Les ser­ra­do­res­de­ma­ne­na­juts per no per­dre com­pe­ti­ti­vi­tat

Les ser­ra­do­res de­ma­nen ajuts per com­prar ma­qui­nà­ria

La Vanguardia (Català) - Diners - - PORTADA - Lo­re­na Far­ràs Pé­rez

Amb un 60% de ter­renys fo­res­tals, Ca­ta­lu­nya és un pa­ís de bos­cos, i la xi­fra no pa­ra d’aug­men­tar. La mas­sa fo­res­tal creix ca­da any en uns tres mi­li­ons de me­tres cú­bics, i no­més se n’apro­fi­ten uns 750.000. És a dir, úni­ca­ment es treu ren­di­ment d’un 25% de la capa­ci­tat pro­duc­ti­va de la fus­ta dels bos­cos, apro­xi­ma­da­ment. Aquest per­cen­tat­ge ha aug­men­tat els úl­tims anys, però con­ti­nua sent in­su­fi­ci­ent per sa­tis­fer la de­man­da in­ter­na, co­sa que obli­ga les ser­ra­do­res a im­por­tar fus­ta d’al­tres pa­ï­sos o bé a re­duir la seva ac­ti­vi­tat. Ser­ra­do­ra Boix, la més gran de Ca­ta­lu­nya, de­nun­cia que s’ha vist obli­ga­da a re­duir torns i a fer re­ta­lla­des a la plan­ti­lla per fal­ta de ma­tè­ria pri­me­ra amb què pu­gui tre­ba­llar. Les al­tres em­pre­ses del sec­tor han pres me­su­res si­mi­lars.

Què és el que s’in­ter­po­sa en­tre la gran ma­tè­ria pri­me­ra dis­po­ni­ble i la de­man­da exis­tent? Una de les prin­ci­pals bar­re­res, se­gons les fonts con­sul­ta­des, és la fal­ta d’in­ver­si­ons en ma­qui­nà­ria es­pe­cí­fi­ca per a la fei­na al bosc. “Men­tre que a la res­ta de pa­ï­sos eu­ro­peus s’han fet grans in­ver­si­ons per in­dus­tri­a­lit­zar l’ex­trac­ció de fus­ta, a Ca­ta­lu­nya con­ti­nua sent una fei­na molt ma­nu­al”, afir­ma Jor­di Ja­né, pre­si­dent de l’As­so­ci­a­ció de Re­ma­tants i Ser­ra­dors de Ca­ta­lu­nya (Ares­cat) i propietari de la ser­ra­do­ra Fus­ta Ja­né.

“No és una si­tu­a­ció no­va. Fins ara hem anat aguan­tant, però ha ar­ri­bat un mo­ment que ens hem que­dat en­re­re i ja no po­dem com­pe­tir. Ca­da ve­ga­da és més di­fí­cil ex­treu­re fus­ta dels bos­cos. Sen­se la ma­qui­nà­ria es­pe­cí­fi­ca, és una fei­na du­ra i mal pa­ga­da, que pocs es­tan dis­po­sats a fer”, la­men­ta Ja­né. El pre­si­dent d’Ares­cat ex­pli­ca que tam­poc no aju­da que no s’in­ver­tei­xi en els ca­mins. Ni el temps els és fa­vo­ra­ble: les abun­dants plu­ges i ne­va­des de l’últim any han dificultat en gran me­su­ra la fei­na al bosc.

Io­lan­da Do­man­jó, en­gi­nye­ra fo­res­tal de Ser­ra­do­ra Boix, tam­bé as­se­nya­la que el sec­tor “és molt poc com­pe­ti­tiu a l’ho­ra de po­der ex­treu­re els re­cur­sos fus­tai­res que te­nim de ma­ne­ra ren­di­ble i sen­se da­nyar l’en­torn”. “No s’apos­ta po­lí­ti­ca­ment pel sec­tor fo­res­tal. No­més un 13% dels di­ners dels plans de desen­vo­lu­pa­ment ru­ral es des­ti­nen al sec­tor, i d’aquests, úni­ca­ment un 0,6% són per com­prar ma­qui­nà­ria fo­res­tal”, ex­pli­ca Do­man­jó. “Cal dur a ter­me un pla Re­no­va’t a gran es­ca­la per re­no­var du­es ter­ce­res parts de la ma­qui­nà­ria”, re­cla­ma. “De­ma­nem que Ca­ta­lu­nya des­ti­ni a ma­qui­nà­ria fo­res­tal els ma­tei­xos re­cur­sos que hi des­ti­nen al­tres pa­ï­sos eu­ro­peus per po­der com­pe­tir en igual­tat de con­di­ci­ons”, afe­geix Ja­né.

Aques­ta vi­sió, per bé que amb ma­ti­sos, tam­bé la com­par­teix el Con­sor­ci Cen­tre de Ci­èn­cia i Tec­no­lo­gia Fo­res­tal de Ca­ta­lu­nya. “La pro­duc­ció de pro­duc­tes de la fus­ta no ha pa­rat d’aug­men­tar des de l’ini­ci de la re­cu­pe­ra­ció eco­nò­mi­ca, si bé és cert que hi ha un gran mar­ge per créi­xer en l’ex­trac­ció de fus­ta lo­cal, sen­se ne­ces­si­tat d’im­por­tar les quan­ti­tats que s’im­por­ten ara”, afir­ma Ma­rio Beltrán, en­gi­nyer fo­res­tal. Beltrán tam­bé as­se­nya­la que el sec­tor s’ha de “tec­ni­fi­car, i s’es­tà tre­ba­llant molt en ai­xò”, as­se­gu­ra. Des de la di­rec­ció ge­ne­ral de Fo­rest, en de­cla­ra­ci­ons a TV3, s’han com­pro­mès a fer mi­llo­res, però ad­ver­tei­xen que que­da­ran lluny de les pe­ti­ci­ons de les ser­ra­do­res.

LO­RE­NA FAR­RÀS PÉ­REZ

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.