d’aten­ció al cli­ent. Amés, el banc ha in­clòs re­cent­ment a la se­va app un nou ser­vei de vi­de­o­tru­ca­da per als cli­ents de San­tan­der Per­so­nal, del qual es po­dran be­ne­fi­ci­ar més d’un mi­lió de cli­ents par­ti­cu­lars, se­lect, de ban­ca pri­va­da i em­pre­ses. Un ser­vei atès pels més de 500 ges­tors di­gi­tals de l’en­ti­tat mit­jan­çant la qual els usu­a­ris po­den ac­ce­dir a in­for­ma­ció glo­bal i per­so­na­lit­za­da, com­par­tir do­cu­ments, fer zo­om i subrat­llar el do­cu­ment, i con­trac­tar pro­duc­tes.

MO­MENT RF

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.