El dò­lar, pe­ça clau dels guanys

No­més un cen­te­nar de fons va aca­bar l’any amb be­ne­fi­cis, la ma­jo­ria grà­ci­es a la di­vi­sa rei­na

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS - Pri­mo Gonzá­lez

Gai­re­bé el ma­teix dia en què l’eu­ro com­plia els 20 anys, el dò­lar es des­pat­xa­va amb una de les apre­ci­a­ci­ons anu­als més al­tes da­vant la mo­ne­da úni­ca eu­ro­pea. Du­rant l’any 2018, el dò­lar ha pu­jat al vol­tant d’un 5,6% el seu va­lor da­vant l’eu­ro i el fet no ha es­tat neu­tral per als mer­cats d’in­ver­sió. En par­ti­cu­lar per als fons d’in­ver­sió. Els in­ver­sors que te­nen els seus di­ners col·lo­cats en fons de car­te­res amb sò­li­des po­si­ci­ons en dò­lars, en ac­tius de­no­mi­nats en dò­lars, han es­tat els prin­ci­pals be­ne­fi­ci­a­ris de la cur­sa dels guanys du­rant el tur­bu­lent any que aca­bem de dei­xar en­re­re.

Tan sols un cen­te­nar de fons d’in­ver­sió ha acon­se­guit aca­bar l’any pas­sat en nú­me­ros ne­gres, és a dir, sen­se pèr­du­es. I en tots es no­ta en di­fe­rent me­su­ra la mà de la di­vi­sa rei­na, pe­rò com que els ac­tius sub­ja­cents no han bri­llat a gran al­tu­ra, els guanys acon­se­guits no­mé grà­ci­es al ti­pus de can­vi no són es­pec­ta­cu­lars. Amb ren­di­bi­li­tats de dos dí­gits, els fons d’in­ver­sió gua­nya­dors de l’any 2018 són més avi­at pocs. Cal mo­de­rar els guanys i bai­xar po­si­ci­ons a l’es­glaó dels mi­llors fons per tro­bar més ex­po­nents de l’ac­tiu es­tre­lla, que en al­guns ca­sos su­ma la se­va bo­na es­tre­lla a la fa­vo­ra­ble evo­lu­ció d’al­guns sec­tors, com el de la sa­lut, que ha apor­tat al­gu­nes de les plus­và­lu­es més in­teres­sants de l’any pas­sat.

El tràn­sit d’un any a l’al­tre es pre­sen­ta car­re­gat d’in­cer­te­ses, de ma­ne­ra que els me­sos vi­nents no as­se­gu­ra­ran la tran­quil·li­tat als in­ver­sors. L’èpo­ca de tur­bu­lèn­ci­es que es va en­ce­tar la pri­ma­ve­ra pas­sa­da po­dria pro­lon­gar-se al­guns me­sos més, en­ca­ra que els ana­lis­tes no va­ti­ci­nen re­ces­sió en l’eco­no­mia glo­bal, si­nó més avi­at de­bi­li­ta­ment gra­du­al i, ai­xò sí, dis­pa­ri­tat de re­sul­tats se­gons les àre­es ge­o­grà­fi­ques i els ti­pus d’ac­tius. La sen­sa­ció que el crei­xe­ment glo­bal ha to­cat sos­tre es­tà molt ge­ne­ra­lit­za­da, pe­rò ai­xò no im­pli­ca que el pes de les

El dò­lar es va apre­ci­ar un 5,6% l’any pas­sat da­vant l’eu­ro i va do­nar avan­tat­ge a una part dels in­ver­sors

pèr­du­es ha­gi de re­cau­re de ma­ne­ra ex­clu­si­va so­bre els ac­tius bor­sa­ris.

Als mer­cats de ren­da va­ri­a­ble hi ha molts ac­tius in­teres­sants, so­bre­tot quan es con­tem­pla l’ho­rit­zó dels ti­pus d’in­terès, la re­cu­pe­ra­ció dels quals en la zo­na eu­ro po­dria mo­di­fi­car de ma­ne­ra sen­si­ble les ex­pec­ta­ti­ves de va­lo­ra­ció de les ac­ci­ons ban­cà­ri­es, que vi­uen un dels seus pit­jors mo­ments des de fa anys.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.