Els fons glo­bals més atrac­tius

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

Els fons de ti­pus glo­bal, els que in­ver­tei­xen en tots els ti­pus de mer­cats i ac­tius fi­nan­cers, ai­xí com en qu­al­se­vol di­vi­sa, sem­pre a cri­te­ri dels ges­tors, van acon­se­guir atreu­re l’any pas­sat la xi­fra de di­ners més ele­va­da dels in­ver­sors, amb unes cap­ta­ci­ons ne­tes (és a dir, en­tra­des menys sor­ti­des) de poc més de 9.000 mi­li­ons d’eu­ros. Els fons que in­ver­tei­xen en bor­ses in­ter­na­ci­o­nals van ocu­par la se­go­na pla­ça en les pre­fe­rèn­ci­es dels es­tal­vi­a­dors, amb en­tra­des ne­tes d’es­tal­vi per un im­port de gai­re­bé 4.800 mi­li­ons d’eu­ros en el con­junt de l’any.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.