Ren­fe ac­ce­le­ra per a la li­be­ra­lit­za­ció del 2020

L’ope­ra­do­ra se­lec­ci­o­na qua­tre ‘start-ups’ en la seva pri­me­ra edi­ció de TrenLab d’en­tre 240 de 27 pa­ï­sos

La Vanguardia (Català) - Diners - - PORTADA - Óscar Muñoz

El fu­tur és di­gi­tal. Aques­ta mà­xi­ma s’es­tà apli­cant en pràc­ti­ca­ment tots els sec­torsd’ac­ti­vi­tat. Tam­bé en el fer­ro­vi­a­ri, que téu­ne­nor­me­rep­te al da­vant: la li­be­ra­lit­za­ció del mer­cat de vi­at­gers de llarg re­cor­re­gut i al­ta velocitat, que la Unió Eu­ro­pea ha fi­xat per al 2020 i que el Go­vern es­pa­nyol aca­ba d’apro­var que co­men­ci el desem­bre d’aquell any. Ai­xí, a par­tir d’aques­ta da­ta, Ren­fe po­drà te­nir com­pe­ti­dors. I per afron­tar la si­tu­a­ció, l’ope­ra­do­ra pú­bli­ca es­ta­tal s’es­tà pre­pa­rant en di­fe­rents àm­bits, que plas­ma­rà en un nou pla es­tra­tè­gic.

La­di­gi­ta­lit­za­ci­óé­sun­dels­pi­lars en què ja es­tà tre­ba­llant. Una­de­les ini­ci­a­ti­ves és la cre­a­ció de TrenLab, una ac­ce­le­ra­do­ra­des­tart- ups­que, en­la­se­va pri­me­ra edi­ció, ha re­but 240 pro­jec­tes d’em­pre­ses emer­gents­de27pa­ï­sos (65són­de­fo­ra d’Es­pa­nya). Sen’han­se­lec­ci­o­nat qua­tre, pre­sen­tats per Lim­mat Group, IoMob, Ze­le­ro­siNi­xi1. Ca­daun­re­bràun­pla per­so­na­lit­zat d’ac­ce­le­ra­ció, amb un pre­mi mo­ne­ta­ri de fins a 50.000 eu­ros; as­ses­so­ra­ment ad­mi­nis­tra­tiu i le­gal; for­ma­ció com­ple­men­tà­ria, i ac­cés a una xar­xa­de­networking per­ma­du­rar les se­ves pro­pos­tes.

L’ob­jec­tiu de TrenLab, que desen­vo­lu­pa Way­ra, el cen­tre d’in­no­va­ció de Te­le­fó­ni­ca, és im­pul­sar la trans­for­ma­ció de Ren­fe­en­tres grans àre­es­de­ne­go­ci: mo­bi­li­tat di­gi­tal, di­gi­ta­lit­za­ció d’ope­ra­ci­ons i lo­gís­ti­ca a de­man­da, amb la in­cor­po­ra­ció, en­tre al­tres in­no­va­ci­ons, de la mo­bi­li­tat­co­ma­ser­vei(con­cep­te cone­gut per les si­gles en an­glès Ma­aS), blockc­hain, so­lu­ci­ons d’in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al o el big da­ta. Am­ba­quest pro­gra- mad’ac­ce­le­ra­ci­ó­la­com­pa­nyi­aim­pul­sa­rà ini­ci­a­ti­ves em­pre­sa­ri­als en eta­pes ini­ci­als, amb què es­pe­ra in­cor­po­rar co­nei­xe­ment i aug­men­tar la seva velocitat d’adap­ta­ció a l’en­torn tec­no­lò­gic ac­tu­al cen­trant-se es­pe­ci­al­ment a do­nar res­pos­ta a les ne­ces­si­tats dels cli­ent­siu­su­a­ris, co­sa­que­se­rà­cla­uen un en­torn de mer­cat obert com el que hi hau­rà d’aquí dos anys.

En el camp de la mo­bi­li­tat di­gi­tal, les ac­ci­ons que es pre­ve­uen desen­vo­lu­par van en­ca­mi­na­des a rein­ven­tar l’ex­pe­ri­èn­cia del des­pla­ça­ment. Per ai­xò s’abor­da­ran les opor­tu­ni­tats que pu­guin sor­gir men­tre es va a bord del tren fa­ci­li­tant ac­cés a in­for­ma­ció i im­plan­tant nous ser­veis per­so­na­lit­zats per als vi­at­gers. Pel­que­fa a la­di­gi­ta­lit­za­ció de les ope­ra­ci­ons, es pre­veu im­plan­tar tec­no­lo­gi­es que per­me­tin ges­ti­o­nar en temps re­al ac­ti­vi­tats­que­re­dun­di­nen­mé­se­fi­ci­èn­ci­a­en­to­tel­ci­cle­fer­ro­vi­a­ri(ta­llers, ma­qui­nis­tes, tri­pu­la­ció, es­ta­ci­ons...). Fi­nal­ment, am­bla lo­gís­ti­ca a de­man­da, Ren­fe pre­tén adap­tar de ma­ne­ra fle­xi­ble la seva ofer­ta de ser­veis te­nint en comp­te els flu­xos i ne­ces­si­tats de ca­da ti­pus de tràn­sit.

Lim­mat Group es de­di­ca a desen­vo­lu­par so­lu­ci­ons in­tel·li­gents per mi­llo­rar l’efi­ci­èn­ci­a­e­nel­man­te­ni­men­ti­o­pe­ra­ci­ó­de­gran­sin­fra­es­truc­tu­res. Fa ser­vir big da­ta, in­ter­net de les co­ses (IoT) i in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al. IoMob pro­por­ci­o­na la in­fra­es­truc­tu­ra peral’in­ter­net­de­la­mo­bi­li­tat. Uti­lit­za blockc­hain per per­me­tre als sis­te­mes de trans­port pú­blic i els pro­ve­ï­dors de mo­bi­li­tat ( ri­des­ha­ring, bikes­ha­ring, e-sco­o­ter, com­pa­nyi­es de ta­xis i qual­se­vol pro­ve­ï­dor de mo­bi­li­tat) col·la­bo­rar i com­pe­tir efi­ci­ent­ment. Ze­le­ros desen­vo­lu­pa un mè­to­de de trans­port hy­per­lo­op per con­nec­tar ciu­tats i hubs lo­gís­tics a ve­lo­ci­tats de fins a 1.000 km/h amb baix cost ener­gè­tic. Els seus fun­da­dors van gua­nyar el 2015 el pre­mi al mi­llor dis­seny en la com­pe­ti­ció or­ga­nit­za­da per la fir­ma Spa­ceX, con­tro­la­da per ElonMusk. Ni­xi1dis­po­sa d’un sis­te­ma de chat­bots que per­me­tre­ser­var­ser­veis­tu­rís­tic­sa­tra­vés d’apps com WhatsApp, Te­le­gram oFa­ce­bo­okMes­sen­ger.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.