Un Ha­mil­ton per a la UE

La Vanguardia (Català) - Diners - - SECTORS -

El sEUA es­tan en una si­tu­a­ció eco­nò­mi­ca es­truc­tu­ral més do­len­ta–per deu­te, per dè­fi­cit fis­cal, per dè­fi­cit per comp­te cor­rent–que l’ eu­ro zo­na. I tot i ai­xò, creix més. L’úni­ca ex­pli­ca­ció pos­si­ble per­què ai­xò pas­si, as­se­nya­la Gui­ller­mo de la De­he­sa, és per­què l’eu­ro­zo­na no ge­ne­ra cre­di­bi­li­tat a mit­jà i llarg ter­mi­ni, ja que no dis­po­sa d’ un pro­gra­ma clar d’ unió fis­ca li­po­lí­ti­ca cre­ï­ble pels in­ver­sors i per­què pren de­ci­si­ons in­a­de­qua­des o tar­da­nes. Sen­se can­vis, l’ eu­ro zo­na po­dria des­a­pa­rèi­xer a mit­jà o llarg ter­mi­ni, i se sal­va per­què el B CE es­tà dis­po­sat a im­pe­dir-ho. De fet, el B CE, re­cor­da De­la De­he sa, és l’ úni­ca ins­ti­tu­ció re­al­ment eu­ro­pea de l’ Eu­ro zo­na.

El pre­si­dent ho­no­ra­ri del Cen­tre for Eco­no­mic Po­licy Re­se­arch de Lon­dres i ex-se­cre­ta­rid’Es­tat d’Eco­no­mia pu­bli­ca La­cri­sis de la eu­ro­zo­na, am­bel se­güent sub­tí­tol: ¿Una cri­sis au­toin­fli­gi­da?. I és que al llarg de­més desis-cen­tes pà­gi­nes–que ne­ces­si­ta­ven una edi­ció més bo­na per pal·li­ar er­rors i re­pe­ti­ci­ons– re­cor­re els er­rors de dis­seny de l’ eu­ro zo­na –una unió mo­ne­tà­ria sen­se cap me­na d’unió fis­cal por­ta­ria greus pro­ble­mes–icom­la ges­tió de la cri­si ha es­tat do­len­ta i ha cre­at més pro­ble­mes dels que ja hi ha­via, que­al fi­nal­ha­ar­re­glat elBCE. En­tre al­tres grans er­rors, la con­so­li­da­ció fis­cal de l’eu­ro­zo­na va ser­més­rà­pi­da del que ca­lia.

De­la De he sa ex­po­sa que la de­ca­dèn­cia dels mem­bres de­la U E 15 ve­de lluny: el seu PIB era un 15% mé­salt que el delsEUAel 1982 i avui ésun17% més baix. A Eu­ro­pa, re­cor­da, hi ha menys pro­duc­ti­vi­tat, més atur i un en­ve­lli­ment molt rà­pid. El 2050 po­dria no ha­ver-hi cap es­tat eu­ro­peu al G-7... però si Eu­ro­pa es­ti­gués con­fe­de­ra­da, se­ria la se­go­na for­ça des­prés de la Xi­na. Per exem­ple, po­dria co­pi­ar les bo­nes ide­es del fe­de­ra­lis­me del sEUA. Allà, re­cor­da De­laDe­he­sa, van te­nir Ale xa n de r Ha mil ton–el del po­pu­lar mu­si­cal–, que des­prés de la guer­ra d’In­de­pen­dèn­cia, amb­tots els Es­tats tren­cats, va na­ci­o­na­lit­zar tots els deu­tes dels Es­tats­mem­bre­si els va reu­nir en un fons fe­de­ral per amor­tit­zar-los a llarg ter­mi­ni po­sant im­pos­tos fe­de­rals en tots els Es­tats i eme­tent deu­te fe­de­ral, cre­ant el mer­cat de deu­te so­bi­rà més im­por­tant del món. Per a laUEa­van­çar en la unió fis­cal és ur­gent, aca­ba, per­què per a la prò­xi­ma gran cri­si­no­més­fal­ten dos o tres anys. L’im­pa­ra­ble desen­vo­lu­pa­ment de la in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al ge­ne­ra­rà no­ves opor­tu­ni­tats i des­a­fi­a­ments tant per al món dels ne­go­cis com per a gai­re­bé tots els as­pec­tes de la societat. Fa­rà pos­si­ble, diu Las­se Rou­hi­ai­nen, gau­dir de be­ne­fi­cis al·lu­ci­nants, i per­me­trà dur a ter­me la ma­jo­ria de tas­ques de­ma­ne ra­més rà­pi­da, eco­nò­mi­ca i efi­ci­ent. Tam­bé sor­gi­ran pro­ble­mes de pes­que s’ han de co­men­çar a abor­dar ara per po­der ar­ri­bar a com­pren­dre’ls i evi­tar-los. L’au­tor de­fi­neix la in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al com la capa­ci­tat de les mà­qui­nes per fer ser­vir al­go­rit­mes, apren­dre de les da­des i uti­lit­zar el que s’ha après en la pre­sa de de­ci­si­ons tal com ho fa­ria un és­ser hu­mà, amb la di­fe­rèn­cia que la in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al no ne­ces­si­ta des­can­sar i pot ana­lit­zar enor­mes vo­lums d’in­for­ma­ció al­ho­ra. Rou­hi­ai­nen re­cor­re els can­vis­que­ja hi es­tà ha­vent en sec­tors com les fi­nan­ces, el tu­ris­me, la sa­lut o el trans­port, i ex­po­sa com es duran a ter­me en la no­va eral a in­ves­ti­ga­ció de mer­cats, les ven­des o els re­cur­sos hu­mans. Abor­da la re­vo­lu­ció dels c ha t bot si, ine­vi­ta­ble­ment, el can­vi dràs­ti­ca l mer­cat laboral: ha­bi­li­tats com la in­tel·li­gèn­cia emo­ci­o­nal, l’ em­pa­tia, la fle­xi­bi­li­tat cul­tu­ral o el pen­sa­ment a gran es­ca­la se­ran molt va­lu­o­sos per tro­bar fei­na.

Ha­mil­ton va na­ci­o­na­lit­zar els deu­tes de tots els Es­tat i va eme­tre deu­te fe­de­ral

LA CRI­SIS DE LA EU­RO­ZO­NA Gui­ller­mo de la De­he­sa Ali­an­za Ma­drid, 2018 618 p. | Paper, 22 € | E-bo­ok, 15,98 €

INTELIGENCIA AR­TI­FI­CI­AL Las­se Rou­hi­ai­nen Ali­en­ta 346 p. Paper, 14,95 € | E-bo­ok 8,99 €

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.