So­fis­ti­ca­ció hí­bri­da

Amb una avan­ça­da tec­no­lo­gia de pro­pul­sió com­bi­na­da, l’Hon­da CR-V es­tre­na ver­sió hí­bri­da, amb eti­que­ta ECO de la DGT des de 34.200 eu­ros

La Vanguardia (Català) - Diners - - COTXE DE LA SETMANA - Da­ni­el Bal­cells

Hon­da atre­so­ra una con­si­de­ra­ble ex­pe­ri­èn­cia en ve­hi­cles amb tec­no­lo­gia hí­bri­da que es re­mun­ta a més de vint anys en­re­re. De fet, a Es­pa­nya es van ar­ri­bar a co­mer­ci­a­lit­zar al­guns mo­dels mix­tos (ga­so­li­na-elec­tri­ci­tat) –amb sort co­mer­ci­al dis­par– com el Ci­vic Hy­brid, l’In­sight, el CR-Z o el Jazz Hy­brid. Tot i ai­xò, el CR-V Hy­brid és el pri­mer SUV de pro­pul­sió com­bi­na­da que la fir­ma ja­po­ne­sa llan­ça a Eu­ro­pa. De fet, aquest ve­hi­cle inau­gu­ra una no­va eta­pa per a la com­pa­nyia, ja que als pro­pers anys, tots els mo­dels des­ti­nats al Vell Con­ti­nent comp­ta­ran amb al­gun ti­pus d’hi­bri­da­ció o elec­tri­fi­ca­ció. Les pre­vi­si­ons que te­nen els seus res­pon­sa­bles són que aques­tes va­ri­ants as­so­lei­xin els dos ter­ços de les ven­des to­tals de la mar­ca l’any 2025.

Avan­çat i com­plex

El sis­te­ma Hon­da Hy­brid Per­for­man­ce ele­git per al nou CR-V comp­te amb la tec­no­lo­gia In­te­lli­gent Mul­ti-Mo­de Dri­ve (i-MMD), que cons­ta de dos­mo­tors elèc­trics (ge­ne­ra­dor i im­pul­sor), una uni­tat de con­trol, un mo­tor de ga­so­li­na de ci­cle Atkin­son, una ba­te­ria d’ions de li­ti i una in­no­va­do­ra trans­mis­sió fi­xa que pro­por­ci­o­na uns òp­tims ni­vells d’efi­ci­èn­cia i capa­ci­tat de res­pos­ta de for­ma su­au. En su­ma, una so­lu­ció d’en­gi­nye­ria di­fe­rent de la que fa ser­vir la ma­jo­ria dels com­pe­ti­dors, però ele­gi­da per­què ofe­reix avan­tat­ges sig­ni­fi­ca­tius en ma­tè­ria de con­sum i efi­ci­èn­cia, però tam­bé en

La tec­no­lo­gia i-MMD, ex­clu­si­va d’Hon­da, pot com­bi­nar-se amb trac­ció da­van­te­ra o to­tal

En la ma­ne­ra elèc­tri­ca ofe­reix una au­to­no­mia de con­duc­ció sen­se emis­si­ons del vol­tant de 2 km

Dis­po­sa d’un sis­te­ma de tan­ca­ment ac­tiu de la gra­e­lla da­van­te­ra per mi­llo­rar la se­va efi­ci­èn­cia La se­va apa­ren­ça és més ro­bus­ta i so­fis­ti­ca­da, amb pas­sos de ro­da am­ples i un fron­tal dis­tin­tiu

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.