Se’n van 3.000 mi­li­ons en 4 me­sos

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

La mala rat­xa dels fons d’in­ver­sió els úl­tims me­sos s’ha tra­du­ït el desem­bre en una no­va sor­ti­da de di­ners nets amb un im­port de 1.435 mi­li­ons d’eu­ros (la xi­fra més al­ta des del juny de l’any 2012), d’acord amb xi­fres pro­vi­si­o­nals. Amb aques­ta sor­ti­da ja són qua­tre els me­sos amb sor­ti­des ne­tes de di­ners per part dels in­ver­sors, co­sa que su­ma 2.988 mi­li­ons d’eu­ros en aquest perí­o­de de temps. Tot i ai­xò, en el con­junt de l’any el sal­do tan­ca­rà en po­si­tiu, amb uns 9.200 mi­li­ons d’eu­ros, ja que els vuit me­sos ini­ci­als les en­tra­des van ser con­tí­nu­es.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.