Mu­tua Ma­dri­leña en­tra a l’EDM

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

La ges­to­ra bar­ce­lo­ni­na EDM, fundada per Eu­se­bio Dí­az Mo­re­ra a fi­nals dels anys vui­tan­ta i que ac­tu­al­ment s’acos­ta als 4.000 mi­li­ons d’eu­ros so­ta ges­tió, dis­po­sa d’un nou i im­por­tant so­ci, la Mu­tua Ma­dri­leña, que ha pres un 30% de par­ti­ci­pa­ció en el ca­pi­tal d’aques­ta ges­to­ra in­de­pen­dent, una de les que té els fons més ren­di­bles del sec­tor en­tre les se­ves 13 en­ti­tats. L’acord no im­pli­ca­rà can­vis en la di­rec­ció ni en la ges­tió del grup. Mu­tua Ma­dri­leña po­dria pren­dre un 21% ad­di­ci­o­nal del ca­pi­tal d’aquí uns me­sos.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.