CRÍ­TI­CA D’ART PASSEIG PER LES GA­LE­RI­ES

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES - Ju­an Bu­fill

Es­tra­da Obra grà­fi­ca i es­cul­tu­ra | Ga­le­ria Eu­de. Bar­ce­lo­na | Fins al 26 de ge­ner | Preus de 300 a 2.800 eu­ros | Tel. 93-487-93-86

Ena­quest ini­ci d’hi­vern coin­ci­dei­xen a les ga­le­ri­es de Bar­ce­lo­na bas­tan­tes ex­po­si­ci­ons re­co­ma­na­bles. Eu­de­ex­po­sa una se­lec­ció de se­ri­gra­fi­es, li­to­gra­fi­es i es­cul­tu­res d’Adol­fo Es­tra­da. La mos­tra per­met com­pa­rar la seva obra re­cent ambl’obra an­te­ri­or. To­tes du­es am­bun­ca­ràc­ter to­nal imi­ni­ma­lis­ta dins de l’abs­trac­ció ge­o­mè­tri­ca (en la imat­ge).

Tam­bé­aCon­sell­de Cent des­ta­caCon­la re­bel­día na­ce la con­ci­en­cia, una his­tò­ri­ca de Mayo­ral, am­bel co­mis­sa­ri TomásL­lo­rens. Aprop es pot vi­si­tar la­mos­tra de l’es­cul­tor Lo­ren­zoCam­bi­naÀm­bit, l’ho­me­nat­ge de Jo­an Prats aGui­no­vart Ma­tè­ri­es en erup­ció 1975-1985, la­mos­tra de Ma­ca­pa­ra­na aA/34 iu­na de col·lec­ti­vad’es­cul­tu­ra internacional a 3Punts, ti­tu­la­da Can’t touch this!!!

Ca­pa l’est i sen­se can­vi­ar de bar­ri, des­ta­quen la gran col·lec­ti­va de pe­tits for­mats De­licARTes­sen aEst­her Mon­to­ri­ol, les ins­tal·la­ci­ons de llum de Lois Pa­tiño aRo­cío San­taC­ruz, i el di­à­leg­deF­re­de­ricA­ma­tamb l’art d’al­tres èpo­ques a la­no­va seu d’Ar­turRa­mon. Aprop d’aquí, els Di­bu­jos (1989-2018) de Da­vid Trem­blett aMi­guel Mar­cos, l’ex­po­si­ció de tres pro­jec­tes de Mi­ral­da a Sen­da, i (no­més apar­tir del 9de ge­ner) l’obra re­cent de Fla­vio Mo­rais aAr­teAu­ro­ra. Tam­poc­nos’ha de per­dre l’ex­cel·lent se­lec­ció de fo­to­gra­fi­es deMa­sa­oYa­ma­mo­to­aVa­lid Fo­to. I, al Ra­val, la ga­le­ria Àn­gelsBar­ce­lo­na pre­sen­ta una in­teres­sant mos­tra d’ins­tal·la­ci­ons de te­ma ci­ne­ma­to­grà­fic d’Ha­run Fa­rocki i Ant­jeEh­mann, Me­nin trou­ble (fins a l’11 de ge­ner).

Al cen­tre de l’Ei­xam­ple po­dem­vi­si­tar la sin­gu­lar mos­tra de pin­tu­ra fi­gu­ra­ti­va d’Iury Ro­dekin aVíc­tor Sa­a­ve­dra, i l’ex­po­si­ció deConc­haMar­tí­nez Bar­re­to aVíc­torLo­pe. Es­pe­ci­al­ment re­co­ma­na­ble la col·lec­ti­va Aque­lles pe­ti­tes co­ses aMarcDo­mè­nech(fins al 31 de ge­ner). Ia­prop­del Cai­xaFo­rumBos­co So­di ex­po­sa a Car­lesTac­hé, iPe­ter Kohl a la no­va Ga­le­ria K.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.