El se­gon re­nai­xe­ment dels po­lí­gons in­dus­tri­als obli­dats

La no­va edi­ció del pro­gra­ma de mo­der­nit­za­ció dels po­lí­gons de la Di­pu­ta­ció de Bar­ce­lo­na am­plia en 15 mi­li­ons d’eu­ros els ajuts als mu­ni­ci­pis

La Vanguardia (Català) - Diners - - PUNT EMPRESARIAL - El­vi­ra Llo­part de Mer­ca­der

Ca­ta­lu­nya dis­po­sa de dos po­lí­gons in­dus­tri­als per ca­da 10.000 ha­bi­tants. En to­tal, 1.424 en una ex­ten­sió de 28.967 hec­tà­re­es. Aques­ta da­da evi­den­cia el pes glo­bal del sec­tor in­dus­tri­al en l’eco­no­mia ca­ta­la­na, i en con­cret de Bar­ce­lo­na i la seva àrea me­tro­po­li­ta­na, on pre­ci­sa­ment hi ha les zo­nes amb més tei­xit em­pre­sa­ri­al –amb 1.075 po­lí­gons cen­sats al llarg de la de­mar­ca­ció–.

Ac­tu­al­ment, tot i ai­xò, gran part d’aques­tes ins­tal·la­ci­ons han que­dat ob­so­le­tes. Prop d’un 58% de les naus i un 48% dels po­lí­gons es van cre­ar abans del 1978, i des d’ales­ho­res no han es­tat re­for­mats. Més de 40 anys gai­re­bé sen­se re­vi­si­ons ni mi­llo­res que han des­en­ca­de­nat en la pro­li­fe­ra­ció de zo­nes des­a­pro­fi­ta­des, amb un 40% del ter­reny en desús. Aques­ta pro­por­ció en­ca­ra és més sig­ni­fi­ca­ti­va si te­nim en comp­te l’ex­ten­sió des­ti­na­da a l’ac­ti­vi­tat in­dus­tri­al. Que la ges­tió de l’es­pai re­sul­ta ine­fi­ci­ent i desor­de­na­da és una re­a­li­tat. En con­se­qüèn­cia, el ma­pa in­dus­tri­al que s’ha for­mat els úl­tims anys és de­fi­ci­ta­ri i an­ti­quat. El re­sul­tat? Sòl a dis­po­si­ció de les em­pre­ses, però amb una ne­ces­si­tat ur­gent de re­no­va­ció imo­der­nit­za­ció.

Per res­sus­ci­tar aques­tes àre­es in­dus­tri­als, la Di­pu­ta­ció de Bar­ce­lo­na ha am­pli­at a 30mi­li­ons d’eu­ros la in­ver­sió en ajuts als mu­ni­ci­pis en una se­go­na ona­da del seu pro­gra­ma com­ple­men­ta­ri de mo­der­nit­za­ció dels po­lí­gons. Fins a 15 mi­li­ons més que en la pri­me­ra edi­ció, apro­va­da ara fa un any. Es trac­ta d’una col·la­bo­ra­ció pu­bli­co­pri­va­da que es com­ple­men­ta amb l’apor­ta­ció de les em­pre­ses i els ajun­ta­ments. Els en­car­re­gats del pro­jec­te as­se­gu­ren que aques­ta in­jec­ció de di­ners per­me­trà de re­for­mar 56 po­lí­gons i im­pul­sar fins a 116 ser­veis d’in­fra­es­truc­tu­res.

En el seu afany de con­ti­nu­ar llui­tant per re­ha­bi­li­tar els po­lí­gons an­co­rats en el pas­sat, el nou pla s’ac­ti­va a par­tir d’ara, tot i que no de qual­se­vol ma­ne­ra. Les in­ter­ven­ci­ons es duran a ter­me res­pec­tu­o­sa­ment amb el me­di am­bi­ent i amb el fo­cus po­sat en l’efi­ci­èn­cia ener­gè­ti­ca, com tam­bé en la igual­tat d’opor­tu­ni­tats dels tre­ba­lla­dors. La se­go­na ron­da d’ajuts de la Di­pu­ta­ció de Bar­ce­lo­na re­pre­sen­ta un pas en­da­vant trans­cen­den­tal per a 5.901 com­pa­nyi­es i els seus res­pec­tius 79.388 tre­ba­lla­dors. Els afor­tu­nats que re­bin do­na­ci­ons eco­nò­mi­ques de l’or­ga­nis­me s’hau­ran d’em­mar­car en al­gu­na de les du­es lí­ni­es de su­port: plans in­te­grals i pro­jec­tes es­pe­cí­fics. Amés, com a re­qui­sit afe­git i im­pres­cin­di­ble, hau­ran

El pla d’in­ter­ven­ció per­me­trà re­for­mar 56 po­lí­gons i im­pul­sar 116 nous ser­veis d’in­fra­es­truc­tu­res

Marc Cas­tells, pre­si­dent de la Di­pu­ta­ció, as­se­gu­ra que el fu­tur del pa­ís de­ma­na creu­re en la in­dús­tria

de com­plir amb ob­jec­tius de sos­te­ni­bi­li­tat com el des­ple­ga­ment o mi­llo­ra de xar­xes de sub­mi­nis­tra­ment i eva­cu­a­ció d’ai­gües, xar­xes d’ener­gia, de te­le­co­mu­ni­ca­ci­ons o sis­te­mes de se­gu­re­tat an­tiin­tru­sió. La ini­ci­a­ti­va tam­bé en­glo­ba com a àm­bits d’ac­tu­a­ció ac­ci­ons vin­cu­la­des amb la mi­llo­ra de la mo­bi­li­tat i la pro­mo­ció de po­lí­gons d’ac­ti­vi­tat eco­nò­mi­ca, com tam­bé amb la sim­bi­o­si in­dus­tri­al o amb la cons­truc­ció, re­for­ma o am­pli­a­ció de cen­tres de ser­vei de pro­xi­mi­tat per a les em­pre­ses. En­tre els cri­te­ris de va­lo­ra­ció es po­dri­en des­ta­car l’equi­li­bri ter­ri­to­ri­al, la­ma­du­re­sa del pro­jec­te, l’exis­tèn­cia del co­fi- nan­ça­ment o el ni­vell d’ocu­pa­ció de naus i par­cel·les.

“El fu­tur del pa­ís de­ma­na cui­dar i creu­re en la in­dús­tria”, afir­ma el pre­si­dent de la Di­pu­ta­ció de Bar­ce­lo­na, Marc Cas­tells, que amés po­sa èm­fa­si en la ne­ces­si­tat d’im­pul­sar “pro­jec­tes se­ri­o­sos, ri­go­ro­sos i pos­si­bles”. Cas­tells ho té clar: la re­con­ver­sió del sec­tor in­dus­tri­al ac­tu­al­ment con­ti­nua sent un rep­te. El ren­tat de ca­ra dels po­lí­gons in­dus­tri­als és més ur­gent que mai per con­ver­tir­los en un fo­cus d’atrac­ció per als em­pre­sa­ris. No­més ai­xí és pos­si­ble con­ti­nu­ar avan­çant en l’ob­jec­tiu d’ar­ri­bar a la ple­na ocu­pa­ció d’aques­tes zo­nes.

Un 58% de les naus i un 48% dels po­lí­gons són an­te­ri­ors al 1978 i s’han que­dat ob­so­lets amb els anys

ISTOCKPHOTO

ISTOCKPHOTO

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.