El sòl del Ja­pó

1990

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

El Banc del Ja­pó pri­mer va afa­vo­rir la bom­bo­lla i des­prés la va pun­xar de cop

Que les ca­ses són ca­res al Ja­pó és una co­sa sa­bu­da i, de fet, les hi­po­te­ques es con­ce­dei­xen per una ex­ten­sió d’un se­gle, amb la qual co­sa els deu­tes re­ca­uen d’una ge­ne­ra­ció a l’al­tra. Però el dese­qui­li­bri ve de lluny. Per ra­ons ge­o­grà­fi­ques i oro­grà­fi­ques, a l’illa el sòl és un bé pre­uat. Ai­xí, en­tre el 1956 i el 1986 el preu va pu­jar gai­re­bé un 5.000%. Quan els bancs ja­po­ne­sos con­ce­di­en el crè­dit exi­gi­en com a ga­ran­tia la pro­pi­e­tat del ter­reny. Als anys vui­tan­ta el banc cen­tral va co­men­çar una po­lí­ti­ca de bai­xa­da de ti­pus per de­va­lu­ar el ien i re­llan­çar el sec­tor ex­por­ta­dor del pa­ís. En aquest con­text els ac­tius im­mo­bi­li­a­ris es van con­ver­tir en l’úni­ca ga­ran­tia dels prés­tecs: la bom­bo­lla fi­nan­ce­ra es va afe­gir a la im­mo­bi­li­à­ria. El 1990 les ca­ses al Ja­pó va­li­en cinc ve­ga­des més que les nord-ame­ri­ca­nes. Fins que el banc cen­tral va dir prou: va apu­jar els ti­pus i la bor­sa, que ha­via pu­jat un 500% als anys vui­tan­ta, es va des­plo­mar. Les ca­ses al cen­tre de Tò­quio es van de­pre­ci­ar fins a un 60%.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.