Efi­ci­èn­cia i pro­gres­sió in­te­gral

Re­nault pre­sen­ta una evo­lu­ció del seu cros­so­ver Kad­jar, acon­se­guint més se­duc­ció, di­na­mis­me i dis­tin­ció

La Vanguardia (Català) - Diners - - NOVETAT - Ramon Or­tiz

El Kad­jar és un ro­tund èxit de ven­des per a Re­nault. Des del seu llan­ça­ment el 2015 s’han ma­tri­cu­lat més de 450.000 uni­tats al món, grà­ci­es a vir­tuts com la seva se­duc­to­ra imat­ge, les se­ves qua­li­tats di­nà­mi­ques o el con­fort. Ara és mo­ment d’evo­lu­ci­o­nar, i el nou lliu­ra­ment in­cre­men­ta la se­duc­ció, el di­na­mis­me i la dis­tin­ció, con­ser­vant els seus co­dis tra­di­ci­o­nals.

En l’apar­tat me­cà­nic, el Kad­jar adop­ta mo­tors que in­cor­po­ren les úl­ti­mes tec­no­lo­gi­es an­ti­con­ta­mi­na­ció per com­plir amb les nor­mes en vi­gor i mi­llo­rar els con­sums, sen­se dis­mi­nuir el pla­er de con­duc­ció i el ren­di­ment. En ga­so­li­na es­tre­na el mo­tor 1.3 TCe de qua­tre ci­lin­dres, desen­vo­lu­pat en co­o­pe­ra­ció amb Daim­ler. Des­ta­ca per un fun­cio- na­ment su­au i sen­se vi­bra­ci­ons, amb una ge­ne­ro­sa en­tre­ga de pa­rell des de bai­xos rè­gims de gir. Es­tà dis­po­ni­ble en dos ni­vells de po­tèn­cia, 140 i 160 CV, com­bi­na­des amb cai­xes de can­vi o bé ma­nu­al o bé au­to­mà­ti­ca EDC.

En di­è­sel adop­ta mo­to­rit­za­ci­ons do­ta­des d’un sis­te­ma de re­duc­ció ca­ta­lí­ti­ca se­lec­ti­va SCR que re­du­eix les emis­si­ons con­ta­mi­nants. A més, evo­lu­ci­o­nen en po­tèn­cia i pla­er de con­duc­ció, amb dis­po­ni­bi­li­tat de du­es op­ci­ons Blue dCi, de 115CVi 150 CV. La pri­me­ra dis­po­sa­rà d’op­ció de cai­xa au­to­mà­ti­ca EDC i la se­go­na es com­bi­na amb trans­mis­sió 4x4 i ar­ri­ba­rà tam­bé en ver­sió 4x2, que comp­ta amb el sis­te­ma Ex­ten­ded Grip per mi­llo­rar la mo­tri­ci­tat del ve­hi­cle.

Es­tre­na un mo­tor ga­so­li­na 1,3 li­tres amb 140 o 160 CV, de re­du­ï­des emis­si­ons con­ta­mi­nants

Atrac­tiu vi­su­al

El nou Kad­jar evo­lu­ci­o­na es­tè­ti­ca­ment, amb un dis­seny més atrac­tiu i so­fis­ti­cat. Adop­ta una no­va for­ma llu­mi­no­sa amb tec­no­lo­gia de llums led, una ca­lan­dra més am­pla que comp­ta amb in­ser- ci­ons cro­ma­des, no­ves llan­tes de 17 a 19 pol­za­des omés su­per­fí­ci­es pin­ta­des en el co­lor de la car­ros­se­ria. Fi­nal­ment, el Kad­jar es­tre­na tres co­lors inè­dits de­no­mi­nats ver­de oli­va, azul rayo i gris high­land.

L’in­te­ri­or tam­bé ha es­tat ac­tu­a­lit­zat, po­ten­ci­ant la qua­li­tat i la pre­ci­sió dels ajus­tos. El SUV fran­cès in­cor­po­ra una no­va pan­ta­lla mul­ti­mè­dia tàc­til de set pol­za­des ubi­ca­da en el cen­tre del ta­bli­er. Aques­ta pan­ta­lla in­te­gra­da re­cull la vi­su­a­lit­za­ció del sis­te­ma R-Link 2.

Al­tres no­ve­tats del Kad­jar són els nous co­man­da­ments de cli­ma­tit­za­ció, nous tocs de crom se­ti­nat en di­fe­rents de­talls, ta­pis­se­ri­es amb re­punts i amb efec­te 3D i un aca­bat Black Edi­ti­on que, amb la seva es­por­ti­vi­tat, re­ma­ta la no­va gam­ma Kad­jar.

La capa­ci­tat ‘of­fro­ad’ es be­ne­fi­cia d’una al­çà­ria lliu­re al ter­ra de 200 mm i òp­tims an­gles de car­ros­se­ria

El Re­nault Kad­jar evo­lu­ci­o­na es­tè­ti­ca­ment amb un dis­seny més atrac­tiu i so­fis­ti­cat

Al seu in­te­ri­or des­ta­quen mi­llo­res com els se­ients més er­go­nò­mics o una ca­le­fac­ció op­ti­mit­za­da

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.