-0,4%

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA - De ti­pus de di­pò­sit ban­ca­ri

Una de les me­su­res del BCE per im­pul­sar el crè­dit va ser pe­na­lit­zar la ban­ca amb un 0,4% d’in­terès pels seus di­pò­sits al banc cen­tral Per què es­tan tan mala­ment els bancs? Com s’ex­pli­ca que fa­ci anys que l’eu­ro­zo­na creix a un rit­me que es pot con­si­de­rar ac­cep­ta­ble, es re­du­ei­xi l’atur, hi ha­gi mol­tes menys fa­lli­des em­pre­sa­ri­als, pe­rò els bancs tin­guin tan­tes di­fi­cul­tats per dei­xar i gua­nyar di­ners? Les en­ti­tats fi­nan­ce­res de l’eu­ro­zo­na no ai­xe­quen el cap. A Ale­ma­nya, el Deutsc­he Bank co­tit­za a la bor­sa en mí­nims his­tò­rics. A Ità­lia, el BCE aca­ba d’in­ter­ve­nir la Ban­ca Ca­ri­ge, el desè banc del pa­ís per vo­lum d’ac­tius, da­vant la se­va in­ca­pa­ci­tat per acon­se­guir re­cur­sos del mer­cat amb què am­pli­ar ca­pi­tal. A Es­pa­nya, des­prés de la in­ter­ven­ció, li­qui­da­ció i ven­da del Banc Po­pu­lar per un eu­ro fa any i mig, l’es­ta­bi­li­tat ins­ti­tu­ci­o­nal no ama­ga la re­a­li­tat d’un mo­del amb enor­mes di­fi­cul­tats per ser ren­di­ble i te­nir un mí­nim d’atrac­tiu per als in­ver­sors. L’any pas­sat, els sis bancs que co­tit­zen a l’Ibex van per­dre una quar­ta part del seu va­lor en bor­sa, l’equi­va­lent a 50.000 mi­li­ons d’eu­ros.

En te­o­ria, el fi­nal de l’era dels es­tí­muls i la pu­ja­da dels ti­pus d’in­terès per part del BCE –quan es pro­du­ei­xi– se­ran bons per a la ban­ca, ja que l’aju­da­ran a re­cu­pe­rar els mar­ges fi­nan­cers, re­du­ïts a la mí­ni­ma ex­pres­sió.

Pe­rò no n’hi ha prou amb ai­xò. La ban­ca ne­ces­si­ta els ti­pus alts per acon­se­guir tam­bé ren­di­bi­li­tats ra­o­na­bles dels grans emis­sors, les ad­mi­nis­tra­ci­ons pú­bli­ques, en con­di­ci­ons de mer­cat. Di­ven­dres pas­sat, Ana Bo­tín, pre­si­den­ta del Ban­co San­tan­der, va dir que apos­ta­va per “tren­car el vin­cle en­tre el sec­tor fi­nan­cer i el risc so­bi­rà”. Des de l’es­clat de la cri­si, la ban­ca es va quei­xar so­vint de veu­re lli­ga­da la se­va sort a la sol­vèn­cia dels es­tats on desen­vo­lu­pa­va la se­va ac­ti­vi­tat. Les agèn­ci­es de rà­ting van bai­xar les qua­li­fi­ca­ci­ons cre­di­tí­ci­es de les en­ti­tats fi­nan­ce­res al­ho­ra que en­fon­sa­ven les dels pa­ï­sos.

Ara, el fi­nal de l’era ul­tra­ex­pan­si­va del BCE hau­ria de per­me­tre els bancs que con­ti­nu­ïn vius –la cri­si ha fet mol­tes víc­ti­mes– la tor­na­da a una nor­ma­li­tat que ja fa molt de temps que re­cla­men.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.