La trans­for­ma­ció tec­no­lò­gi­ca, clau per a la su­per­vi­vèn­cia em­pre­sa­ri­al

L’èxit de la trans­for­ma­ció tec­no­lò­gi­ca en les em­pre­ses exi­geix la in­cor­po­ra­ció de ta­lent i el ferm com­pro­mís de l’al­ta di­rec­ció

La Vanguardia (Català) - Diners - - FÒRUMS - En­ric Tin­to­ré

La trans­for­ma­ció tec­no­lò­gi­ca és clau per a la su­per­vi­vèn­cia de les em­pre­ses. Ai­xí s’ha po­sat de ma­ni­fes­ta­lesT­ro­ba­de­saLaVan­guar­dia d’aques­ta­set­ma­na, ons’ha­des­ta­cat que l’èxit en aques­ta trans­for­ma­ció exi­geix in­cor­po­rar ta­lent i el com­pro­mís de­ter­mi­nant de l’al­ta di­rec­ció.

Els par­ti­ci­pants en les Tro­ba­des a La Van­guar­dia van ser Mar Alar­cón, fun­da­do­ra iCEO­deSo­ci­alCar, vo­cal del co­mi­tè exe­cu­tiu de Fo­ment del Tre­ball; Ben­ja­mí Puig­de­vall, di­rec­tor cor­po­ra­tiu de Cai­xaBank i pre­si­dent de Cai­xaBank Di­gi­tal Bu­si­ness; Le­an­dro Ma­zón, so­ci de ma­na­ge­ment con­sul­ting de KPMG a Ca­ta­lu­nya; Ju­lio Vi­lla­lo- bos, chi­ef di­gi­tal and­marke­ting of­fi

cer d’Esa­de i di­rec­tor del pro­gra­ma In Di­gi­tal d’Esa­de, i Jo­sé An­to­nio Aran­da, di­rec­tor d’in­no­va­ció i es­tra­tè­gia de pro­duc­te de Cell­nex, jun­ta­men­tambMó­ni­caPu­en­te, di­rec­to­ra d’in­no­va­ció, pre­ven­ció, me­di am­bi­ent i sos­te­ni­bi­li­tat de Na­turgy, i Pe­reGu­ar­di­o­la, di­rec­tor ge­ne­ral co­mer­ci­al de Grup Go­dó.

Mó­ni­ca Pu­en­te ex­pli­ca que, com a em­pre­sa ener­gè­ti­ca, Na­turgy afron­ta una do­ble trans­for­ma­ció. La pri­me­ra de­ri­va­da de la tran­si­ció ener­gè­ti­ca, amb els ob­jec­tius mar­cats per la Unió Eu­ro­pea i l’ONU per a l’evo­lu­ció cap a les ener­gi­es re­no­va­bles, i la se­go­na pro­vé de la trans­for­ma­ció di­gi­tal. “La di­gi­ta­lit­za­ció –diu– per a una em­pre­sa in- ten­si­va en in­fra­es­truc­tu­res com la nos­tra ens per­met ac­ce­le­rar la trans­for­ma­ció ener­gè­ti­ca en què es­tem im­mer­sos”.

Mó­ni­ca Pu­en­te afir­ma que tec­no­lo­gi­es com el big da­ta, la in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al, la re­a­li­tat vir­tu­al i la re­a­li­tat aug­men­ta­da, en­tre d’al­tres, els aju­den a mi­llo­rar els seus pro­ces­sos i les se­ves ope­ra­ci­ons, tant des del punt de vis­ta de qua­li­tat i se­gu­re­tat com de com­pe­ti­ti­vi­tat, iai­xí­es­cur­ce­nels ter­mi­nis­pe­ra la tran­si­ci­ó­ca­pau­na­e­co­no­mi­a­bai­xa en car­bo­ni. En el cas de la se­va com­pa­nyia la trans­for­ma­ció in­clou to­ta la ca­de­na­de­va­lor del sec­tor­de l’ener­gia: des de la ge­ne­ra­ció fins a la dis­tri­bu­ció, tant de gas com d’elec­tri­ci­tat, i el ser­vei al cli­ent fi­nal.

En el món de la ge­ne­ra­ció el gran rep­te de Na­turgy és la po­ten­ci­a­ció de les ener­gi­es re­no­va­bles, com la so­lar fo­to­vol­tai­ca i l’eò­li­ca, i re­sol­dre el pro­ble­ma de la se­va in­ter­mi­tèn­cia a tra­vés de la mi­llo­ra de les tec­no­lo­gi­es d’em­ma­gat­ze­ma­ment, com les ba­te­ri­es o el gas ma­teix, com­bi­nat amb gas re­no­va­ble i hi-

Salt tec­no­lò­gic

En in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al és on es con­cen­tra el fo­cus de les grans in­ver­si­ons que avui dia es fan al món

dro­gen.

L’apos­ta per la di­gi­ta­lit­za­ció de Na­turgy per­met, ja ac­tu­al­ment, ges­ti­o­nar en re­mot les cen­trals hi­dràu­li­ques, tal com pas­sa amb els parcs eò­lics i fo­to­vol­taics. La sen­so­rit­za­ci­ó­de tots els seus ele­ments, amés, fa­ci­li­ta un man­te­ni­ment ba­sat en­la con­di­ció re­al de l’ac­tiu, co­sa que mi­llo­ra l’efi­ci­èn­cia i la se­gu­re­tat.

Pel que fa a la dis­tri­bu­ció, po­sa com a exem­ple que Na­turgy tam­bé tre­ba­lla en la di­gi­ta­lit­za­ció de les xar­xes de gas i elec­tri­ci­tat per fer­les més efi­ci­ents, po­der-les ope­rar en re­mot i ges­ti­o­nar-ne el fun­ci­o­na­ment­de­ma­ne­ra­com­bi­na­da­amb les ener­gi­es re­no­va­bles. “Te­nim –diu– més­de­tres­mi­li­ons­de­comp­ta­dors in­tel·li­gents elèc­trics a tot Es­pa­nya”.

De ca­ra al cli­ent fi­nal, Mó­ni­ca Pu­en­te­tam­bé­des­ta­ca­que­la­di­gi­ta­lit­za­ció per­me­trà aten­dre més bé les exi­gèn­ci­es dels cli­ents i fins i tot an­ti­ci­par-se a les se­ves ne­ces­si­tats. Se­rà pos­si­ble una ges­tió a dis­tàn­cia de l’ener­gia que ne­ces­si­ten per as­se­gu­rar-los­més­con­fort i efi­ci­èn­cia

Col·la­bo­ra­ció

La in­no­va­ció exi­geix que les em­pre­ses di­a­lo­guin en­tre si per desen­vo­lu­par un pen­sa­ment tec­no­lò­gic co­mú

El 5G fa­rà que les em­pre­ses pu­guin aug­men­tar els seus avan­tat­ges com­pe­ti­tius

La ges­tió efi­ci­ent del ‘big da­ta’ és clau per a l’èxit; les da­des són el pe­tro­li del se­gle XXI

ener­gè­ti­ca, amb el con­trol fins i tot del fun­ci­o­na­ment d eles se­ves cal­de­res i ge­ne­ra­ció re­no­va­ble, i po­der pre­ve­nir, amb ai­xò, even­tu­als ava­ri­es i ga­ran­tir el sub­mi­nis­tra­ment.

“Dis­po­sem –afir­ma– de mi­li­ons de da­des, tant dels nos­tres ac­tius com dels nos­tres cli­ents, i el nos­tre gran rep­te és fer ser­vir to­ta aques­ta in­for­ma­ció per ges­ti­on ar­més bé les nos­tres ope­ra­ci­ons, i amb ai­xò el ser­vei i l’aten­ció als nos­tres cli­ents”.

Jo­sé An­to­nio Aran­da, di­rec­tor d’in­no­va­ció i es­tra­tè­gia de pro­duc­te de Cell­nex, afir­ma que ga­ran­tir la con­nec­ti­vi­tat, per­què la tec­no­lo­gia ar­ri­bi a tot­hom a tot ar­reu, és la clau de l’èxit de la di­gi­ta­lit­za­ció. “Tot s’ha d’adap­tar –diu– a la mo­bi­li­tat de les per­so­nes i les co­ses, des del mò­bil fins al cot­xe au­tò­nom, i per ai­xò hem de te­nir in­fra­es­truc­tu­res in­tel·li­gents i con­nec­ta­des en­tre si.

Jo­sé An­to­ni­oA­ran­da ex­pli­ca­que la tec­no­lo­gia 5 G obri­rà no­ves opor­tu­ni­tats en nom­bro­sos àm­bits, ja que per­met ofe­rir ser­veis de més am­ple de ban­da com a re­a­li­tat vir­tu­al, o de res­pos­ta en temps re­al de les mà­qui­nes i, a més, con­nec­tant totes les co­ses en­tre si.

Es­pe­ci­al­ment el 5G, a pa­rer seu, ofe­reix opor­tu­ni­tats a cinc sec­tors: la mo­bi­li­tat, am­bel ve­hi­cle­con­nec­tat; l’ener­gia i l’efi­ci­èn­cia ener­gè­ti­ca, ja que fa­ci­li­ta­rà l’op­ti­mit­za­ció de pro­ces­sos; el sec­tor­mul­ti­mè­dia, amb la re­a­li­tat vir­tu­al i aug­men­ta­da, i la ro­bo­tit­za­ció i el sec­tor de la sa­lut, ja que per­me­trà mi­llo­rar la vi­da de les per­so­nes.

“Glo­bal­ment –ex­pli­ca Jo­sé An­to­nio Aran­da– el 5G per­me­trà que les em­pre­ses pu­guin aug­men­ta­rels seus avan­tat­ges com­pe­ti­tius, en la me­su­ra que im­ple­men­tin ade­qua­da­ment la no­va tec­no­lo­gia i au­to­ma­tit­zin els pro­ces­sos in­terns. Per ai­xò és fo­na­men­tal­que­els tre­ba­lla­dors tin­guin com­pe­tèn­ci­es di­gi­tals i tam­bé pen­sin di­gi­tal­ment. ACell­nex, per exem­ple, la gran ma­jo­ria dels nos­tres 1.400 tre­ba­lla­dors són en­gi­nyers que tre­ba­llen per an­ti­ci­par-se a les ne­ces­si­tats de l’em­pre­sa, de les ad­mi­nis­tra­ci­ons ide la so­ci­e­ta­te­nel seu­con­junt. Ai­xò­ens­ha per­mès evo­lu­ci­o­nar fin sa­co n ver­tir-nos en la pri­me­ra em­pre­sa d’ in­fra­es­truc­tu­res di­gi­tals ”.

Lain­no­va­ció –afe­geix– tam­bé­de­ma­na que les em­pre­ses di­a­lo­guin i col·la­bo­rin en­tres i per­des en­vo­lu­par un pen­sa­ment tec­no­lò­gic co­mú. Le­an­droMa­zón, so­ci­de­ma­na­ge

ment con­sul­ting de KPMG a Ca­ta­lu­nya, vi­su­a­lit­za la trans­for­ma­ció tec­no­lò­gi­ca co­mu­na­ne­ces­si­tat im­pe­ri­o­sa, per bé que afir­ma que el rit­me d’adap­ta­ció a les no­ves tec­no­lo­gi­es de­pèn molt de ca­da em­pre­sa i de ca­da sec­tor. As­se­nya­la que, en qual­se­vol cas, s’ha de­mi­rar des de dos fronts: la di­gi­ta­lit­za­ció in­ter­na i la re­la­ció amb el cli­ent. “L’ex­pe­ri­èn­cia del cli­ent –diu– sem­pre­és­mi­llor­si­els­pro­ces­so­sin­terns es­tan de­gu­da­ment di­gi­ta­lit­zats. Tot ha de ser una uni­tat”.

Le­an­dro Ma­zón afe­geix que la pri­me­ra fa­se de la trans­for­ma­ció tec­no­lò­gi­ca és la di­gi­ta­lit­za­ció. Aques­ta­ge­ne­ra­mol­tes­da­des­que, a tra­vés d’una bo­na ges­tió ( big da­ta) i de­la in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al, pot­do­nar lloc a nous es­ce­na­ris que per­me­tin més efi­ci­èn­cia i, ai­xí­ma­teix, cre­ar nous mo­dels de ne­go­ci, pro­duc­tes i ser­veis.

Ex­pli­ca que l’es­tra­tè­gia de KPMG de­ma­na d’in­cor­po­rar el mà­xim de ta­lent pos­si­ble i les mi­llors tec­no­lo­gi­es, a tra­vés d’un efi­ci­ent sis­te­ma­de­com­pa­nyi­es­col·la­bo­ra­do­res, per as­ses­so­rar i acom­pa­nyar els seus cli­ents en la se­va trans­for­ma­ció tec­no­lò­gi­ca. “El­mo­del és gua­nya­dor per a tot­hom” as­se­nya­la.

Ben­ja­mí Puig­de­vall, di­rec­tor cor­po­ra­tiu de Cai­xaBank, ex­pli­ca que la ban­ca viu l’evo­lu­ció di­gi­tal des­de­fa anys.“Nou­de­ca­da­de­uin­te­rac­ci­ons amb els nos­tres cli­ents ja són di­gi­tals –afir­ma–. Un90% de les ope­ra­ci­ons deCai­xaBank es fan en for­mat di­gi­tal, prin­ci­pal­ment a tra­vés del ca­nal mò­bil, que su­pera àm­pli­a­ment el ca­nal web. El mò­bil ésel­ca­nal­de­la­di­gi­ta­lit­za­ció. De­sis mi­li­ons de cli­ents, cinc ope­ren a tra­vés del mò­bil”.

Ben­ja­mí Puig­de­vall con­si­de­ra que la trans­for­ma­ció tec­no­lò­gi­ca s’ha ac­ce­le­rat ar­ran de la crei­xent di­gi­ta­lit­za­ció de la so­ci­e­tat, que ha cre­a­tun­no­ues­til­de­vi­da. Ena­quest marcl’ob­jec­tiu­de­le­s­em­pre­sess’ha de cen­trar a ofe­rir la mi­llor ex­pe­ri­èn­cia de cli­ent pos­si­ble. Ai­xò és un fac­tor com­pe­ti­tiu es­sen­ci­al.

A més del mò­bil, a pa­rer seu, la in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al cons­ti­tu­eix l’al­tra capa­ci­tat tec­no­lò­gi­ca que cal desen­vo­lu­par de ca­ra a mi­llo­rar el ser­vei al cli­ent. Po­sa com a exem­ple, en aquest sen­tit, els as­sis­tents vir­tu­als que aju­den els seus cli­ents com a su­port ope­ra­tiu molt efi­caç. “Les mà­qui­nes –diu– aju­den les per­so­nes a do­nar les res­pos­tes més ade­qua­des i les mi­llors so­lu­ci­ons per a ca­da cli­ent. En in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al éso­nés con­cen­tra el fo­cus de les grans in­ver­si­ons que avui dia es fan al­món. És el que pro­ta­go­nit­za­rà el se­güent salt tec­no­lò­gic”.

Tam­bé ex­pli­ca que l’ús de la bi­o­me­tria, amb el desen­vo­lu­pa­ment de la iden­ti­tat di­gi­tal, és molt im­por­tant per a la ban­ca, per­què li per­met d’agi­li­tar els pro­ces­sos d’in­terac­ció ide sig­na­tu­ra­dels seus cli­ents. Amb ai­xò la ban­ca es con­ver­teix, a més, en ava­la­do­ra de la iden­ti­tat di­gi­tal dels seus cli­ents, co­sa que tam­bé pot te­nir uti­li­tat en al­tres en­torns.

Una al­tra gran re­vo­lu­ció, afir­ma Ben­ja­mí Puig­de­vall, és la­que­su­po­sa la trans­for­ma­ció tec­no­lò­gi­ca per al dis­seny de ser­veis i no­ves pro­pos­tes de va­lor a tra­vés de mo­dels col·la­bo­ra­tius en l’or­ga­nit­za­ció in­ter­na de les em­pre­ses in­cor­po­rant, ai­xí ma­teix, l’ex­pe­ri­èn­cia dels cli­ents.

MarA­lar­cón, mem­bre­del­co­mi­tè exe­cu­tiu de Fo­ment del Tre­ball i fun­da­do­ra iCEO­de So­ci­alCar, pla­ta­for­ma di­gi­tal de llo­guer i ven­da de cot­xes, afir­ma que la trans­for­ma­ció tec­no­lò­gi­ca afec­ta totes les em­pre­ses de tots els àm­bits d’ac­ti­vi­tat. “La ir­rup­ció de les no­ves tec­no­lo­gi­es, des­del­big­da­ta­fin­sa­lain

tel ·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al, plan­te­ja la ne­ces­si­tat d’un di­à­leg amb l’ad­mi­nis­tra­ció per de­fi­nir la se­va re­gu­la­ció i pro­te­gir ade­qua­da­ment em­pre­se­si­ciu­ta­dans. AFo­ment­del Tre­ball vo­lem li­de­rar aquest di­à­leg que afec­ta­múl­ti­ples as­pec­tes, com el fu­tur del tre­ball, l’ofer­ta dels nous ser­veis, l’ús de les da­des o la se­gu­re­tat”.

Afe­geix que més agi­li­tat i ra­pi­de­sa en els­pro­ces­sos afec­ta la ma­ne­ra de tre­ba­llar, des dels ho­ra­ris fins al lloc des d’on es tre­ba­lla. Ai­xò, al seu torn, tam­bé mo­di­fi­ca les mo­da­li­tats de con­trac­ta­ció. La le­gis­la­ció no es­tà­a­dap­ta­da­als­nous­temps.“La­tec­no­lo­gia –afir­ma– apor­ta mol­ta ve­lo­ci­ta­ta­tot­sels­can­vis­ques’es­de­ve­nen. L’ad­mi­nis­tra­ció s’ha d’adap­tar a la no­va re­a­li­tat, però va amb molt de re­tard. La se­va po­sa­da al dia re­que­reix una col·la­bo­ra­ció con­tí­nua en­tre la l’ad­mi­nis­tra­ció i les em­pre­ses”.

Ju­lio Vi­lla­lo­bos, chi­ef di­gi­tal and

marke­ting of­fi­cer d’Esa­de, afir­ma que­é­so­bli­gat­que­tot­ho­ma­fron­ti la trans­for­ma­ció di­gi­tal. Vi­lla­lo­bos és molt ca­te­gò­ric: “O et trans­for­mes –diu– o molt pro­ba­ble­ment d’aquí cinc anys ja no exis­ti­ràs”.

Pre­veu di­fe­rents fa­ses en la trans­for­ma­ció di­gi­tal. La pri­me­ra con­sis­teix a en­ten­dre l’en­torn di­gi­tal ide­fi­ni­re­na­ques­ten­torn­la vi­sió de l’em­pre­sa. Des­prés ve­nen la mi­llo­ra dels pro­ces­sos, la di­gi­ta­lit­za­ció dels punts de con­tac­te de l’em­pre­sa, la di­gi­ta­lit­za­ció dels pro­duc­tes i ser­veis que ja exis­tei­xen o la cre­a­ció de nous pro­duc­tes i, fi­nal­ment, mo­ne­tit­zar les trans­for­ma­ci­ons que es fan per ge­ne­rar nous re­torn­se­nel­marc­del­mo­del­de­ne­go­ci que s’ha­gi de­fi­nit.

Ju­lio Vi­lla­lo­bos ex­pli­ca que la ges­tió par­tint de les da­des és clau per a l’èxit.“Les­da­des­só­nel pe­tro­li del se­gle XXI”, afir­ma. Tam­bé ex­pli­ca que el món di­gi­tal ha de­mo­cra­tit­zat la in­for­ma­ció, ja que et pots for­mar des de qual­se­vol part del món i des de qual­se­vol lloc. “El con­tin­gut –diu– és al nú­vol”. Aquest can­vi en l’en­torn com­pe­ti­tiu de l’en­se­nya­ment su­po­sa un gran rep­te per a tots els cen­tres d’en­se­nya­ment.

Ju­lio Vi­lla­lo­bos afir­ma que, avui dia, els di­rec­tius han de ser co­mels met­ges i ac­tu­a­lit­zar dia a dia els seus co­nei­xe­ments, en un pro­cés de for­ma­ció con­tí­nua, per do­nar va­lor a les em­pre­ses i ges­ti­o­nar el can­vi amb efi­cà­cia. Aquest és un rep­te de for­ma­ci­ó­per­ma­nent aquè les es­co­les de ne­go­cis han de do­nar res­pos­ta i que co­men­ça pels di­rec­tius i s’es­tén al con­junt del per­so­nal. So­bre aquest te­ma ex­pli­ca que a Esa­de ca­da pro­gra­ma s’ha do­tat de­les­no­ves­ca­pa­ci­tats­que­ne­ces­si­ta­ran els di­rec­tius. Ai­xò com­por­ta un gran es­forç d’apor­ta­ció de co­nei­xe­ment tec­no­lò­gic.

Afe­geix que els co­nei­xe­ments tec­no­lò­gics idi­gi­tals es­co­men­ce­na va­lo­ra­re­nel­salts­di­rec­tius, fin­si tot al da­vant de co­nei­xe­ments fi­nan­cers o co­mer­ci­als, que eren els que més es pri­o­rit­za­ven fins ara. La vi­sió di­gi­tal so­bre els can­vis que cal fer s’im­po­sa so­bre totes les al­tres.

ANA JIMÉNEZ

Ben­ja­mí Puig­de­vallDi­rec­tor cor­po­ra­tiu de Cai­xaBank i pre­si­dent de Cai­xabank Di­gi­tal Bu­si­ness“L’ob­jec­tiu de les em­pre­ses ha de cen­trar-se a ofe­rir la­mi­llor ex­pe­ri­èn­cia de cli­ent pos­si­ble. Per a Cai­xaBank, ésun­fac­tor com­pe­ti­tiu es­sen­ci­al”

Mar Alar­cónFun­da­do­ra i CEO de So­ci­alCar. Vo­cal del co­mi­tè exe­cu­tiu de Fo­ment del Tre­ball“Les no­ves tec­no­lo­gi­es exi­gei­xen di­à­leg amb l’Ad­mi­nis­tra­ció per de­fi­nir la se­va re­gu­la­ció i pro­te­gir em­pre­ses i ciu­ta­dans”

Mó­ni­ca Pu­en­teDi­rec­to­ra d’in­no­va­ció, pre­ven­ció i sos­te­ni­bi­li­tat de Na­turgy“La trans­for­ma­ció di­gi­tal és un fa­ci­li­ta­dor de la tran­si­ció ener­gè­ti­ca cap a les ener­gi­es sos­te­ni­bles”

Ju­lio Vi­lla­lo­bos Chi­ef di­gi­tal and marke­ting of­fi­cer d’Esa­de“Els di­rec­tius han de ser com els met­ges i ac­tu­a­lit­zar dia a dia els co­nei­xe­ments per do­nar va­lor a les em­pre­ses”

Jo­sé An­to­nio Aran­daDi­rec­tor d’in­no­va­ció i es­tra­tè­gia de pro­duc­te de Cell­nex“Ga­ran­tir la con­nec­ti­vi­tat, per­què la tec­no­lo­gia ar­ri­bi a to­ta per­so­na en qual­se­vol lloc, és clau per a la di­gi­ta­lit­za­ció”

Le­an­dro Ma­zón So­ci de KPMG a Ca­ta­lu­nya ma­na­ge­ment con­sul­ting de“La trans­for­ma­ció tec­no­lò­gi­ca s’ha de fer des de dos fronts: la di­gi­ta­lit­za­ció in­ter­na i la re­la­ció amb el cli­ent”

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.