Ci­troën C5 Air­cross

La Vanguardia (Català) - Diners - - CARA A CARA -

Con­fort Comp­te amb pan­ta­lla tàc­til de 8 pol­za­des ubi­ca­da a la con­so­la cen­tral. El sis­te­ma és com­pa­ti­ble amb Ap­ple CarP­lay i An­droid Au­to. En ma­tè­ria de con­fort s’ha re­a­lit­zat un gran tre­ball d’aï­lla­ment acús­tic, a més d’una re­duc­ció de so­rolls pro­ce­dents de l’ae­ro­di­nà­mi­ca i el ro­do­la­ment

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.