Apos­ta per la mo­bi­li­tat si­len­ci­o­sa

L’e-Ni­ro, amb 455 km d’au­to­no­mia, és el pri­mer SUV com­pac­te 100% elèc­tric de la mar­ca core­a­na Kia

La Vanguardia (Català) - Diners - - NOVETAT - Fran­cesc Pla

Kia té un pa­per des­ta­cat en la mo­bi­li­tat que ve, amb una àm­plia gam­ma de ve­hi­cles eco­lò­gics. L’e-Ni­ro és l’úl­tim exem­ple, un SUV (o cros­so­ver) com­pac­te de 4,37 me­tres de lon­gi­tud i 100% elèc­tric. Kia com­ple­ta ai­xí la gam­ma eco­lò­gi­ca del Ni­ro, que ja comp­te amb les ver­si­ons Ni­ro hí­brid iNi­ro hí­brid en­do­lla­ble.

En­ca­ra sen­se preu, Kia ofe­reix l’e-Ni­ro amb­du­es ba­te­ri­es di­fe­rents de po­lí­mer d’ ions de­li­ti: la de més capa­ci­tat té 64 kW­hi per­met una au­to­no­mia de 455 qui­lò­me­tres. Pe­rò­el cli­ent­tam­bé­pot op­tar per una ba­te­ria d’in­fe­ri­or capa­ci­tat: 39,2 kWh amb 289 qui­lò­me­tres d’au­to­no­mia.

És a dir, amb la ba­te­ria gran de 64 kWh, car­re­ga­da al mà­xim, es pot anar de Bar­ce­lo­na aGi­ro­na –o Tar­ra­go­na– i tor­nar sen­se risc de que­dar-se sen­se càr­re­ga. Pe­ròn’hi h amés. K i a as­se­gu­ra que cir­cu­lant ex­clu­si­va­ment en un en­torn ur­bà l’ e-Ni ro pot re­cór­rer fin sa 615 qui­lò­me­tres. Una dis­tàn­cia més que no­ta­ble, tot i que de­pen­gui molt de la con­duc­ció que es prac­ti­qui.

La ver­sió de 64kWh­té un mo­tor elèc­tric de 204 CV amb un pa­rell mà­xim de 395 Nm. Aques­ta po­tèn­cia per­met una ac­ce­le­ra­ció de 0 a 100 km/h en no­més 7,8 se­gons. En un car­re­ga­dor rà­pid, l’e-Ni­ro pot re­cu­pe­rar el 80% de la càr­re­ga en 42 mi­nuts. Ai­xí ma­teix, l’e-Ni­ro in­cor­po­ra la tec­no­lo­gia de fre­na­da re­ge­ne­ra­ti­va per re­cu­pe­rar ener­gia elèc­tri­ca quan es fre­na o s’avan­ça per inèr­cia.

Els cot­xes elèc­trics no te­nen cai­xa­de­can­vis, peròl’e-Ni­ro in­cor­po­ra lle­ves al vo­lant per­què el con­duc­tor fi­xi el grau de re­cu­pe­ra­ció d’ener­gia a tra­vés de cinc ni­vells: Off, Le­vel 1, Le­vel 2, Le­vel 3 i One Pe­dal. Com­més gran si­gui el ni­vell de re­cu­pe­ra­ció se­lec­ci­o­nat, més ener­gia cap­ta­rà el sis­te­ma de fre­na­da re­ge­ne­ra­ti­va. El mo­de O ne Pe­dal, amés, ac­ti­va el grau mà­xim de

Un SUV 100% elèc­tric, per uti­lit­zar di­à­ri­a­ment, amb un pràc­tic in­te­ri­or i una àm­plia au­to­no­mia

re­cu­pe­ra­ció en fre­na­da i evi­ta, qua­si, ha­ver de fre­nar, ja que en ai­xe­car el peu de l’ac­ce­le­ra­dor la re­ten­ció és molt gran.

D’al­tra ban­da, el sis­te­ma Dri­ve Mo­de Se­lect per­met a l’usu­a­ri ajus­tar l’ ex­pe­ri­èn­cia de con­duc­ció am bels mo­des Eco, Eco +, Nor­mal iS port.

En se­gu­re­tat, Kia no ha es­ca­ti­mat res en aquest pràc­tic SUV elèc­tric. In­cor­po­ra de sè­rie la ges­tió d’es­ta­bi­li­tat VSM amb ESC, que in­ter­vé en la di­rec­ció si és ne­ces­sa­ri. Tam­bé es­tan dis­po­ni­bles l’avís de col·li­sió fron­tal, l’as­sis­tent de fre­na­da d’emer­gèn­cia, el con­trol de cre­uer in­tel·li­gent amb pa­ra­da i en­ge­ga­da, el de­tec­tor de fa­ti­ga i el­man­te­ni­ment de car­ril. I amb una lon­gi­tud de 4,37 me­tres, té un ma­le­ter de 451 li­tres am­bes­pai so­ta el ter­ra per guar­dar cor­rec­ta­ment el ca­ble de càr­re­ga.

La gra­e­lla ‘ti­ger-no­se’ tan­ca­da so­bre un nou pa­ra-xocs és una de les se­nyes d’iden­ti­tat de l’e-Ni­ro

Dis­se­nyat per ser un cot­xe elèc­tric, té un cen­tre de gra­ve­tat baix i re­ac­ci­ons molt àgils

Una pan­ta­lla tàc­til de 7” en el cen­tre del ta­bli­er ser­veix per ges­ti­o­nar ús i càr­re­ga de l’ener­gia

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.