Les tu­li­pes d’Ho­lan­da

1636

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

Les tu­li­pes van ar­ri­bar a Eu­ro­pa pro­ce­dents de l’im­pe­ri oto­mà. Al se­gle XVII Ho­lan­da (que era la po­tèn­cia eco­nò­mi­ca de l’èpo­ca) va co­men­çar a sen­tir una au­tèn­ti­ca pas­sió per aques­tes flors. Lla­vors va es­cla­tar la tu­li­po­ma­nia. Les tu­li­pes eren un sím­bol de pres­ti­gi en­tre els més rics, les do­nes en vo­li­en por­tar als seus ves­tits i els bo­tà­nics en vo­li­en con­re­ar. El 1636 al­gu­nes va­ri­e­tats de tu­li­pes va­li­en més que una ca­sa al cen­tre d’Ams­ter­dam. La va­ri­e­tat sem­per au­gus­tus co­tit­za­va l’equi­va­lent a 500.000 eu­ros ac­tu­als. Un bulb po­dia ar­ri­bar als 1.000 flo­rins, quan el sou mit­jà era de 150. Com que la flor tar­da set anys a ma­du­rar, els co­mer­ci­ants es van ado­nar que po­di­en ven­dre els bulbs que s’ob­tin­dri­en de la prò­xi­ma colli­ta. El co­mer­ci­ant re­bia un pa­ga­ment per les se­ves fu­tu­res tu­li­pes, i el com­pra­dor, un dret a ob­te­nir aquells bulbs quan flo­ris­sin. Fins que a la pri­ma­ve­ra una re­me­sa es va que­dar sen­se ven­dre. Les tu­li­pes van pas­sar de mo­da i va ser la ru­ï­na.

Es va po­sar en mar­xa el pri­mer mer­cat de fu­turs de la his­tò­ria amb els bulbs de les flors

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.