Nas­cu­da a laUPC, crea apli­ca­ci­ons que mi­llo­ren la qua­li­tat de vi­da del pa­ci­ent

L’em­pre­sa Al­te­raid, nas­cu­da de la UPC, crea apps que mi­llo­ren l’aten­ció mè­di­ca i la qua­li­tat de vi­da del pa­ci­ent

La Vanguardia (Català) - Diners - - PORTADA - Jo­a­quim El­cac­ho

L’em­pre­sa Al­te­rAid, sor­gi­da de l’Es­co­la d’En­gi­nye­ria de Te­le­co­mu­ni­ca­ció i Ae­ro­es­pa­ci­al de Cas­tell­de­fels (Ee­tac) de la Uni­ver­si­tat Po­li­tèc­ni­ca de Ca­ta­lu­nya (UPC), és un cas sin­gu­lar en el pano­ra­ma de les spin-offs nas­cu­des els úl­tims anys a Ca­ta­lu­nya.

Per nor­ma ge­ne­ral, els im­pul­sors d’aques­ta me­na de pro­jec­tes em­pre­sa­ri­als són in­ves­ti­ga­dors o pro­fes­sors en àre­es es­pe­cí­fi­ques a què es vol de­di­car la no­va com­pa­nyia. En el cas d’Al­te­raid, l’ob­jec­tiu és desen­vo­lu­par pla­ta­for­mes i apli­ca­ci­ons que mi­llo­rin la qua­li­tat de vi­da de les per­so­nes afec­ta­des per pro­ble­mes de sa­lut “po­sant els pa­ci­ents en el cen­tre d’aten­ció de tot el sis­te­ma sa­ni­ta­ri”, ex­pli­ca Je­sús Al­co­ber, co­fun­da­dor i so­ci d’Al­te­raid. Ell i els al­tres dos em­pre­ne­dors del pro­jec­te, pe­rò, no tre­ba­llen en el món sa­ni­ta­ri si­nó que són pro­fes­sors de l’Ee­tac.

En con­cret, Je­sús Al­co­ber i To­ni Oller són pro­fes­sors del de­par­ta­ment d’en­gi­nye­ria te­le­mà­ti­ca, i Ju­an Ló­pez és pro­fes­sor del de­par­ta­ment d’ar­qui­tec­tu­ra de com­pu­ta­dors.

L’in­terès d’aquest equip uni­ver­si­ta­ri per tras­lla­dar a la so­ci­e­tat els seus co­nei­xe­ments es va con­ver­tir en l’em­pre­sa Al­te­raid el 2011 i el seu pri­mer pro­jec­te va ser AAAi­da, una xar­xa so­ci­al per com­par­tir en­tre els usu­a­ris l’es­tat de per­so­nes i pa­ci­ents.

“La pri­me­ra ex­pe­ri­èn­cia va ser po­si­ti­va pe­rò ens vam ado­nar que el mer­cat de­ma­na apli­ca­ci­ons molt més con­cre­tes, i d’aquí va néi­xer el pro­jec­te Ad­hep­tor”, re­cor­da Je­sús Al­co­ber.

L’Ad­hep­tor és una apli­ca­ció mò­bil per fer el se­gui­ment del com­pli­ment dels trac­ta­ments de malal­ti­es —en par­ti­cu­lar els trac­ta­ments de l’he­pa­ti­tis C—, desen­vo­lu­pat per Al­te­raid per a la Fe­de­ra­ció Na­ci­o­nal de Malalts i Tras­plan­tats he­pà­tics (FNETH).

La prin­ci­pal di­fe­rèn­cia amb al­tres apli­ca­ci­ons d’ad­he­rèn­cia és que l’Ad­hep­tor s’ha desen­vo­lu­pat “per als pa­ci­ents pels pa­ci­ents”, és a dir, in­tro­duint els re­qui­sits i pres­ta­ci­ons sug­ge­rits pels ma­tei­xos pa­ci­ents, des­ta­ca aques­ta em­pre­sa sor­gi­da de la UPC.

L’ob­jec­tiu és de­mos­trar el com­pro­mís dels pa­ci­ents amb he­pa­ti­tis C als nous trac­ta­ments i op­ti­mit­zar la re­la­ció cost-efi­cà­cia que té. L’Ad­hep­tor es va po­sar a pro­va en una ex­pe­ri­èn­cia pi­lot a l’Hos­pi­tal de Va­lèn­cia.

En una pro­pos­ta igual­ment des­ta­ca­da, el 2015 Al­te­raid va ser un dels nou li­ci­ta­dors tri­ats per al desen­vo­lu­pa­ment d’apli­ca­ci­ons del pro­jec­te eu­ro­peu De­cip­her, una ini­ci­a­ti­va de com­pra pú­bli­ca in­no­va­do­ra en què par­ti­ci­pen Manc­hes­ter, la Tos­ca­na i Ca­ta­lu­nya amb un co­fi­nan­ça­ment de gai­re­bé 3 mi­li­ons d’eu­ros pro­ce­dents de la Unió Eu­ro­pea i in­clòs en el se­tè pro­gra­ma marc de la Co­mis­sió Eu­ro­pea (FP7). De­cip­her té per ob­jec­tiu el dis­seny tec­no­lò­gic d’apli­ca­ci­ons mò­bils que per­me­tin que els ciu­ta­dans eu­ro­peus pu­guin ac­ce­dir de ma­ne­ra se­gu­ra a les se­ves da­des sa­ni­tà­ri­es quan es des­pla­cin a al­tres pa­ï­sos de la Unió Eu­ro­pea.

En te­o­ria, els sis­te­mes sa­ni­ta­ris eu­ro­peus hau­ri­en d’es­tar in­ter­con­nec­tats, i si un pa­ci­ent de Ca­ta­lu­nya és a Fran­ça, el met­ge que l’aten­gui po­dria con­sul­tar l’his­to­ri­al mè­dic a l’ac­te. En la re­a­li­tat, pe­rò, ai­xò no s’ha ar­ri­bat a apli­car mai de ma­ne­ra efec­ti­va.

“La nos­tra pro­pos­ta va ser en aquest cas dur a la pràc­ti­ca el fet que l’his­to­ri­al mè­dic d’un pa­ci­ent és seu i hau­ria de te­nir dret a te­nir-lo al seu po­der”, in­di­ca el co­fun­da­dor d’Al­te­raid. L’apli­ca­ció cre­a­da per aques­ta em­pre­sa ca­ta­la­na per­met que qu­al­se­vol per­so­na pu­gui dis­po­sar del seu his­to­ri­al mè­dic —o la part més im­por­tant d’aquest his­to­ri­al— al seu pro­pi dis­po­si­tiu­mò­bil.

El pro­jec­te va ser com­ple­tat, pe­rò l’apli­ca­ció es man­té apar­ca­da en es­pe­ra que les au­to­ri­tats sa­ni­tà­ri­es com­pe­tents go­sin a po­sar-lo en pràc­ti­ca.

Al­te­raid tam­bé ha tre­ba­llat en l’apli­ca­ció per a dis­po­si­tius mò­bils Eha­bits, cre­a­da per fa­ci­li­tar el se­gui­ment d’hà­bits sa­lu­da­bles per re­duir el pro­ble­ma de l’obe­si­tat in­fan­til.

Al­te­raid ha cre­at una apli­ca­ció que per­met dis­po­sar de l’his­to­ri­al mè­dic quan es va a l’es­tran­ger

MANÉ ESPINOSA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.