Jo­ve i tec­no­lò­gic

La gam­ma SUV de Se­at comp­ta ja amb tres in­te­grants. L’Aro­na, de 4,14 me­tres de lon­gi­tud, és el més pe­tit i as­se­qui­ble. Des de 13.900 eu­ros

La Vanguardia (Català) - Diners - - COTXE DE LA SETMANA - Fran­cesc Pla

La­de­ci­di­da­a­pos­ta­deSe­at­pels­ve­hi­cles de mo­da, els po­pu­lars SUV, no no­més s’ha tra­du­ït en un aug­ment de ven­des, si­nó que ha com­por­tat un re­po­si­ci­o­na­ment de la mar­ca al mer­cat eu­ro­peu. Se­at ja és per­ce­bu­da com la mar­ca jo­ve, atrac­ti­va, mo­der­na i tec­no­lò­gi­ca del­grupVolkswa­gen­per­part dels seus cli­ents als prin­ci­pals mer­cats eu­ro­peus. I ai­xò per si ma­teix ja és un èxit. A més, des­prés de la pre­sen­ta­ci­ó­delTar­ra­co, s’ha­com­ple­tat l’ofer­ta en aquest seg­ment que no pa­ra de créi­xer. Sen­se SUV no hi ha èxit. Ai­xí­ho­han en­tès la­ma­jo­ria dels fa­bri­cants.

En­qual­se­vol cas, la mar­ca es­tà a punt de fi­na­lit­zar un any de rè­cord en la seva co­mer­ci­a­lit­za­ció, ja que amb se­gu­re­tat Se­at as­so­li­rà aquest 2018 el vo­lum més alt de ven­des als seus 68 anys d’his­tò­ria.

Ena­quest­con­text, no­és­ca­su­a­li­tat que el ve­hi­cle nú­me­ro 10 mi­li­ons fa­bri­cat en la plan­ta de Mar­to­rell ha­gi es­tat un Se­at Aro­na, el SUV més pe­tit de la gam­ma. Aquest Aro­na es fa­bri­ca sobre la ma­tei­xa­pla­ta­for­ma­que l’Ibi­za iel nou­vin­gutAu­diA1.

Apos­ta pel di­è­sel

Se­at va ser la pri­me­ra mar­ca del grup Volkswa­gen en fer ser­vir aques­ta pla­ta­for­ma, que per­met una fle­xi­bi­li­tat de fa­bri­ca­ció més gran, ja que su­por­ta di­fe­rents mo­dels i ti­pus de car­ros­se­ria dins del ma­teix­seg­ment, ique­ha­fet pos­si­ble que Mar­to­rell in­cor­po­rés a les se­ves lí­ni­es tres nous mo­dels en els úl­tims 18 me­sos.

Di­guin el que di­guin, els mo­tors di­è­sel ac­tu­als són tan res­pec­tu-

L’Aro­na es fa­bri­ca a Mar­to­rell, con­si­de­ra­da una de les plan­tes més avan­ça­des de VW

Des dels bons re­sul­tats, Se­at es tro­ba im­mer­sa en l’ofen­si­va de pro­duc­te més gran de la seva his­tò­ria

El ter­cer SUV de Se­at es­tà fa­bri­cat sobre la pla­ta­for­ma de l’Ibi­za i es­tà dis­po­ni­ble des de 13.900 € Cre­at per sa­tis­fer els con­duc­tors que per­se­guei­xen un com­po­nent emo­ci­o­nal dis­tin­tiu

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.