Fer­ro­vi­al im­pul­sa una au­to­pis­ta es­tra­tè­gi­ca a Aus­trà­lia

S’inau­gu­ra el pri­mer tram de la To­owo­om­ba Se­cond Ran­ge Cros­sing, una de les in­fra­es­truc­tu­res més im­por­tants per al desen­vo­lu­pa­ment eco­nò­mic de Qu­e­ens­land

La Vanguardia (Català) - Diners - - PUNT EMPRESARIAL - Alejandro Te­o­do­ro

Ben­vin­gut a To­owo­om­ba. Una ciu­tat a 130 qui­lò­me­tres a l’oest de Bris­ba­ne, a l’es­tat de Qu­e­ens­land. To­owo­om­ba, una de les zo­nes amb més crei­xe­ment po­bla­ci­o­nal a Aus­trà­lia en les prò­xi­mes du­es dè­ca­des. To­owo­om­ba, epi­cen­tre d’una re­gió pròs­pe­ra eco­nò­mi­ca­ment, amb una ta­xa d’atur gai­re­bé in­e­xis­tent, un po­tent sec­tor pri­ma­ri –prin­ci­pal­ment amb l’agri­cul­tu­ra i mi­ne­ria– i pre­do­mi­nant hub lo­gís­tic i de trans­port de mer­ca­de­ri­es. To­owo­om­ba, por­ta d’en­tra­da a l’eco­no­mia oc­ci­den­tal per la seva es­tra­tè­gi­ca po­si­ció i amb la vis­ta po­sa­da al mer­cat asi­à­tic per en­for­tir les re­la­ci­ons eco­nò­mi­ques en la in­dús­tria agro­a­li­men­tà­ria, l’ex­por­ta­ció i im­por­ta­ció de re­cur­sos, l’edu­ca­ció i el tu­ris­me. I To­owo­om­ba, eix cen­tral de la Se­cond Ran­ge Cros­sing, una au­to­pis­ta de 41 qui­lò­me­tres pro­jec­ta­da pel Go­vern de Qu­e­ens­land per im­pul­sar l’eco­no­mia de la re­gió. Es trac­ta d’un dels pro­jec­tes més im­por­tants per a l’es­tat i por­ta el se­gell de Fer­ro­vi­al.

Els ex­perts coin­ci­dei­xen: con­so­li­dar una mo­der­na, efi­ci­ent, tec­no­lò­gi­ca i sos­te­ni­ble xar­xa d’in­fra­es­truc­tu­res és un dels as­pec­tes més im­por­tants en les po­lí­ti­ques de desen­vo­lu­pa­ment d’un pa­ís. Per aques­ta raó, els go­verns in­ver­tei­xen en l’am­pli­a­ció i re­no­va­ció de les prin­ci­pals es­truc­tu­res bà­si­ques per do­nar res­pos­ta a les exi­gèn­ci­es pre­sents i fu­tu­res en ma­tè­ria de co­he­sió ter­ri­to­ri­al i trans­port de per­so­nes i mer­ca­de­ri­es. A la ciu­tat de To­owo­om­ba, en par­ti­cu­lar, i a l’es­tat de Qu­e­ens­land, en ge­ne­ral, la no­va au­to­pis­ta, jun­ta­ment amb l’ae­ro­port Well­camp, cons­tru­ït re­cent­ment, i la fu­tu­ra In­land Rail –una es­pi­na na­ci­o­nal de trans­port fer­ro­vi­a­ri de mer­ca­de­ri­es que con­nec­ta­rà Mel­bour­ne i Bris­ba­ne– són tres de les prin­ci­pals in­ver­si­ons en ma­tè­ria d’in­fra­es­truc­tu­res que s’em­mar­quen en The Bold Am­bi­ti­ons 2038: To­owo­om­ba Re­gi­on Eco­no­mic De­ve­lop­ment Stra­tegy, el pla de desen­vo­lu­pa­ment eco­nò­mic del sud-oest de Qu­e­ens­land.

L’úl­ti­ma ac­tu­a­ció ha es­tat pre­ci­sa­ment la inau­gu­ra­ció del pri­mer tram de 24 qui­lò­me­tres de la To­owo­om­ba Se­cond Ran­ge Cros­sing. Una fi­ta en aquest pro­jec­te fi­nan­çat con­jun­ta­ment pels go­verns es­ta­tals i fe­de­rals d’Aus­trà­lia, i li­de­rat per Fer­ro­vi­al, a tra­vés de la seva fi­li­al Cin­tra In­fra­es­truc­tu­ras, en con­sor­ci amb Ple­nary Group i Ac­ci­o­na Con­ce­si­o­nes, que té una in­ver­sió pre­vis­ta de 1.600 mi­li­ons de dò­lars aus­tra­li­ans –prop de 1.100 mi­li­ons d’eu­ros–. En el seu con­junt, el pro­jec­te com­prèn la cons­truc­ció d’un to­tal de 41 qui­lò­me­tres de no­va au­to­pis­ta, amb dos car­rils en els dos sen­tits, que ac­tu­a­rà de cir­cum­val·la­ció a To­owo­om­ba. Aques­ta mo­der­na in­fra­es­truc­tu­ra es con­ver­ti­rà en un by­pass més rà­pid i en una as­se­gu­ran­ça per al trà­fic de mer­ca­de­ri­es cap als ports i al sud-oest de Qu­e­ens­land, ja que des­vi­a­rà el tràn­sit de ve­hi­cles de grans di­men­si­ons a la ciu­tat.

El nou tram, de 24 qui­lò­me­tres, es­tà si­tu­at a la sec­ció oest de l’au­to­pis­ta To­owo­om­ba Se­cond Ran­ge Cros­sing i con­nec­ta Mort Stre­et a To­owo­om­ba amb la car­re­te­ra de Go­re, co­sa que pro­por­ci­o­na no­ves con­ne­xi­ons per als au­to­mò­bils i ve­hi­cles co­mer­ci­als lleu­gers en­tre At­hol, el cen­tre lo­gís­tic de Charl­ton, i el dis­tric­te fi­nan­cer de la ciu­tat. “El pro­jec­te re­pre­sen­ta el com­pro­mís de Fer­ro­vi­al per desen­vo­lu­par in­fra­es­truc­tu­res sos­te­ni­bles a Qu­e­ens­land, de ma­ne­ra que es do­na su­port a l’ex­pan­sió d’aques­ta re­gió d’Aus­trà­lia tan in­no­va­do­ra i pro­duc­ti­va”, as­se­gu­ra­va Ig­na­cio Clo­pés, di­rec­tor de Fer­ro­vi­al Agro­man per al Reg­ne Unit, Ir­lan­da, l’Ori­ent Mit­jà i Aus­trà­lia, du­rant l’ac­te d’inau­gu­ra­ció del tram. Per la seva part, Josh Ha­gan, di­rec­tor exe­cu­tiu de la con­ces­sió, iMic­ha- el McCor­mack, vi­ce-pri­mer mi­nis­tre i mi­nis­tre d’In­fra­es­truc­tu­ra Fe­de­ral, van des­ta­car aques­ta “fan­tàs­ti­ca no­tí­cia” amb una in­fra­es­truc­tu­ra “tan desit­ja­da per a la re­gió” que su­po­sa “la in­ver­sió es­ta­tal més im­por­tant en un pro­jec­te de trans­port”. Du­rant la fa­se de cons­truc­ció d’aquest pri­mer tram, Fer­ro­vi­al Agro­man ha ex­ca­vat 12,6 mi­li­ons de me­tres cú­bics de ter­ra i ha abo­cat 60.000 me­tres cú­bics de for­mi­gó.

Cin­tra, jun­ta­ment amb els seus so­cis Ple­nary Group i Ac­ci­o­na Con­ce­si­o­nes, és el res­pon­sa­ble del desen­vo­lu­pa­ment d’aquest pro­jec­te. El dis­seny i cons­truc­ció és a càr­rec de Fer­ro­vi­al Agro­man i Ac­ci­o­na In­fra­es­truc­tu­ras, men­tre que Trans­fi­eld Ser­vi­ces s’en­car­re­ga dels àm­bits d’ope­ra­ció i man­te­ni­ment. La con­ces­sió de l’au­to­pis­ta se­rà per 25 anys i el Go­vern de Qu­e­ens­land re­mu­ne­ra­rà la con­ces­si­o­nà­ria a tra­vés d’una fór­mu­la de pa­ga­ment per dis­po­ni­bi­li­tat, sen­se que la con­ces­si­o­nà­ria as­su­mei­xi el risc de tràn­sit. Amb aques­ta ope­ra­ció, Cin­tra re­for­ça la pre­sèn­cia al con­ti­nent i con­so­li­da el li­de­rat­ge mun­di­al en la pro­mo­ció pri­va­da d’in­fra­es­truc­tu­res de trans­port.

La con­ces­sió, de pa­ga­ment per dis­po­ni­bi­li­tat, du­ra­rà 25 anys des de l’ober­tu­ra al tràn­sit

“Amb aquest pro­jec­te sos­te­ni­ble do­nem su­port a l’ex­pan­sió d’aques­ta re­gió tan in­no­va­do­ra i pro­duc­ti­va”

FER­RO­VI­AL

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.