2019: apren­dre de les lli­çons del 1919

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

L’ini­ci del 2019 ve mar­cat per pit­jors pers­pec­ti­ves que fa un any. L’eclo­sió dels con­flic­tes co­mer­ci­als du­rant el 2018, la evo­lu­ció ne­ga­ti­va dels ín­dexs bor­sa­ris i la re­vi­sió a la bai­xa de les es­ti­ma­ci­ons del crei­xe- ment no sem­blen que­dar con­tra­res­ta­des per les ex­pec­ta­ti­ves de mi­llo­res de­ri­va­des d’uns aven­ços tec­no­lò­gics que cer­ta­ment pro­vo­quen es­pe­ran­ces pe­rò tam­bé te­mors i re­cels. Pe­rò, més en­llà de la con­jun­tu­ra, el can­vi d’any és pot­ser el mo­ment pro­pi­ci per a al­gu­na con­si­de­ra­ció d’abast més am­pli.

Pos­si­ble­ment la re­fe­rèn­cia més ine­vi­ta­ble i, en molts sen­tits, re­lle­vant en l’ac­tu­a­li­tat és el cen­te­na­ri del trac­tat de Ver­sa­lles que el 1919 hau­ria d’ha­ver po­sat fi­nal a la Pri­me­ra Guer­ra Mun­di­al. L’ex­pres­sió hau­ria és, la­men­ta­ble­ment, ne­ces­sà­ria, ja que el que po­dria ha­ver es­tat un acord que tan­qués fe­ri­des i es­ta­blís els fo­na­ments d’una no­va era de re­cu­pe­ra­ció eco­nò­mi­ca i pau so­ci­o­po­lí­ti­ca va ser el con­tra­ri. Com ja va apun­tar un jo­ve mem­bre de la de­le­ga­ció bri­tà­ni­ca en les ne­go­ci­a­ci­ons de Ver­sa­lles –John May­nard Key­nes, que hor­ro­rit­zat va pre­sen­tar la di­mis­sió i en va ex­pli­car les ra­ons– més que un trac­tat de pau va ser una ven­jan­ça que va apro­fun­dir en la di­nà­mi­ca de con­flic­tes i hu­mi­li­a­ci­ons que ha­vi­en mal­mès la his­tò­ria de la hu­ma­ni­tat i es­pe­ci­al­ment la del Vell Con­ti­nent, i va sem­brar la lla­vor de la guer­ra mun­di­al se­güent, en­ce­ta­da tot just du­es dè­ca­des des­prés. L’es­ce­na­ri que el fi­as­co de Ver­sa­lles va do­nar ales a po­la­rit­za­ci­ons po­lí­ti­ques en un en­torn en què es van anar suc­ceint greus pro­ble­mes eco­nò­mics, des de la hi­perin­fla­ció a Cen­tre­eu­ro­pa a co­men­ça­ments dels anys 1920 a la Gran De­pres­sió del crac del 1929, que van con­tri­buir a l’em­po­bri­ment i des­con­cert d’unes clas­ses mit­ja­nes que es van veu­re con­ver­ti­des en víc­ti­mes de plan­te­ja­ments so­ci­o­po­lí­tics ma­ni­queus... amb si­mi­li­tuds amb al­guns con­tem­po­ra­nis. No re­pe­tir els er­rors del 1919 és una re­fe­rèn­cia im­por­tant per als temps ac­tu­als en què tam­bé pro­vem de su­perar mo­ments de­li­cats i fric­ci­ons pe­ri­llo­ses.

Igual­ment, l’any en què con­ti­nu­em amb in­cer­te­ses so­bre el desen­llaç del Bre­xit, con­vé re­cor­dar que va ser ara fa mig se­gle, el 1969 quan, des­prés de la di­mis­sió del ge­ne­ral De Gau­lle, es va des­blo­que­jar la in­cor­po­ra­ció del Reg­ne Unit a la Co­mu­ni­tat Eco­nò­mi­ca Eu­ro­pea, que es va for­ma­lit­zar poc des­prés. I tam­bé el 1969 els eu­ro­peus apro­vem el pla Wer­ner, el pri­mer in­tent de com­ple­men­tar el mer­cat únic amb la mo­ne­da úni­ca. Com a bon exem­ple de com de la­bo­ri­o­ses que són les co­ses, se­ria no­més tres dè­ca­des des­prés, ara fa 20 anys jus­tos, que va néi­xer l’eu­ro, des­prés de fra­cas­sar el pri­mer in­tent en el ma­ras­me eco­nò­mic i fi­nan­cer dels anys 1970. Ens cos­ta apren­dre de les lli­çons dels greus er­rors i les do­lo­ro­ses cri­sis, ens cos­ta avan­çar en en­te­ses cons­truc­ti­ves. Que el 2019 su­po­si una mi­llo­ra en aquests re­gis­tres!

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.