La pun­xa­da de les ‘punt­com’

2000

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

AOL-Ti­me War­ner i Ter­raLy­cos van ser les fu­si­ons sím­bol d’una era d’ex­ces­sos

L’ar­ri­ba­da d’in­ter­net a mit­jans dels no­ran­ta va des­en­ca­de­nar una fe­bre per a les em­pre­ses tec­no­lò­gi­ques. Les co­tit­za­ci­ons es van dis­pa­rar, mal­grat que la gran ma­jo­ria no ha­via ob­tin­gut un eu­ro de be­ne­fi­cis. El seu mo­del de ne­go­ci era gra­tu­ït i no­més pen­sa­va a fi­de­lit­zar els usu­a­ris, en es­pe­ra d’una fu­tu­ra ren­di­bi­li­tat. Va ser el cas dels por­tals, que van créi­xer com els bo­lets i les fu­si­ons es­ta­ven a l’or­dre del dia (Aol-Ti­me War­ner, Ter­ra-Ly­cos...). El març del 2000 el Nas­daq va to­car els 5.000 punts, el do­ble res­pec­te a l’any an­te­ri­or. La pu­ja­da de ti­pus de la Fed va pun­xar la bom­bo­lla. No­més als EUA van des­a­pa­rèi­xer 5.000 em­pre­ses. A Es­pa­nya el cas sím­bol va ser el de Ter­ra. Quan va sor­tir a la bor­sa les se­ves ac­ci­ons van pu­jar un 185% el pri­mer dia i un 1.000% els pri­mers tres me­sos. El fe­brer del 2000 el tí­tol va su­perar els 157 eu­ros. El ju­li­ol del 2005 la so­ci­e­tat va aban­do­nar el par­quet per sem­pre, amb un preu una mi­ca su­pe­ri­or als tres eu­ros. L’em­pre­sa ja no exis­teix.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.