No­va era elec­tri­fi­ca­da

La Vanguardia (Català) - Diners - - COTXE DE LA SETMANA -

su­a­vi­tat de mar­xa i en con­fort de con­duc­ció.

Aques­ta tec­no­lo­gia, ex­clu­si­va d’Hon­da i que pot com­bi­nar-se amb trac­ció da­van­te­ra o to­tal, té la ca­rac­te­rís­ti­ca que can­via de for­ma in­tel·li­gent i au­to­mà­ti­ca en­tre els tres mo­des de pro­pul­sió pos­si­bles per pro­por­ci­o­nar la mà­xi­ma efi­ci­èn­cia. Aquests són: EVD­ri­ve, en el qual la ba­te­ria ali­men­ta el mo­tor de pro­pul­sió elèc­tri­ca di­rec­ta­ment; Hy­brid Dri­ve, en el qual el mo­tor de ga­so­li­na sub­mi­nis­tra ener­gia a un se­gon mo­tor-ge­ne­ra­dor elèc­tric, que trans­met al seu torn ener­gia a les ro­des a tra­vés del mo­tor de pro­pul­sió elèc­tric, i En­gi­ne Dri­ve, on el mo­tor de com­bus­tió pro­por­ci­o­na for­ça de trac­ció di­rec­ta­ment a les ro­des a tra­vés d’un me­ca­nis­me de blo­queig de l’em­bra­gat­ge i que és el més ade­quat per a la con­duc­ció a al­tes ve­lo­ci­tats en vi­es rà­pi­des. Al mo­de hí­brid, l’ener­gia so­brant del mo­tor de com­bus­tió es pot fer ser­vir tam­bé per re­car­re­gar la ba­te­ria mit­jan­çant el ge­ne­ra­dor, men­tre que al mo­de elèc­tric ofe­reix una au­to­no­mia de con­duc­ció sen­se emis­si­ons del vol­tant de 2 km.

Ex­cep­ci­o­nal su­a­vi­tat

Amb tran­si­ci­ons im­per­cep­ti­bles per al con­duc­tor i un fun­ci­o­na­ment molt fi i con­for­ta­ble, el CR-V hí­brid ofe­reix uns ex­cel·lents re­gis­tres ener­gè­tics: 120 g/km de CO amb un con­sum mit­jà de 5,3 l/100 km per al2WD i 126 grams i 5,5 li­tres per al 4WD. La uni­tat de po­tèn­cia ga­so­li­na-elèc­tri­ca d’aquest mo­del, que fa ser­vir un mo­tor tèr­mic i-VTEC de 2 li­tres amb una po­tèn­cia de 145 CV a 6.200 rpm i 175Nm­de pa­rell, jun­ta­ment amb un elèc­tric de 135 kW (184 CV) amb un pa­rell de 315 Nm, li per­met ac­ce­le­rar de 0 a 100 km/h en 8,8 se­gons en les ver­si­ons de trac­ció da­van­te­ra i en 9,2 en les de trac­ció to­tal, as­so­lit una ve­lo­ci­tat mà­xi­ma de 180 km/h. A més, comp­ta amb una te­cla Sport que ma­xi­mit­za el seu ren­di­ment.

Un al­tre dels as­pec­tes més in­no­va­dors d’aques­ta me­cà­ni­ca és que en lloc d’uti­lit­zar una trans­mis­sió con­ven­ci­o­nal, una úni­ca 460 cm L/ 100Km

Con­sums con­tin­guts i bai­xes emis­si­ons, op­ció du­rant 2 kmi eti­que­ta ECO de la DGT, en­tre els seus avan­tat­ges

Per a con­duc­tors amb un es­til se­rè i pau­sat és cò­mo­de i agra­da­ble. Abs­te­nir-se in­qui­ets i im­pa­ci­ents al vo­lant Grà­ci­es a la su­a­vi­tat de fun­ci­o­na­ment de la tec­no­lo­gia i-MMD, la ver­sió hí­bri­da del CR-V comp­ta amb els mi­llors ín­dexs NVH (so­rolls, vi­bra­ci­ons i as­prors) de la se­va ca­te­go­ria Po­tèn­cia Ni­vell de so­roll Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma Ac­ce­le­ra­ció Pro­gres­si­vi­tat Avan­ça­ment Eco­lo­gia Po­si­ció del con­duc­tor Ac­cés a bord Vi­si­bi­li­tat ex­te­ri­or Co­mo­di­tat In­so­no­rit­za­ció Ha­bi­ta­bi­li­tat Mo­du­la­ri­tat Ma­le­ter Fun­ci­o­na­li­tat Sus­pen­sió Di­rec­ció Frens Can­vi Es­ta­bi­li­tat Con­fort Aplom en rec­ta Ma­ni­o­bra­bi­li­tat Ciu­tat Car­re­te­ra Au­to­pis­ta Equi­pa­ment Aca­bat Ma­te­ri­als Se­gu­re­tat Con­sum 218 CV 180 km/h 4,5 l 580 l 35.100 €

Su­au i si­len­ci­ós a rit­me tran­quil però s’in­cre­men­ta en ac­ce­le­ra­ci­ons brus­ques, i amb un mar­cat des­a­com­pa­sa­ment

Mo­des au­to­mà­tics va­ri­a­bles, una so­la mar­xa fi­xa, lle­ves però no per can­vi­ar, grà­fics, te­cla EV... pot­ser mas­sa con­fús 197 CV 180 km/h 5,5 l 555 l 41.900 € 230 CV 170 km/h 1,8 l 498 l 35.495 € re­la­ció d’en­gra­nat­ge fix crea una con­ne­xió di­rec­ta en­tre els com­po­nents mò­bils, la qual co­sa es tra­du­eix en una trans­fe­rèn­cia del pa­rell més su­au. Aques­ta con­fi­gu­ra­ció fa que el sis­te­ma d’Hon­da si­gui més com­pac­te i re­fi­nat que el sis­te­ma pla­ne­ta­ri e-CVT que so­len in­cor­po­rar al­tres au­to­mò­bils hí­brids. Però mal­grat no comp­tar amb cap ti­pus de cai­xa de can­vis, pos­se­eix unes lle­ves dar­re­re del vo­lant per si­mu­lar

Amb 4,60 m de llarg, 1,85 m d’am­ple i 1,68 m d’alt ofe­reix un es­pai in­te­ri­or molt ge­ne­rós Llarg

El ma­le­ter ofe­reix 497 l de capa­ci­tat pels 561 del ga­so­li­na a cau­sa de la pre­sèn­cia de les ba­te­ri­es Des del 1997 s’han ve­nut a Es­pa­nya més de 60.000 uni­tats de les qua­tre ge­ne­ra­ci­ons an­te­ri­ors

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.