Els Mars del Sud

1711

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

L’em­pre­sa, que ha­via es­tat fi­nan­ça­da pel go­vern bri­tà­nic, no va do­nar be­ne­fi­cis mai

La bom­bo­lla té un nom: el del Ro­bert Har­ley, fun­da­dor de la Com­pa­nyia dels Mars del Sud el 1711. El go­vern bri­tà­nic ne­ces­si­ta­va di­ners per a les se­ves guer­res iHar­ley es va com­pro­me­tre a com­prar al Tre­sor bons per un va­lor de deu mi­li­ons de lliu­res. A can­vi va exi­gir el mo­no­po­li co­mer­ci­al am­bles co­lò­ni­es es­pa­nyo­les a les Amè­ri­ques, que ales­ho­res es va ven­dre­co­mun ne­go­ci pro­me­te­dor. La Com­pa­nyia va ofe­rir con­ver­tir els bons de deu­te pú­blic en ac­ci­ons de l’em­pre­sa. Si el ne­go­ci pros­pe­ra­va, com­tot in­di­ca­va, els tí­tols s’hau­ri­en re­va­lo­rit­zat. En re­sum, es van subs­ti­tuir di­ners per guanys fu­turs. I ai­xí va néi­xer la bom­bo­lla: la Com­pa­nyia dels Mars del Sud va ar­ri­bar a te­nir un va­lor tres ve­ga­des su­pe­ri­or a tot el sòl d’An­gla­ter­ra. Qui va en­tra­ramb100 lliu­res al ge­ner i va ven­dre a l’es­tiu, va gua­nyar el que un fer­rer hau­ria gua­nyat en 20 anys de fei­na. El pro­ble­ma és que el ne­go­ci no va do­nar cap be­ne­fi­ci. El trac­tat d’Utrecht del 1713 va fi­xar que els mer­cants an­gle­sos no­més po­di­en fer un viatge l’any. Fins i tot Isa­ac New­ton hi va per­dre di­ners. “Puc pre­dir el mo­vi­ment dels pla­ne­tes, però no la cob­dí­cia de la gent”, va dir.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.