Un SUV per a tot­hom

La Vanguardia (Català) - Diners - - COTXE DE LA SETMANA -

osos amb el me­di am­bi­ent com els de ga­so­li­na. O més. De fet, els di­è­sel com­plei­xen la ma­tei­xa exi­gent nor­ma­ti­va Eu­ro 6, i les suc­ces­si­ves re­vi­si­ons, que els mo­tors de ga­so­li­na. Re­sul­ta in­just menys­pre­ar l’es­forç tec­no­lò­gic dels fa­bri­cants per ade­quar els mo­tors di­è­sel a la le­gis­la­ció vi­gent. En qual­se­vol cas, el pro­ble­ma no són els mo­tors di­è­sel ac­tu­als, per­fec­ta­ment và­lids, si­nó els an­tics. D’aques­ta ma­ne­ra, con­vé des­ta­car el po­si­ci­o­na­ment de Se­at a fa­vor dels mo­derns TDI –tam­bé del gas natural com­pri­mit–, in­de­pen­dent­ment­que­la­mar­ca­es­ti­gui­tre­ba­llant en al­tres al­ter­na­ti­ves com pot ser el cot­xe elèc­tric.

Pro­va de la vi­gèn­cia i vi­a­bi­li­tat dels mo­tors di­è­sel és el nou 1.6 TDI de Se­at, de 115 CV, que mun­ten l’Aro­na i l’Ate­ca. Tam­bé el fan ser­vir l’Ibi­za i el Le­ón. Es trac­ta d’un mo­tor de qua­tre ci­lin­dres mo­dern i fi­a­ble que, en el cas de l’Aro­na, emet no­més 106 g/km de CO .

Ca­lin­sis­tir­que­els­mo­tors­di­è­sel eme­ten el ma­teix baix ni­vell de ga­sos NOx (els re­al­ment no­cius) que els mo­tors de ga­so­li­na. De fet, tots els Aro­na TDI in­cor­po­ren el sis­te­ma Start&Stop i re­duc­ció ca­ta­lí­ti­ca se­lec­ti­va (SCR) amb di­pò­sit d’AdB­lue, un ad­di­tiu a ba­se d’urea que re­bai­xa les emis­si­ons con­ta­mi­nants. El di­pò­sit d’AdB­lue, ha­bi­tu­al en els ve­hi­cles di­è­sel, va si­tu­at al cos­tat de la bo­ca de càr­re­ga del ga­soil i acos­tu­ma­a­du­rar al vol­tant dels 20.000 km.

I un al­tre as­pec­te po­si­tiu d’aquest mo­tor TDI de 115 CV és que té l’eti­que­ta am­bi­en­talC­de la DGT i, per tant, no es­tà sub­jec­te a res­tric­ci­ons de tràn­sit per epi­so­dis de con­ta­mi­na­ció.

Com­pac­te i ver­sà­til

Am­bla ma­tei­xa dis­tàn­cia en­tre ei­xos de l’Ibi­za, l’Aro­na és més alt ate­sa la seva con­di­ció de SUV. Mal­grat el seu ro­bust as­pec­te, i grà­ci­es al seu ta­many com­pac­te, re­sul­ta in­di­cat per cir­cu­lar pel dens tràn­sit ur­bà. Al ser més llarg, tam­bé és més ha­bi­ta­ble que un Ibi­za i té un pràc­tic male­ter que ar­ri­ba als 400 li­tres, amb sa­fa­ta cu­bre­ma­le­ter­rí­gi­da iun­pis­de­do­ble fons. En se­gu­re­tat dis­po­sa de sis­te­mes d’aju­da a la con­duc­ció 414 cm L/ 100Km

Fresc i fun­ci­o­nal, un cot­xe im­por­tant per a Se­at, res­pos­ta a la de­man­da ac­tu­al dels usu­a­ris

Con­nec­ti­vi­tat, ajuts a la con­duc­ció i mo­tors efi­ci­ents com el 1.6 TDI de 115 CV i no­més 106 g/km de CO És el pri­mer SUV im­pul­sat per gas natural com­pri­mit (GNC). Té un mo­tor de 3 ci­lin­dres i

90 CV que no­més uti­lit­za ga­so­li­na qu­an s’aca­ba el gas. L’au­to­no­mia to­tal és de 460 km, en­tre gas i ga­so­li­na Po­tèn­cia Ni­vell de so­roll Velocitat mà­xi­ma Ac­ce­le­ra­ció Pro­gres­si­vi­tat Avan­ça­ment Eco­lo­gia Po­si­ció del con­duc­tor Ac­cés a bord Vi­si­bi­li­tat ex­te­ri­or Co­mo­di­tat In­so­no­rit­za­ció Ha­bi­ta­bi­li­tat Mo­du­la­ri­tat Male­ter Fun­ci­o­na­li­tat Sus­pen­sió Di­rec­ció Frens Can­vi Es­ta­bi­li­tat Con­fort Aplom en rec­ta Ma­ni­o­bra­bi­li­tat Ciu­tat Car­re­te­ra Au­to­pis­ta Equi­pa­ment Aca­bat Ma­te­ri­als Se­gu­re­tat Con­sum 100 CV 160 km/h 4,1 l 334 l 22.102 €

És es­tre­ta, com acos­tu­ma a pas­sar en aquest seg­ment. Per tant, hi ani­ran mi­llor qua­tre per­so­nes que cinc

Va molt ben equi­pat, però el preu és alt. Amés, hi ha mol­ta com­pe­tèn­cia ac­tu­al­ment en aquest seg­ment 115 CV 183 km/h 4,2 l 361 l 21.890 € 90 CV 172 km/h 4,2 l 377 l 21.358 € ha­bi­tu­als en seg­ments su­pe­ri­ors com l’as­sis­tent de fre­na­da en ciu­tat (Front As­sist) i l’as­sis­tentd’en­ge­ga­da en pen­dent (Hill Hold Con­trol), tots dos de sè­rie en tots els aca­bats. Ai­xí ma­teix, pot te­nir de­tec­tor de fa­ti­ga, sen­sors de plu­ja i llum­si sis­te­ma­de­fre­na­da­mul­ti­col·li­sió, sen­se obli­dar que pot afe­gir aler­ta de tràn­sit poste­ri­or, de­tec­tor d’an­gle mort, sis­te­ma d’apar­ca­ment as­sis­tit Park As­sist –que­fun­ci­o­na­tan­ten­lí­ni­a­co­men

In­clou sis­te­mes d’aju­da a la con­duc­ció com l’as­sis­tent de fre­na­da en ciu­tat (Front As­sist) Llarg

Con­nec­tat grà­ci­es al sis­te­ma Full Link amb Dri­veApp, Ap­ple Car Play i An­droid Au­to El ve­hi­cle 10 mi­li­ons a Mar­to­rell ha es­tat un Aro­na FR 1.5 TSI i com­me­mo­ra el 25è ani­ver­sa­ri

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.