La mi­da sí que és im­por­tant

La Vanguardia (Català) - Diners - - INPUT - Jo­sé Luis Mar­tí­nez Cam­pu­za­no

Hi­ha bancs pe­tits, mit­jans i grans. Ca­daun­ha de tro­bar el seu nín­xol enu­nen­torn com­pe­ti­tiu i am­bim­por­tants reptes a què s’hand’en­fron­tar. La­mi­da­pot aju­dar a su­perar-los. Des d’una pers­pec­ti­va internacional, aEu­ro­pa te­nim bancs de­mi­da­mit­ja­na. Enal­guns ca­sos, co­maEs­pa­nya, te­nim banc­samb­pre­sèn­cia internacional. Aes­ca­la con­ti­nen­tal, però, no­po­dem­par­lar de grans banc­samb­pre­sèn­cia ge­ne­ra­lit­za­da eu­ro­pea. L’es­tric­ta re­gu­la­ció de sol­vèn­cia i re­so­lu­ció a què se sot­me­te­nels bancs eu­ro­peus afa­vo­rei­xu­naug­ment­de la seva mi­da. La­pa­ra­do­xa sor­geix qua­nes con­si­de­ra que­no­te­nim una unió ban­cà­ria re­al ni tam­poc­hem avan­çat prou per te­ni­run­mer­cat de ca­pi­tals in­te­grat. D’aques­ta ma­ne­ra, les pro­ba­bi­li­tats d’una con­so­li­da­ció del sec­tor a es­ca­la eu­ro­pea es­tan li­mi­ta­des a curt ter­mi­ni.

La­di­men­sió dels bancs aju­da a mi­llo­rar la ren­di­bi­li­tat de les en­ti­tats. Une­xem­ple és la trans­for­ma­ció di­gi­tal­del sec­tor que­de­ma­nen els cli­ents. Enun­con­text de gran com­pe­tèn­ci­a­coml’ac­tu­al, amb nous ope­ra­dors que es be­ne­fi­ci­en d’un cert dese­qui­li­bri re­gu­la­to­ri da­vant els bancs, és fo­na­men­tal fer in­ver­si­ons a curt ter­mi­ni i aun cost­de ca­pi­tal ele­vat. Les eco­no­mi­esd’es­ca­la­po­den se­run­fac­tor crí­tic.

Molts dels con­di­ci­o­nants dels bancs es re­la­ci­o­ne­nam­bas­pec­tes es­truc­tu­rals de les eco­no­mi­es eu­ro­pe­es a què per­ta­nyen. Els re­gu­la­dors hau­ri­en d’afa­vo­rir la ren­di­bi­li­tat del sec­tor. Co­ma societat ne­ces­si­tem bancs es­ta­bles, sos­te­ni­bles i ren­di­bles. La di­gi­ta­lit­za­ció obli­ga­da­de l’ac­ti­vi­tat ban­cà­ria s’ha de ma­te­ri­a­lit­zar so­tau­ne­qui­li­bri en­tre els enor­mes­be­ne­fi­cis que tro­ben els cli­ents, re­for­çar la seva pro­tec­ció i ga­ran­tir la ci­ber­se­gu­re­tat, la­com­pe­tèn­cia jus­ta (en la ma­tei­xa ac­ti­vi­tat, les ma­tei­xes re­gles) in­or­mes que afa­vo­rei­xin la in­no­va­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.