1.600

La Vanguardia (Català) - Diners - - PUNT EMPRESARIAL -

mi­li­ons de dò­lars aus­tra­li­ans d’in­ver­sió El con­sor­ci de Fer­ro­vi­al ha fir­mat el con­trac­te de con­ces­sió de l’au­to­pis­ta To­owo­om­ba Se­cond Ran­ge Cros­sing a Qu­e­ens­land, Aus­trà­lia, per un va­lor de prop de 1.100 mi­li­ons d’eu­ros

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.