8%

La Vanguardia (Català) - Diners - - AGROCULTURA - Pèr­dua de pro­duc­ció

La se­que­ra que l’es­tiu pas­sat va afec­tar Eu­ro­pa cen­tral va pro­vo­car un des­cens d’un 8 % en la pro­duc­ció de ce­re­als

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.