Fi­nal d’any in­cert a les bor­ses

Els mer­cats te­men una re­ces­sió mun­di­al en aques­ta èpo­ca de no­va nor­ma­li­tat mo­ne­tà­ria, afa­vo­ri­da per les de­ci­si­ons, dis­cu­ti­des, dels bancs cen­trals

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA - Andy Ro­bin­son Lon­dres

Des­prés de ce­le­brar el desè ani­ver­sa­ri de la me­ga­cri­si fi­nan­ce­ra del 2008 i l’he­roi­ca res­pos­ta dels bancs cen­trals, una pre­gun­ta que es­pan­ta, i molt, re­cor­re les bor­ses mun­di­als: ¿aquells ma­tei­xos ban­quers cen­trals, li­de­rats per Je­ro­meJayPowell, pre­si­dent­de la tot­po­de­ro­sa Re­ser­va Fe­de­ral, es­tan a punt de pro­vo­car una me­ga­re­ces­sió?

Ai­xí que avan­ça la “nor­ma­lit­za­ció mo­ne­tà­ria” –més pu­ja­des de ti­pus d’in­terès el 2019 i la ven­da del deu­te per mi­lers de mi­li­ons que els bancs cen­trals van com­prar du­rant la post­cri­si per evi­tar una­ca­tàs­tro­fe­més­gran–, molts es pre­gun­ten si una eco­no­mia glo­bal amb ni­vells rè­cord d’en­deu­ta­ment, equi­va­lents a un 230% del PIB mun­di­al, su­por­ta­rà aques­ta “no­va nor­ma­li­tat”.

Bing Crosby so­na­va en ca­da fil de mú­si­ca am­bi­en­tal, però aquest ha es­tat un Na­dal ne­gre per a la Bor­sa de No­va York, el pit­jor mes de desem­bre en ter­mes bor­sa­ris des del 1931, l’any de la Gran De­pres­sió. Les bor­ses mun­di­als han cai­gut mes d’un 20% des del se­tem­bre i han es­bor­rat les pu­ja­des dels dos úl­tims anys. Una cai­gu­da de 600 punts a l’ín­dex Dow Jo­nes la nit de Na­dal va re­su­mir l’hu­mor gens fes­tiu, tot i que una da­da en­co­rat­ja­do­ra so­bre­les­ven­de­sal­de­tall per Na­dal va pro­vo­car una pu­ja­da poste­ri­or d’un 2% els di­es se­güents de re­cu­pe­ra­ció a Wall Stre­et.

La Fed ha apu­jat el seu ti­pus de re­fe­rèn­cia de 0,5 el març del 2017 al 2,5 d’ara, i ha­mos­trat la seva in­ten­ció de con­ti­nu­ar co­llant su­au­ment la fe­me­lla el 2019. Do­nald Trump–pre­o­cu­pat­per­què­el­banc cen­tral sa­bo­te­gi la seva re­e­lec­ció el2020– va re­cór­rer aun­dels seus sí­mils­gol­fis­tes­pe­r­ex­pres­sar­la seva frus­tra­ció: “L’únic pro­ble­ma per a la nos­tra eco­no­mia és la Fed –va afir­mar en un tuit na­da­lenc–. Powell pe­ga sen­se sub­ti­le­sa; no sap fer el putt!”.

Des­prés de la re­cu­pe­ra­ció més llar­ga imés desi­gual de la his­tò­ria, una ex­pan­sió que ha be­ne­fi­ci­at prin­ci­pal­ment els que més in­ver­tei­xen en bor­sa, l’eco­no­mia dels

Els ana­lis­tes dub­ten que l’eco­no­mia glo­bal pu­gui su­por­tar ni­vells de deu­te d’un 230% del PIB mun­di­al

Es­tatsU­nit­sés­bas­tant­sus­cep­ti­ble a un crac bor­sa­ri. El des­cens dels ti­pus d’in­terès a llarg ter­mi­ni als EUA fins a ni­vells in­fe­ri­ors als ti­pus a curt ter­mi­ni és un al­tre se­nyal que els mer­cats te­men un perí­o­de de crei­xe­ment ne­ga­tiu.

Per la ma­jo­ria dels eco­no­mis­tes, però, la re­ces­sió no és im­mi­nent. Grà­ci­es a una ta­xa d’atur molt bai­xa –un 3,7%, prò­xi­ma a la ple­na ocu­pa­ció– i sa­la­ris a l’al­ça, l’eco­no­mia dels Es­tats Units en­ca­ra aguan­ta for­ta, afir­men. “La pos­si­bi­li­tat d’una re­ces­sió els prò­xims me­sos als EUA és for­ça re­du­ï­da”, as­se­gu­ra Ste­ve Blitz, ana­lis­ta dels Es­tats Units de Lom­bard Stre­et a No­va York en una entrevista te­le­fò­ni­ca. El risc se­rà més gran el 2020.

L’FMI va pro­nos­ti­car al seu últim in­for­me d’ex­pec­ta­ti­ves, pu­bli­cat a l’oc­tu­bre, una cai­gu­da del crei­xe­ment del PIB dels Es­tats Units d’un 2,9% aquest any a un 2,5% el 2019, tot i que és pro­ba­ble que la re­vi­si a la bai­xa a la prò­xi­ma ac­tu­a­lit­za­ció a fi­nals de ge­ner. Gold­man Sachs pre­veu un 2,9% el 2019 i un 1,9% el 2020.

Els lí­ders em­pre­sa­ri­als es

Tot i que ame­na­ça un crac bor­sa­ri, els pro­fes­si­o­nals cre­uen que la re­ces­sió no és im­mi­nent

RIC­HARD DREW / AP

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.