La fe­bre del Mis­sis­si­pí

1717

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

El pro­ta­go­nis­ta d’aques­ta his­tò­ria és John Law, un es­co­cès que un dia es va pre­sen­tar da­vant el rei Llu­ís XV i es va ofe­rir a ar­re­glar els comp­tes del reg­ne fran­cès, que es­ta­va­molt en­deu­tat. Per ai­xò es va po­sar en mar­xa un es­que­ma sem­blant al dels Mars del Sud: es va con­ce­dir un mo­no­po­li de 25 anys per a tot el co­merç en­tre Fran­ça i Amè­ri­ca a la com­pa­nyia Mis­si­si­pi Com­pany. En aque­lla èpo­ca cir­cu­la­ven uns bi­llets d’Etat –uns pa­ga­rés que tam­bé es fe­ien ser­vir com amo­ne­da– que s’ha­vi­en de­va­lu­at fins a un 40%. Law va pro­me­tre que els va­lo­ra­ria al 100% del seu va­lor no­mi­nal si s’uti­lit­za­ven per com­prar ac­ci­ons d’aques­ta com­pa­nyia. Es van co­men­çar a di­fon­dre fake news que a Lo­ui­si­a­na era un ter­ri­to­ri ric en or i pla­ta i els fran­ce­sos van cau­re a la tram­pa. En­tre el 1717 i el 1720 les ac­ci­ons de l’em­pre­sa van pu­jar un 3.000% i la se­va ca­pi­ta­lit­za­ció su­pera­va en 20 ve­ga­des el PIB de Fran­ça. La Com­pa­nyia del Mis­sis­si­pí es va aca­bar que­dant el 100% del deu­te nacional del pa­ís, però els be­ne­fi­cis eren pocs. Tot el cas­tell es va es­fon­drar. Avi­at ar­ri­ba­ria la Re­vo­lu­ció Fran­ce­sa.

S’es­pe­cu­la­va que Lo­ui­si­a­na era un ter­ri­to­ri ric en or i no era cert

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.