Per me­su­rar el vent

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Eo­los re­du­eix fins a deu ve­ga­des els cos­tos per es­tu­di­ar pos­si­bles em­pla­ça­ments de parcs eò­lics ma­rins Me­su­rar la ve­lo­ci­tat del vent per es­tu­di­ar els pos­si­bles em­pla­ça­ments de parcs eò­lics ma­rins su­po­sa uns cos­tos mi­li­o­na­ris. Amb l’ob­jec­tiu de re­duir aquests cos­tos, l’Ins­ti­tut de Re­cer­ca en Ener­gia de Ca­ta­lu­nya (IREC), en col·la­bo­ra­ció am­bal­tres or­ga­nit­za­ci­ons, va co­men­çar a tre­ba­llar en el desen­vo­lu­pa­ment d’un sis­te­ma més efi­ci­ent, eco­nò­mic i tèc­ni­ca­ment avan­çat per me­su­rar el vent. El pro­jec­te va su­po­sar una in­ver­sió de 7mi­li­ons d’eu­ros i el re­sul­tat va ser una bo­ia que re­du­eix els cos­tos de me­su­ra­ment del vent fins a deu ve­ga­des.

Per co­mer­ci­a­lit­zar la tec­no­lo­gia desen­vo­lu­pa­da, l’in­ves­ti­ga­dor de l’IREC Ra­jai Ag­ha­bi va fun­dar la spin-off Eo­los el 2014. Va te­nir l’aju­da del pro­gra­ma de cre­a­ció d’em­pre­ses del KICIn­noE­nergy, am­bu­na apor­ta­ció eco­nò­mi­ca de 250.000 eu­ros. Des d’ales­ho­res aEo­los el vent no li ha pa­rat de bu­far a fa­vor. “Aca­ba­rem l’anyam­bu­na fac­tu­ra­ció d’1,6 mi­li­ons d’eu­ros i am­bre­sul­tats po­si­tius per pri­me­ra ve­ga­da”, ex­pli­ca Ag­ha­bi. L’em­pre­sa emer­gent té la seu aBar­ce­lo­na i do­na fei­na a dot­ze per­so­nes. KIC In­noE­nergy, So­ri­gué i Car­les Gayan for­men part de l’ac­ci­o­na­ri­at d’Eo­los, jun­ta­men­tambAg­ha­bi.

Desen­vo­lu­par la bo­ia ha su­po­sat una in­ver­sió de 7 mi­li­ons d’eu­ros

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.