Nous lí­mits per a l’ús de to­ta me­na de fer­ti­lit­zants a la UE

La Vanguardia (Català) - Diners - - AGROCULTURA - J. El­cac­ho

Els go­verns de la Unió Eu­ro­pea van apro­var el 12 de desem­bre la no­va nor­ma­ti­va so­bre fa­bri­ca­ció, co­mer­ci­a­lit­za­ció i ús de to­ta me­na de pro­duc­tes fer­ti­lit­zants en agri­cul­tu­ra. La no­va nor­ma­ti­va, pen­dent del vis­ti­plau del Par­la­ment Eu­ro­peu, subs­ti­tu­eix el re­gla­ment so­bre adobs del 2003 i in­clou tots els ti­pus de fer­ti­lit­zants, in­clo­ent-hi mi­ne­rals i or­gà­nics.

La no­va re­gla­men­ta­ció es­ta­bleix els com­po­nents per­me­sos i els ni­vells mà­xims de subs­tàn­ci­es con­ta­mi­nants. S’in­cor­po­ren igual­ment al nou re­gla­ment els cri­te­ris de la UE so­bre eco­no­mia cir­cu­lar (re­ci­clat­ge i re­cu­pe­ra­ció de re­si­dus) i can­vi cli­mà­tic. Ai­xí, per exem­ple, la UE pre­tén re­duir l’ús de fer­ti­lit­zants que alli­be­ren a l’at­mos­fe­ra més

El sec­tor de fa­bri­cants d’adobs te­men un des­cens en el con­sum a la UE

quan­ti­tats de ga­sos d’efec­te hi­ver­na­cle (com els que vo­la­ti­lit­zen amo­ní­ac).

El con­sum de fer­ti­lit­zants va re­gis­trar un des­cens d’un 1,1 % la cam­pa­nya 2016-2017 a la Unió Eu­ro­pea i els fa­bri­cants d’aquests pro­duc­tes te­men que aques­ta ten­dèn­cia aug­men­ti, ja que el nou re­gla­ment eu­ro­peu apos­ta per uti­lit­zar més nu­tri­ents re­ci­clats d’in­dús­tri­es i re­si­dus or­gà­nics de di­ver­sa pro­ce­dèn­cia.

CT NETWORK / REUTERS

El con­sum de fer­ti­lit­zants va bai­xar la cam­pa­nya 2016-2017 un 1,1 % a la UE

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.