Pre­mi a les pi­mes 2018

La Vanguardia (Català) - Diners - - PUNT EMPRESARIAL -

Les em­pre­ses Vo­xel Me­dia, a Bar­ce­lo­na, i Con­trol­pack Sys­tems, a Tar­ra­go­na, han es­tat guar­do­na­des amb el pre­mi Pi­me de l’Any 2018. Aques­ta ini­ci­a­ti­va, im­pul­sa­da per Ban­co San­tan­der i la Cam­bra de Co­merç d’Es­pa­nya, amb la col·la­bo­ra­ció de La Van­guar­dia, re­co­neix­la­tas­ca­de­les pe­ti­tes imit­ja­nes em­pre­ses que con­tri­bu­ei­xen a ge­ne­rar­ri­que­sai­cre­ar­llocs­de­tre­ball. El ju­rat ha va­lo­rat l’apor­ta­ció en àm­bits com la cre­a­ció de llocs de tre­ball, l’apos­ta­per­lain­ter­na­ci­o­na­lit­za­ció o la capa­ci­tat in­no­va­do­ra dels­seus­pro­jec­tes. TantVo­xelMe­dia com Con­trol­pack Sys­tems es pre­sen­ta­ran jun­ta­ment amb la res­ta de pi­mes pre­mi­a­des a les di­fe­rents pro­vín­ci­es al pre­mi Pi­me de l’Any d’Es­pa­nya, que es re­sol­drà du­ran­tel­pri­mer­tri­mes­tre­del2019.

Vo­xelMe­di­a­ha­es­ta­tre­co­ne­gu­da a la pro­vín­cia de Bar­ce­lo­na pel seu acom­pli­ment en el desen­vo­lu­pa­ment­de­tec­no­lo­gi­a­de­tran­sac­ci­ons elec­trò­ni­ques per a em­pre­ses. A la res­ta de ca­te­go­ri­es l’or­ga­nit­za­ció ha ator­gat tres ac­cès­sits: en la ca­te­go­ria d’In­no­va­ció iDi­gi­ta­lit­za­ció, a For­ce Ma­na­ger, que desen­vo­lu­pa un softwa­re de ges­tió de xar­xes co­mer­ci­als; enIn­ter­na­ci­o­na­lit­za­ció, a Sil­ba­tron, em­pre­sa de ven­da en lí­nia d’elec­tro­do­mès­tics i elec­trò­ni­ca, i enFor­ma­ció iO­cu­pa­ció, aGar­cía Fau­ra, una pi­me de­di­ca­da a la fus­te­ria me­tàl·li­ca es­pe­ci­a­lit­za­da en tre­balls de com­ple­xi­tat tèc­ni­ca. A l’ac­te de lliu­ra­ment de pre­mis hi van in­ter­ve­nir Je­sús Ga­bri­el Ri­co, di­rec­tor de zo­na ofi­ci­na Uni­ver­salPas­seig de Grà­cia 5 de Ban­co San­tan­der; Ma­ría Jo­sé Ma­cía, di­rec­to­ra ter­ri­to­ri­al de Ca­ta­lu­nya de Ban­co San­tan­der; Be­a­triz Mar­tín, sub­di­rec­to­ra de desen­vo­lu­pa­ment cor­po­ra­tiu de la Cam­bra de Co­merç d’Es­pa­nya, i Pe­re Gu­ar­di­o­la, di­rec­tor ge­ne­ral de Go­dó Stra­te­gi­es. A la con­vo­ca­tò­ria de Tar­ra­go­na el­pre­miPi­me­del’Anyl’ha­ob­tin­gut Con­trol­pack. L’em­pre­sa cons­ti­tu­ï­da el 1993 es de­di­ca ex­clu­si­va­ment a la co­mer­ci­a­lit­za­ció de so­lu­ci­ons per a l’op­ti­mit­za­ció dels pro­ces­sos d’em­ba­lat­ge. Grup­hel­coIn­dus­tri­al, a la ca­te­go­ria de For­ma­ció iO­cu­pa­ció, i Elek­tro3, a la ca­te­go­ria d’In­ter­na­ci­o­na­lit­za­ció, van ser les al­tres du­es pi­mes pre­mi­a­des. Du­rant l’ac­te van in­ter­ve­nir Eu­ge­nio Ra­mí­rez, res­pon­sa­ble­de­ne­go­ci­si­em­pre­ses­deBan­coSan­tan­de­ra­la­pro­vín­cia; Luis Her­re­ro, di­rec­tor ter­ri­to­ri­al ins­ti­tu­ci­o­nal de la di­rec­ció ter­ri­to­ri­al de Ca­ta­lu­nya de Ban­co San­tan­der; An­drés Pe­re­da, di­rec­tor de desen­vo­lu­pa­ment cor­po­ra­tiu de la Cam­bra de Co­merç d’Es­pa­nya, i Ale­jan­dro Te­o­do­ro, di­rec­tor de bran­ded con­tent de Go­dó Stra­te­gi­es.

Més de 600 em­pre­ses han pre­sen­tat la se­va can­di­da­tu­ra en la se­go­na edi­ció del pre­mi Pi­me de l’Any, di­ri­gi­da a pi­mes de menys de 250 tre­ba­lla­dors i una fac­tu­ra­ció anu­al in­fe­ri­or als 50 mi­li­ons d’eu­ros a l’exer­ci­ci 2017 i amb­seu so­ci­al a les di­fe­rents­pro­vín­ci­es.

La ini­ci­a­ti­va re­co­neix la tas­ca de les pi­mes, que su­po­sen més d’un 90% del tei­xit em­pre­sa­ri­al

XAVI JURIO

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.