Obli­ga­ci­ons i drets

La Vanguardia (Català) - Diners - - MOTOS - Pe­re Prat Ju­rat del Cot­xe de l’Any a Eu­ro­pa

A cau­sa del sim­ple fet de des­pla­çar-se, in­de­pen­dent­ment del sis­te­ma de lo­co­mo­ció que es fa­ci ser­vir, qu­al­se­vol per­so­na ha d’as­su­mir una sè­rie im­plí­ci­ta d’obli­ga­ci­ons i drets. Per obli­ga­ció s’en­te­nen co­ses tan ar­re­la­des cul­tu­ral­ment com atu­rar-se da­vant un se­mà­for en ver­mell quan es con­du­eix un au­to­mò­bil. En l’apar­tat dels drets, po­drí­em ci­tar un exem­ple tan evi­dent com la pri­o­ri­tat que te­nen els ca­mi­nants si es de­ci­dei­xen per tra­ves­sar un car­rer so­ta l’em­pa­ra d’un pas de vi­a­nants.

Mal­grat dis­cre­par so­bre l’efi­cà­cia de cer­tes mul­tes que afec­ten als con­duc­tors de ve­hi­cles mo­to­rit­zats, es­tic d’acord que re­sul­ta im­pres­cin­di­ble dis­po­sar de san­ci­ons per man­te­nir l’equi­li­bri en­tre obli­ga­ci­ons i drets. Pe­rò no és just que una mi­no­ria d’usu­a­ris in­cí­vics de bi­ci­cle­tes, als que s’han su­mat úl­ti­ma­ment una le­gió de pro­pi­e­ta­ris de pa­ti­nets elèc­trics, si­guin pro­ta­go­nis­tes d’atemp­tats cons­tants a les nor­mes es­sen­ci­als de con­vi­vèn­cia als car­rers.

Per­què les co­ses no va­gin a pit­jor hau­rí­em de plan­te­jar-nos la pos­si­bi­li­tat que tots els usu­a­ris de ve­hi­cles amb ro­des ha­gues­sin de pas­sar sen­gles exà­mens que ga­ran­tis­sin el co­nei­xe­ment de les nor­mes de cir­cu­la­ció i el do­mi­ni de l’apa­rell en qües­tió. D’aques­ta ma­ne­ra, certs usu­a­ris de bi­ci­cle­tes i pa­ti­nets apren­dri­en co­ses tan bà­si­ques com ara fer ser­vir els seus bra­ços com a in­ter­mi­tents, amés de des­co­brir que en un pas de vi­a­nants no te­nen pri­o­ri­tat, tret que de­ci­dei­xin bai­xar del seu ve­hi­cle per cre­uar-lo ca­mi­nant.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.