Any de rè­cords

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES - Llu­cià Homs

Des­prés que el 2017un­re­trat de Crist pin­tat fa 500anys per Le­o­nar­do da Vin­ci gai­re­bé tri­pli­qués l’obra­més ca­ra mai ve­nu­da en­sub­has­ta, es fe­ia di­fí­cil pen­sar que l’any que dei­xem en­re­re es po­gués qua­li­fi­car de rè­cord. Per­més­que el mer­cat es mos­tra ro­bust ani­vell glo­bal, la se­va di­rec­ta re­la­ció ambl’ evo­lu­ció de l’ eco­no­mia no pre­sa­gi­a­vaun2018 bri­llant, ate­ses les in­cer­te­ses als tres mer­cats ar­tís­tics més im­por­tants, els Es­tats Units, la Xi­na i elReg­ne Unit.

En­ca­ra hau­rem d’ es­pe­ra ru­nes set­ma­nes per conèi­xer els re­sul­tats de les du­es grans ca­ses de sub­has­ta del 2018. I si­bé els de Ch­ris­tie’s del pri­mer­se­mes­tre van ser ex­tra­or­di­na­ris, els de Sot­heby’s van ser in­qui­e­tants. I fins al­març­no­tin­drem les da­des anu­als d’Art Ba­sel per veu­re a qui­na dis­tàn­cia se si­tu­en dels 63.700 mi­li­ons de dò­lars del 2017, i si l’in­cre­ment del12% va mar­car una ten­dèn­cia o va ser­no­mé­sun­re­punt ex­cep­ci­o­nal.

Una­dè­ca­da des­prés del col·lapse deLeh­man Brot­hers, l’alt mer­cat de les ga­le­ri­es con­ti­nua dis­pa­rat­men­tre tan­quen sig­ni­fi­ca­ti­ves mid-si­ze. Les me­ga-ga­lle­ri­es con­ti­nu­en obrint seus i seus en ca­pi­tals­mun­di­als i el­mer­cat en­lí­nia man­té­el seu rit­me al­cis­ta men­tre el bit­coin, que ha­via de re­vo­lu­ci­o­nar el mer­cat de l’art, es des­plo­ma.

I què ha pas­sat aquest any a les sub­has­tes? Al mar­ge de per­for manc es­co m la de Banksy, s’ han pol­vo­rit­zat al­tres rè­cords, coml’Hock­ney de 90,3 mi­li­ons­de­dò­lars, l’obra­més­ca­ra ve­nu­da en sub­has­ta d’un ar­tis­ta viu; o el Jenny Sa­vi­lle de 9,5 mi­li­ons­de lliu­res, la­més­ca­ra d’una ar­tis­ta vi­va; o la su­per­ba col·lec­ció dels Rocke­fe­ller, que per 832 mi­li­ons de dò­lars és la que s’ha ad­ju­di­cat­per­més im­port que mai. Ai­xò­no­sig­ni­fi­ca que es ven­gui to­ta, ja que el mer­cat és­molt se­lec­tiu i em­dis­su­a­deix de pen­sar que­som­da­van­tu­na al­tra bom­bo­lla que ex­plo­ta­rà. Veu­rem­com­va aquest 2019.

La su­per­ba col·lec­ció dels Rocke­fe­ller, per 832 mi­li­ons de dò­lars

Grans ope­ra­ci­ons La ven­da a No­va York de la pin­tu­ra de Da­vid Hock­ney per 90,3 mi­li­ons l’ha con­ver­tit en l’ar­tis­ta viu més car

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.