2019, mas­sa per­tor­ba­ci­ons

La Vanguardia (Català) - Diners - - INPUT - Robert Tor­na­bell

Les­pers­pec­ti­ves­del2016 no­e­ren­bo­nes. El­re­fe­rèn­dum­delB­re­xit­les­va­em­pit­jo­rar, ides­prés­va­sor­gir el­te­mor­del­can­di­dat Trump. Pe­rò­molt­ses­va­ne­qui­vo­car, iS&P500­va gua­nya­run20,2%; elDax, un16%, il’Ibex35, gai­re­béun10%. Ai­xò­va­do­nar­pe­ua­no­ve­s­es­pe­ran­ces peral2017, però­el­can­vi­de­ci­cle­va­pro­vo­car­pèr­du­es, iel2018en­ca­ra­pot­ser­pit­jor. Apo­ques­ses­si­ons­del­fi­nald’any, l’Eu­roS­toxx600pot­vo­re­ja­rel va­lor­del2008iS&P500pot­que­dar­per­so­ta.

L’oc­tu­bre­va­se­run­dels­pit­jors­me­so­se­nanys; molts­va­na­pro­fi­tar­les­cai­gu­des­pe­ren­tra­ra­bon pre­uo­re­dui­rel­cost­mit­jà­de­la­car­te­ra. AlsEs­tats Units­va­aug­men­tar­la­de­man­da­de­pa­per­delT­re­so­ra­tres­me­so­si­molts­van­dir:“El­mi­llo­résl’efec­tiu”. D’al­tres­van­pas­sa­ra­fons­del­mer­cat­mo­ne­ta­ri ivan­re­ta­llar­fin­sa­llí­mi­tels­ter­mi­nis­de­la­ren­da fi­xa­o­la­van­ven­dre. Des­prés­del’oc­tu­bre, aWall Stre­e­tels­bons­delT­re­so­ra­de­uanys­ren­di­en­més que­els­di­vi­dends­pe­rac­ci­ói, se­gonsMor­ganS­tan­ley, 21dels­prin­ci­pal­sac­tius­de­les­bor­ses­mun­di­als te­ni­en­ren­di­ments­ne­ga­tius. Lla­vor­ses­va­dir, quèés­mi­llor: per­dreu­na­o­por­tu­ni­tat­de­gua­nyar oar­ris­car-sei­per­dre­di­ners? Al­tan­ca­ment­del 21d’aquest­mes­sem­bla­aug­men­ta­rel­te­mor­de­les pèr­du­es­fu­tu­res, per­què­hem­pas­sat­dels­di­ners fà­cil­si­ba­rat­sa­les­res­tric­ci­ons­mo­ne­tà­ri­es. La cor­ba­de­ti­pu­sé­sin­ver­ti­da(ren­deix­mé­sel­deu­tea do­sanys­que­el­de­cinc). Ésu­nin­di­ca­dord’una pos­si­ble­re­ces­sió? Ho­va­se­ren­mol­te­so­ca­si­ons.

LaRe­ser­vaFe­de­ral(Fed) va­dir­que­la­re­ta­lla­da de­li­qui­di­tat­ja­é­sun“pi­lo­tau­to­mà­tic”, pos­si­ble­men­tal­rit­me­de­ven­dre­ac­tiu­sim­por­tants. El pre­si­dent­de­laFed­deNo­vaYork, al­con­tra­ri, ha­dit­que­es­tan­mol­ta­tent­sal­que­pas­sa­a­la­bor­sa. Ai­xò­no­ho­ha­dit­mai, el­pre­si­dent­delBCE, per­quèl’úni­cob­jec­tiu­deD­rag­hi­és­la­ta­xad’in­fla­ció, però­con­ti­nu­a­de­ma­nan­ta­jus­to­ses­truc­tu­rals peral­que­pu­gui­pas­sar. La­ve­ri­ta­tés­ques’en­ca­reix el­cost­de­fi­nan­ça­men­ten­dò­lars. Se­gonsl’ín­dex Bof-Mer­rillLynch, els­bons­de­com­pa­nyi­es­pri­va­de­sau­ni­tre­sanyss’eme­te­nen­pit­jors­con­di­ci­ons, co­sa­que­no­pas­sa­va­e­neu­ros­men­tre­elBCE­com­pra­va­ca­da­mes­deu­te­so­bi­rài­bonsd’em­pre­ses­no fi­nan­ce­res.

Lain­cer­te­sa­a­llu­nya­el­sin­ver­sors, i, se­gon­sel Fi­nan­ci­alTi­mes, l’“ín­dex­de­la­por” s’ha­du­pli­cat. Ara­el­que­con­véés­la­ma­ne­ra­de­tro­ba­rac­ci­ons de­fen­si­ves. Icau­sa­pre­o­cu­pa­ci­ó­que­elPER afu­tur (nom­bre­de­ve­ga­des­que­el­preu­con­té­els­be­ne­fi­cis perac­ció) dels­sec­tors­de­fen­sius­co­mels­pro­duc­tes sa­ni­ta­ri­so­les­com­pa­nyi­es­de­ser­vei­ses­ti­gui­per so­bre­de­les­tec­no­lò­gi­ques.

La­guer­ra­co­mer­ci­al­del­pre­si­dentT­rumpsem­bla­que­em­pit­jo­ra, ipo­tar­ri­ba­raEu­ro­pa­ials­que fa­bri­quen­cot­xe­si­re­can­vis. Pe­ra­ca­bar, ara­con­vé re­vi­sar­le­sin­ver­si­on­si­va­lo­ra­rels­ris­cos.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.